Отворена е за кандидатстване Процедура № BG-RRP-6.004 „Инвестиции в технологична и екологична модернизация“, Компонент „Устойчиво земеделие“ от НПВУ. Фондът за насърчаване на технологичния и екологичен преход предвижда предоставяне на подкрепа на земеделските стопани за реализация на целеви инвестиции, за закупуване на материални и нематериални активи за прилагане на дейности, осигуряващи опазване на компонентите на околната среда и смекчаване на последиците от климатичните промени, въвеждащи иновативни производствени и цифрови технологии, технологии за производство и организация в селското стопанство, за автоматизиране на работните процеси.

Краен срок за кандидатстване: 20.12.2023 г., до 17:30 ч.

Основна цел на процедурата:

• да предостави своевременна подкрепа на българските земеделски производители, под формата на безвъзмездни средства, за бързо възстановяване от последиците от COVID-19 пандемията, преодоляване на проблемите, които възпрепятстват конкурентоспособността и устойчивостта на аграрния сектор и ускоряване на неговата адаптация към климатичните промени, екологизацията на производството, цифровата трансформация, подобряване на генетичните ресурси.

Допустими кандидати:

• регистрирани земеделски стопани, които:
а) са физически или юридически лица, регистрирани като земеделски стопани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани (ДВ, бр. 10 от 1999 г.), наричано по–нататък „Наредба № 3/1999 г.“ за стопанските години 2021/2022 и 2022/2023. За проектите, подадени след 30.09.2023 г., регистрацията за стопанската 2023/2024 г. ще се проверява на етап изплащане на помощта;
б) са микро, малки и средни предприятия съгласно Закона за малките и средни предприятия (ЗМСП);
в) ако са юридически лица, трябва да са регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите.
г) не са предприятия в затруднено положение съгласно чл. 1, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 2022/2472 на Комисията от 14 декември 2022 година.
Животновъдните обекти, към които са насочени инвестициите на кандидатите, трябва да са регистрирани по реда на чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВД).

Целеви групи:

• регистрирани земеделски стопани

Допустими дейности:

• инвестиции и дейности, които допринасят за опазване на компонентите на околната среда, включително за намаляване на вредните емисии и отпадъци, управление и оползотворяване на отпадъците от земеделското производство и производство на енергия от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) за собствено потребление; и/или
• инвестиции и дейности, които допринасят за устойчивото и цифрово икономическо възстановяване.
Инвестицията може да бъде свързана с производството на електроенергия от фотоволтаични системи в стопанствата, при условие че това производство не превишава средното годишно потребление на електроенергия на съответното стопанство.
Когато инвестициите са в полза на производството на електроенергия от фотоволтаични системи в земеделски стопанства, производствените съоръжения служат само на собствените нужди от електроенергия на крайният получател и производственият им капацитет не надвишава еквивалента на средногодишно потребление на електроенергия от земеделското стопанство.

Бюджет на процедурата:

• 318 048 200,30 лева без ДДС от НПВУ + 63 609 639,28 лв. за ДДС от НБ

Размер на безвъзмездната помощ:

• минимум - 30 000 лв. без ДДС
• максимум - 1 000 000 лв. без ДДС

Процент на безвъзмездно финансиране:

• 50%

Допустими разходи:

• Разходи за материални и нематериални инвестиции за технологична и екологична модернизация на отделните фази на производствените процеси в растениевъдството при обработка на почвата, торене, растителна защита и прибиране на реколтата чрез използването на технологични решения, които осигуряват възможност за проследимост или контрол на операциите и/или управление на процесите и/или генериране и обмен на данни - вкл. трактори, комбайни за прибиране на реколтата, товарачи, култиватори, продълбочители и брани за частични обработки на почвата, сеялки за директна и прецизна сеитба, вкл. самоходни; торовнасящи машини за прецизно торене, вкл. самоходни; пръскачки за прецизно внасяне на препарати за растителна защита, вкл. самоходни; косачки, адаптери, приспособления и стрипер хедери, мулчираща техника (сечки, ножов валяк, шредери, мулчери и други), балопреси, самонатоварващи и саморазтоварващи ремаркета, дронове, GPS системи и друга техника/машини/оборудване, спомагащи за технологична модернизация и опазващи компонентите на околната среда;
• Доставка и монтаж на оборудване за електронно управление на всички процеси, вкл. микроклимата в оранжерийното производство с изключение на разходите, свързани с напояване;
• Доставка и монтаж на оборудване за превенция на екстремни прояви на неблагоприятни метеорологични явления, като градушки и измръзване;
• Доставка и монтаж на автоматизирани системи, машини и оборудване за подготовка на растениевъдната продукция за продажба, в т.ч. свързани с почистване, измиване, сортиране, охлаждане, калибриране, маркиране и опаковане;
• Доставка и монтаж на машини и оборудване за съхранение на продукция, в т.ч. системи за автоматизирано складиране, вкл. вътрешно заводски транспорт – електрокари, мотокари, газокари и др.;
• Доставка и монтаж на машини, оборудване и съоръжения за компостиране за собствено потребление;
• Технологична и екологична модернизация на отделните фази на производствените процеси за животновъдството – системи и оборудване за механизирано/автоматизирано хранене, вкл. фуражораздаващи ремаркета (прикачни и самоходни) и фуражни кухни, доене и почистване, системи за управление и наблюдение на животновъдните стопанства, вкл. в пчеларството, системи за управление на микроклимата в стопанствата, електропастири, GPS системи, дронове, вкл. трактори с технологични решения, които осигуряват възможност за проследимост или контрол на операциите и/или управление на процесите и/или генериране и обмен на данни, и други машини/оборудване, спомагащи за технологична модернизация и опазващи компонентите на околната среда в животновъдните стопанства;
• Системи и оборудване/включващи софтуер и/или хардуер/ за събиране, обработка и анализ на данни – в т.ч. информация от различните фази по отглеждане, производство, съхранение и продажба на селскостопански продукти (за растениевъдството - за събиране, обработка и анализ, отдалечен контрол, управление и мониторинг на данни за торови норми, състояние на почвата и културите, добиви и др.; за животновъдството, вкл. в пчеларството – за проследяване на здравословното състояние на животните, норми на хранене, продуктивност, и др.);
• Доставка и монтаж на машини и оборудване за торов отпадък, като например скарови подове, помпа за гъсти течности, сепаратор за отделяне на твърда от течна фракция, платформа за сепаратор, тръбни линии за отвеждане на течна фракция, хомогенизатор за течен оборски тор, скреперни системи за почистване на оборски тор, тороразпръскващи ремаркета и цистерни за течна торова маса и др.;
• Доставка и монтаж на машини, оборудване и инсталации за производството на енергия от фотоволтаични системи в стопанствата за собствено потребление.

Продължителност на проекта:

• до 12 месеца, но не по-късно от 30 юни 2025 г.

Начин на кандидатстване:

• онлайн формуляр в ИСМ-ИСУН 2020, раздел НПВУ

Допълнителна информация:

Безвъзмездното финансиране представлява държавна помощ по смисъла на чл. 107, пар. 1 от Договора за функциониране на ЕС. Максималният размер на допустимите разходи за едно предприятие, при режим на държавни помощи за дейности в първичното селскостопанско производство, е 600 000 евро на проект/на получател, съгласно Регламент 2022/2472.

Критерии за оценка:

• Проекти на кандидати до 40 години включително - 5 т.
• Заявен размер на инвестиционните разходи - 10 т.
• Финансовото състояние на кандидата обезпечава реализирането на инвестициите по проекта - 10 т.
• Кандидатът е производител на биологични продукти - 10 т.
• Кандидат с история като земеделски стопанин - 20 т.
• Проекти с инвестиции и дейности, насочени в секторите съгласно Приложение № 9 ("Плодове и зеленчуци", "Етеричномаслени и медицински култури", "Животновъдство") - 20 т.
• Проекти с екологични инвестиции - 15 т.
Максимален брой точки - 95, минимален брой точки - 10.

При желание за кандидатстване по процедурата за безвъзмездна финансова помощ, може да се свържете с екипа на консултантска фирма Дениси Консулт ЕООД на посочените по-долу координати.