Bulgarian Български

Управляващият орган на ПРСР 2014–2020 обяви процедура по подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-16.004 по подмярка 16.4 „Подкрепа за хоризонтално и вертикално сътрудничество между участниците във веригата на доставки“ от мярка 16 „Сътрудничество“ от ПРСР 2014-2020

Краен срок за кандидатстване: 01.02.2021 г., до 17:30 ч.

Основна цел на процедурата:

• Процедурата се отнася до създаването, организацията и укрепването на местните пазари и къси вериги за доставки чрез хоризонтално и вертикално сътрудничество между участниците в тях. • Насърчаване и популяризиране на късите вериги на доставки, местните пазари и като цяло местните продукти. Маркетинговите дейности имат за цел да повишат информираността за съществуването на късите вериги или местните пазари и са необходими, за да ги направят жизнеспособни.

Допустими кандидати:

1. Обединение за къса верига на доставки:
• Земеделски стопани, регистрирани съгласно Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани (ДВ, бр. 10 от 1999 г.), включително групи или организации на производители;
• предприятия в областта на преработката на храни;
• търговци на дребно, регистрирани по Търговския закон.
2. Обединение за местен пазар:
• Земеделски стопани, регистрирани съгласно Наредба № 3 от 1999 г., включително групи или организации на производители, чиито членове са само земеделски стопани, и/или земеделски стопани, предлагащи на пазара преработена собствена продукция
3. Юридически лица, регистрирани по Търговския закон, или дружества, учредени по смисъла на чл. 357 - 364 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД).

Приоритетни области:

• развитието на къси вериги за доставки и местни пазари
• участниците във веригата за доставки и местните пазари

Допустими дейности:

1. Подкрепата се предоставя за развитие на къси вериги на доставки или за развитие на местни пазари и включва:
1.1. Текущи дейности във връзка със сътрудничеството;
1.2. Дейности за популяризиране на къси вериги на доставки и на местни пазари;
1.3. Дейности, свързани с изпълнението на проекта за сътрудничество.

Целеви групи:

• Процедурата е насочена към проектни предложения на кандидати, които изпълняват колективни проекти за сътрудничество и се определят като къса верига на доставки или местен пазар.

Бюджет на процедурата:

• 13 690 600 лв.

Размер на безвъзмездната финансова помощ:

• минимум- 15 000 лв.
• максимум- 977 600 лв.

* 68 453 лв. е максималният размер на допустимите текущи разходи за един проект за всяка календарна година за изпълнение на колективния проект.
* 39 116 лв. е максималният размер на допустимите разходи за популяризиране за един проект за всяка календарна година, свързани с изпълнение на колективния проект.

Процент на безвъзмездно финансиране:

• 50%

Допустими разходи:

• Текущи разходи за осъществяване на сътрудничеството във връзка с изпълнение на колективния проект;
• Разходи за популяризиране на обединението;
• Преки разходи за изпълнение на дейностите по проекта за сътрудничество, включително разходи за инвестиции, съгласно представен инвестиционен и бизнес план.

Продължителност на проекта:

• Дейностите по проекта се изпълняват в срок до 30 месеца от датата на сключване на административния договор, но не по-късно от 1 октомври 2023 г.

Начин на кандидатстване:

• онлайн формуляр в ИСУН 2020

Допълнителна информация:

• Подпомагане за местни пазари се предоставя на кандидати, при които в радиус от 75 км. от стопанството на произход на продукта се осъществяват както преработката, така и продажбата му на крайния потребител

Очаквани резултати:

• Процедурата ще осигури възможност за създаване и развитие на къси вериги на доставки и за създаване и развитие на местни пазари, като се финансират проекти с потенциал за подобряване на конкурентоспособността на производителите на селскостопански продукти и храни, като спомогне за по-доброто им интегриране в хранителната верига.

Критерии за оценка:

• Оценка на териториалния обхват на проекта - 10 т.
• Оценка на участниците в проекта - 50 т.
• Оценка на видовете продукти, включени в обхвата на сътрудничеството - 20 т.
Максимум 80 т.
Минимум 10 т.

Насоки за кандидатстване

При желание за кандидатстване по схемата за безвъзмездна помощ, може да се свържете с екипа на фирмата на посочените по-долу координати.