Земеделските стопани имат възможност да кандидатстват по процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-6.013 по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от ПРСР 2014 - 2020 г.

Краен срок за кандидатстване: 06.01.2023 г., до 17:30 ч.

Основни цели на процедурата:

1. Улесняване и подпомагане процеса на създаването на жизнеспособни и устойчиви земеделски стопанства или поемането от млади хора на вече съществуващи стопанства.
2. Насърчаване на заетостта.
3. Насърчаване на икономическото и социалното развитие в селските райони и устойчиво, и цифрово икономическо възстановяване в съответствие, с целите на агроекологията и климата и по-специално: ефективно използване на ресурсите, включително прецизно и интелигентно земеделие, иновации, цифровизация и модернизация на производствените машини и оборудване, условия за безопасност при работа, възобновяема енергия, кръгова и биоикономика.

Допустими кандидати:

• физически лица
• еднолични търговци (ЕТ) и еднолични дружества с ограничена отговорност (ЕООД), регистрирани по Търговския закон
• да са регистрирани за първи път като земеделски стопани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани
• да са започнали да отглеждат животни в собствен/нает животновъден обект и/или да стопанисват земя с цел производството на земеделска и животинска продукция
имат икономически размер на стопанството, измерен в стандартен производствен обем (СПО) в границите между левовата равностойност на 8000 евро и 16 000 евро включително
• да са собственици, наематели и/или арендатори на цялата налична в земеделското стопанство зем
• да са собственици и/или наематели на животновъдните сгради и помещения, използвани за животновъдната дейност, в случай че развиват такава
• да са микропредприятия или малки предприятия по смисъла на чл. 3, ал. 2 и 3 от Закона за малките и средните предприятия
• да не са одобрени за подпомагане по настоящата процедура, по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ и/или подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“, и/или подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитие на малки стопанства“, и/или подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“, и/или по мерките и подмерките, включени в Тематичната подпрограма за развитие на малки земеделски стопанства в Република България - 2014 – 2020 г. от ПРСР 2014 - 2020 г.
• да не са сключвали договор за отпускане на финансовата помощ по мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. (ПРСР 2007 - 2013 г.) и не са били одобрявани за получаване на помощ по мярка 141 „Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране“ от ПРСР 2007 - 2013 г.
• да нямат изискуеми и ликвидни задължения към Държавен фонд „Земеделие“, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията
• да са на възраст от 18 навършени до 40 навършени години (включително) към датата на подаване на проектното предложение и притежават достатъчни професионални умения и компетентности.

Допустими дейности:

• Бизнес планът трябва да доказва жизнеспособността на земеделското стопанство за максимален срок от 5 години и увеличаване на икономическия размер на стопанството спрямо първоначалния размер най-малко с левовата равностойност на 4000 евро, измерен в СПО, най-късно до изтичане на посочената в бизнес плана крайна дата на период за проверка на неговото изпълнение.
• Бизнес планът трябва да показва, че кандидатът ще поддържа размер на стопанството, с който кандидатства, измерен в СПО и не по-малък от 8000 СПО, за периода от датата на подаване на проектното предложение до осъществяване на планираното увеличение.

Бюджет на процедурата:

• 15 500 000 евро

Размер на безвъзмездната помощ:

• 25 000 евро

Процент на безвъзмездно финансиране:

• 100%

Допустими разходи:

• поне една инвестиция в дълготрайни материални и/или нематериални активи с единична цена не по-малка от 700 лева.

Продължителност на проекта:

• Срокът за подаване на искане за второ плащане е не по-късно от 15.09.2025 г.

Начин на кандидатстване:

• онлайн формуляр в ИСУН 2020

Допълнителна информация:

Изплащането на помощта се извършва на два етапа:
1. първо плащане в размер на левовата равностойност на 12 500 евро – в срок до два месеца след сключване на административния договор;
2. второ плащане в размер на левовата равностойност до 12 500 евро - когато след извършена проверка Разплащателна агенция (ДФЗ) установи точното изпълнение на бизнес плана.

Очаквани резултати:

1.Увеличаване броя и дела на младите земеделски стопани с цел осигуряване на устойчиво развитие и улесняване на структурните промени в земеделието.
2. Насърчаване на заетостта и разкриване на работни места, както и запазване на вече съществуващите работни места.
3. Насърчаване на икономическото и социалното развитие в селските райони и устойчиво, и цифрово икономическо възстановяване в съответствие, с целите на агроекологията и климата и по-специално: ефективно използване на ресурсите, включително прецизно и интелигентно земеделие, иновации, цифровизация и модернизация на производствените машини и оборудване, условия за безопасност при работа, възобновяема енергия, кръгова и биоикономика.

Критерии за оценка:

1. Кандидати с образование в областта на селското стопанство - 10 т.
2. Проекти осигуряващи устойчиво развитие на земеделското стопанство - 20 т.
3. Проекти за дейности, които се изпълняват в чувствителни сектори - 10 т.
4. Проекти свързани с производството на биологично сертифицирани селскостопански продукти - 7 т.
5. Проекти, които допринасят за устойчиво и цифрово икономическо възстановяване - 15 т.
6. Проекти, чрез които се създава устойчива заетост - 2

Максимален брой точки - 72, минимален брой точки - 20.

При желание за кандидатстване по процедурата за безвъзмездна финансова помощ, може да се свържете с екипа на консултантска фирма Дениси Консулт ЕООД на посочените по-долу координати.