Управляващият орган на ПРСР 2014-2020 отваря за кандидатстване процедура BG06RDNP001-4.014 - Целеви прием за проектни предложения с инвестиционна стойност до 300 000 евро по подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

Краен срок за кандидатстване: 17.08.2022 г., до 17:30 ч.

Основна цел на процедурата:

Подпомагането по процедурата е насочено към постигане на целите на Подмярка 4.2. "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти" от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от ПРСР 2014-2020 за подобряване на цялостната дейност, икономическата ефективност и конкурентоспособността на предприятия от хранително-преработвателната промишленост чрез:
1. по-добро използване на факторите за производство;
2. въвеждане на нови продукти, процеси и технологии, включително къси вериги на доставка;
3. подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост;
4. подобряване опазването на околната среда.
5. устойчиво и цифрово икономическо възстановяване.

Допустими кандидати:

• регистрирани земеделски стопани, и/или
• групи или организации на производители, признати от министъра на земеделието и извършвали дейност без прекъсване през последните 36 месеца към датата на подаване на проектното предложение, и или
• еднолични търговци и юридически лица, които са извършвали дейности по преработка на селскостопански продукти без прекъсване през последните 36 месеца към датата на подаване на проектното предложение.

Целеви групи:

• Проектни предложения, представени от земеделски стопани, признати групи или организации на производители, еднолични търговци и юридически лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите.

Допустими дейности:

• внедряване на нови и/или модернизиране на наличните мощности и подобряване на използването им, и/или
• внедряване на нови продукти, процеси и технологии, и/или
• намаляване на себестойността на произвежданата продукция, и/или
• подобряване на сътрудничеството с производителите на суровини, и/или
• опазване на околната среда, включително намаляване на вредните емисии и отпадъци, и/или
• подобряване на енергийната ефективност в предприятията, в това число използване на енергия от ВЕИ за собствено потребление и/или
• подобряване на безопасността и хигиенните условия на производство и труд, и/или
• подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост, и/или
• подобряване на възможностите за производство на биологични храни чрез преработка на първични земеделски биологични продукти, и/или
• инвестиции и дейности, които допринасят за устойчивото и цифрово икономическо възстановяване.

Финансова помощ се предоставя за извършване на инвестиции в следните избрани производствени сектори, свързани с преработката/маркетинга на селскостопански продукти:
• мляко и млечни продукти, включително яйца от птици, с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на продукти, наподобяващи/заместващи мляко и млечни продукти;
• месо и месни продукти;
• плодове и зеленчуци, включително гъби;
• пчелен мед и пчелни продукти с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на продукти, наподобяващи/заместващи пчелен мед и пчелни продукти;
• зърнени, мелничарски и нишестени продукти с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на хляб и тестени изделия;
• растителни и животински масла и мазнини с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на маслиново масло;
• технически и медицински култури, включително маслодайна роза, билки и памук, с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на тютюн и тютюневи изделия, захар и сладкарски изделия;
• готови храни за селскостопански животни (фуражи);
• гроздова мъст, вино и оцет.

Финансова помощ се предоставя за извършване на инвестиции и за производство на енергия чрез преработка на първична и вторична биомаса от растителни и животински продукти с изключение на биомаса от рибни продукти и при условие, че енергията ще се използва за собствено потребление.

Бюджет на процедурата:

• 39 116 000,00 лева (20 000 000,00 евро)
• Минималният размер на допустимите разходи за един проект е 29 337,00 лв.
• Максималният размер на допустимите разходи за един проект е 586 740,00 лв.

Процент на безвъзмездно финансиране:

• 50% от допустимите разходи - за микро и малки предприятия
• 45% от допустимите разходи - за средни предприятия
• 40% от допустимите разходи - за големи предприятия

Допустими разходи:

• Изграждане, придобиване и модернизиране на сгради и други недвижими активи, свързани с производството и/или маркетинга, включително такива, използвани за опазване компонентите на околната среда и енергия от ВЕИ за собствено потребление;
• Закупуване, включително чрез финансов лизинг, на нови машини, съоръжения и оборудване, необходими за подобряване на производствения процес по преработка и маркетинга, както и инсталирането им;
• Закупуване на земя, необходима за изпълнение на проектното предложение във връзка с изграждане и/или модернизиране на сгради, помещения и други недвижими материални активи, предназначени за производствени дейности;
• Закупуване на сгради, помещения и други недвижими имоти, необходими за изпълнение на проектното предложение, предназначени за производствени дейности;
• Закупуване, включително чрез финансов лизинг, на специализирани транспортни средства, включително хладилни такива, за превоз на суровините или готовата продукция, използвани и произвеждани от предприятието, както и машини използвани за вътрешноцехов и вътрешнозаводски транспорт, които се придвижват само на територията на предприятието, предвидени са за извършване на специфични дейности в него и не са предназначени да се придвижват по пътищата (например: електокари, мотокари, газокари, товарачи);
• Изграждане/модернизиране, включително оборудване на лаборатории, които са собственост на кандидата, разположени са на територията на преработвателното предприятие, обект на инвестицията и са пряко свързани с нуждите на производствения процес, включително чрез финансов лизинг;
• Достигане на съответствие с международно признати стандарти за системи за управление, разходи за въвеждане на добри производствени практики, системи за управление на качеството и подготовка за сертификация в предприятията само когато тези разходи са част от общ проект на кандидата;
• Закупуване на софтуер свързан с преработвателната дейност на кандидата, включително чрез финансов лизинг;
• За ноу-хау, придобиване на патентни права и лицензи, за регистрация на търговски марки и процеси, необходими за изготвяне и изпълнение на проектното предложение;
• Разходи, свързани с проектното предложение, в т.ч. разходи за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултанти, консултации за икономическа устойчивост на проектното предложение и правни услуги, извършени както в процеса на подготовка на проекта преди подаване на проектното предложение, така и по време на неговото изпълнение.

Продължителност на проекта:

• до 24 месеца, а за проектни предложения, включващи разходи за строително-монтажни работи, за които се изисква издаване на разрешение за строеж, в срок до 36 месеца от датата на подписването на административния договор за предоставяне на финансова помощ.
• Крайният срок е до 15 юни 2025 г.

Начин на кандидатстване:

• онлайн формуляр в ИСУН 2020

Критерии за оценка:

• Подпомагане на проекти за инвестиции за преработка на суровини от чувствителни сектори - 20 т.
• Подпомагане на проекти с интегриран подход - 55 т.
• Подпомагане на проекти, осигуряващи устойчива заетост - 3 т.
• Проекти, които допринасят за устойчиво и цифрово икономическо възстановяване - 40 т.
Максимален брой точки - 118, минимален брой точки - 15.

При желание за кандидатстване по процедурата за безвъзмездна финансова помощ, може да се свържете с екипа на консултантска фирма Дениси Консулт ЕООД на посочените по-долу координати.