Министерство на земеделието и храните кани желаещите да кандидатстват по Процедура № BG-RRP-6.006 „Центрове за подготовка за предлагане на пазара и съхранение на плодове и зеленчуци“ от инвестиция C6.I1 „Фонд за насърчаване на технологичния и екологичен преход на селското стопанство“ от Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България. Процедурата е насочена към предоставяне на своевременна целева подкрепа на българските земеделски производители, под формата на безвъзмездни средства, за бързо възстановяване от последиците от SARS-CoV-2 пандемията, преодоляване на проблемите, които възпрепятстват конкурентоспособността и устойчивостта на аграрния сектор и ускоряване на неговата адаптация към климатичните промени, екологизацията на производството и цифровата трансформация.

Краен срок за кандидатстване: 22.12.2023 г., до 17:30 ч.

Основна цел на процедурата:

• да се подпомогне процеса на предлагане на пазара на селскостопанска продукция, попадаща в обхвата на сектор „Плодове и зеленчуци“, чрез финансиране на инвестиции, допринасящи за предлагането на продукти, чието качество, състояние и вид отговарят на потребностите на крайния потребител. По този начин, подкрепата ще предостави възможност за повишаване на конкурентоспособността на производителите на селскостопански продукти от сектор „Плодове и зеленчуци“, в т.ч. най-вече на тези земеделски стопанства, които са засегнати от последиците от пандемията SARS-CoV-2. Ще се стимулира създаването на къси вериги на доставка, модернизирането и автоматизирането на процесите по събиране, подготовка за пазара и съхранение на пресни плодове и зеленчуци.

Допустими кандидати:

• регистрирани земеделски стопани, които:
а) да са регистрирани като земеделски стопани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани (ДВ, бр. 10 от 1999 г.) (Наредба № 3/1999 г.) за стопанските години 2021/2022, 2022/2023 г. и за стопанската 2023/2024 г.;
б) ако са юридически лица, трябва да са регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите.
в) да са микро, малки и средни предприятия съгласно чл. 3 от Закона за малките и средните предприятия
• групи или организации на производители, признати от министъра на земеделието и храните, които:
а) ако членовете на групата/организацията на производители са регистрирани за първи път като земеделски стопани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. не по-късно от 30 септември 2022 г. .

Целеви групи:

• регистрирани земеделски стопани и признати групи или организации на производители на плодове и зеленчуци.

Допустими дейности:

• изпълнение на инвестиции, пряко свързани с една или няколко от дейностите по подготовка на продукцията за продажба, които попадат в обхвата на сектор „Плодове и зеленчуци“.
• изграждане на фотоволтаични системи, за генериране на електроенергия за собствено потребление, произведена от слънчева енергия с цел електрозахранване на центъра за подготовка за предлагане на пазара на плодове и зеленчуци.

Бюджет на процедурата:

• 15 000 000 лева без ДДС от НПВУ + 3 000 000 лв. за ДДС от НБ

Размер на безвъзмездната помощ:

• минимум - 150 000 лв. без ДДС
• максимум - 1 173 480 лв. без ДДС

Процент на безвъзмездно финансиране:

• 50%

Допустими разходи:

1. Разходи за изграждане, ремонт и/или реконструкция на сгради и други недвижими активи, свързани със съхранение и/или подготовка на продукцията за продажба.
2. Разходи за закупуване на машини, съоръжения и оборудване, използвани за съхранение на продукцията.
3. Разходи за закупуване на машини, съоръжения и оборудване, чието предназначение е свързано с подготовка на продукцията за продажба.
4. Разходи за закупуване на специализирани транспортни средства с технически допустима максимална маса не повече от 12 тона, включително хладилни такива, за превоз на продукцията, произвеждана от кандидата, както и машини използвани за вътрешноцехов и вътрешнозаводски транспорт, които се придвижват само на територията на местата в които се съхранява и подготвя за продажба продукцията, предвидени са за извършване на специфични дейности в него и не са предназначени да се придвижват по пътищата (например: електокари, мотокари, газокари, товарачи) - до 70% от общия размер на допустимите разходи.
5. Разходите за доставка и монтаж на фотоволтаични системи за производство на електрическа енергия за собствено потребление, вкл. необходимите съоръжения за съхранение на произведената електроенергия от слънчева енергия.
6. Разходи за оборудване, предназначено за складиране на продукцията, като например палетни колички, фолиращи машини, бокспалети, каси, щайги и др. - до 15% от разходите по т.1-5.

Продължителност на проекта:

• до 18 месеца, но не по-късно от 30 юни 2025 г.

Начин на кандидатстване:

• онлайн формуляр в ИСМ-ИСУН 2020, раздел НПВУ

Допълнителна информация:

„Център за подготовка за предлагане на пазара и съхранение на плодове и зеленчуци“ представлява недвижим имот/имоти, в рамките на който/които са разположени сгради, съоръжения, оборудване и други активи, предназначени за една или комбинация от дейности, свързани с приемане на селскостопански продукти, сортиране, калибриране, почистване, опаковане, пакетиране, етикетиране, охлаждане, съхранение, складиране и транспортиране.
Безвъзмездното финансиране представлява държавна помощ по смисъла на чл. 107, пар. 1 от Договора за функциониране на ЕС. Максималният размер на допустимите разходи за едно предприятие, при режим на държавни помощи за дейности в първичното селскостопанско производство, е 600 000 евро на проект/на получател, съгласно Регламент 2022/2472.

Критерии за оценка:

• Предложения за изпълнение на инвестиции, които ще се реализират на територията на административни области с по-голяма концентрация на земеделски стопанства в сектор „Плодове и зеленчуци“ - 10 т.
• Предложения за изпълнение на инвестиции, в които участват по-голям брой земеделски стопани - 15 т.
• Предложения за изпълнение на инвестиции, представени от кандидати – земеделски стопани с история (имат регистрация поне от 2019 г.) - 10 т.
• Финансовото състояние на кандидата обезпечава реализирането на инвестициите по проекта - 10 т.
• Предложения за изпълнение на инвестиции с по-високо ниво на проектна готовност - 5 т.
• Проекти, включващи екологични инвестиции - 10 т.
Максимален брой точки - 60, минимален брой точки - 5.

При желание за кандидатстване по процедурата за безвъзмездна финансова помощ, може да се свържете с екипа на консултантска фирма Дениси Консулт ЕООД на посочените по-долу координати.