Bulgarian Български

Държавен фонд „Земеделие“ започва прием на заявления за подпомагане по:
- подмярка 21.1 „Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани COVID 1“ и
- подмярка 21.2 „Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани COVID 2“
от мярка 21 „Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани и малки и средни предприятия, които са особено засегнати от кризата, предизвикана от COVID-19“ на ПРСР 2014-2020 г.

Краен срок за кандидатстване: 21.09.2020 г.

Допустими кандидати:

• земеделски стопани, микро-, малки и средни предприятия, групи и организации на производители, които са особено засегнати от кризата, предизвикана от пандемията от коронавирус.

за COVID 1
• от секторите „Плодове и зеленчуци“, „Маслодайна роза“, „Винени лозя“, „Декоративни растения“, „Животновъдство“ (говеда, биволи, овце и кози) и „Пчеларство“.
• да имат регистрация по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани.
• земеделски стопани, кандидатствали за подпомагане по схемите за директни плащания през Кампания 2019 и Кампания 2020 или кандидатствали и одобрени за предоставяне на държавна помощ de minimis за подкрепа на пчеларите през 2019 г., както и бенефициенти с действащ договор/ангажимент или одобрено заявление по мерките от ПРСР 2014 – 2020 г.

за COVID 2
• от всички останали направления в областта на растениевъдството и „Животновъдство“ (свине и птици).
• да имат регистрация по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани.
• кандидатствали за подпомагане по схемите за директни плащания през Кампания 2019 и Кампания 2020, или бенефициенти с действащ договор/ангажимент по мерките от ПРСР 2014 – 2020 г.
• Земеделски стопани, които отглеждат свине и/или птици, могат да кандидатстват по подмярката в случай че са кандидатствали и одобрени за предоставяне на държавна помощ през 2019 г. по схема "Помощ за реализиране на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към птиците" и/или схема "Помощ за реализиране на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към свинете".

Бюджет на процедурата:

• за COVID 1 - 93,5 млн. лева
• за COVID 2 - 5,5 млн. лева

Размер на безвъзмездната помощ:

• максимум - левовата равностойност на 7000 евро.

• за COVID 1

За плодове:
до 1,5 ха – 750 лв.;
над 1,5 ха до 5 ха – 1700 лв.;
над 5 ха до 10 ха – 4000 лв.;
над 10 ха до 20 ха – 8000 лв.;
над 20 ха до 30 ха – 12 000 лв.;
над 30 ха – 13 500 лв.;

За зеленчуци оранжерийно производство:
до 0,5 ха – 2700 лв.;
над 0,5 ха до 1 ха – 5000 лв.;
над 1 ха до 2 ха – 9000 лв.;
над 2 ха – 13 500 лв.;

За зеленчуци, отглеждани на открито:
до 1,5 ха – 950 лв.;
над 1,5 ха до 5 ха – 3000 лв.;
над 5 ха до 10 ха – 6000 лв.;
над 10 ха до 15 ха – 8000 лв.;
над 15 ха до 20 ха – 10 000 лв.;
над 20 ха – 13 500 лв.;

За маслодайна роза:
до 1 ха – 900 лв.;
над 1 ха до 5 ха – 4000 лв.;
над 5 ха до 10 ха – 7000 лв.;
над 10 ха до 20 ха – 10 000 лв.;
над 20 ха – 13 500 лв.;

За винени лозя:
до 1 ха – 300 лв.;
над 1 ха до 5 ха – 1500 лв.;
над 5 ха до 10 ха – 2500 лв.;
над 10 ха до 30 ха – 5000 лв.;
над 30 ха до 50 ха – 9000 лв.;
над 50 ха – 13 500 лв.;

За декоративни растения:
до 1 ха – 2000 лв.;
над 1 ха до 5 ха – 8000 лв.;
над 5 ха до 10 ха – 12 000 лв.;
над 10 ха – 13 500 лв.;

За овце и кози:
от 10 бр. до 49 бр. – 500 лв.;
от 50 бр. до 99 бр. – 900 лв.;
от 100 бр. до 199 бр. – 1800 лв.;
от 200 бр. до 299 бр. – 2200 лв.;
от 300 бр. до 499 бр. – 3000 лв.;
от 500 бр. до 999 бр. – 7000 лв.;
над 999 бр. – 13 500 лв.;

За говеда:
от 5 бр. до 9 бр. – 500 лв.;
от 10 бр. до 49 бр. – 1500 лв.;
от 50 бр. до 99 бр. – 3500 лв.;
от 100 бр. до 249 бр. – 9000 лв.;
над 249 бр. – 13 500 лв.;

За биволи:
от 10 бр. до 49 бр. – 1500 лв.;
от 50 бр. до 99 бр. – 4500 лв.;
от 100 бр. до 200 бр. – 9500 лв.;
над 200 бр. – 13 500 лв.;

За пчелни семейства:
до 49 бр. – 250 лв.;
от 50 бр. до 99 бр. – 500 лв.;
от 100 бр. до 149 бр. – 700 лв.;
от 150 бр. до 299 бр. – 1300 лв.;
от 300 бр. до 499 бр. – 1700 лв.;
над 499 бр. – 3000 лв.

• за COVID 2

- 30 лв. за едно заето лице, приравнено към средносписъчния брой на персонала – за кандидати, отглеждащи селскостопански култури;
- 245 лв. за едно заето лице, приравнено към средносписъчния брой на персонала – за кандидати, отглеждащи свине;
- 430 лв. за едно заето лице, приравнено към средносписъчния брой на персонала – за кандидати, отглеждащи птици. Един земеделски стопанин може да получи подпомагане за повече от една от изброените дейности, но не повече от левовата равностойност на 7000 евро.

Процент на безвъзмездно финансиране:

• 100%

Начин на кандидатстване:

• Заявления за подпомагане се приемат в общинските служби по земеделие.

Допълнителна информация:

Подробните изисквания и наборът документи за кандидатстване по подмерките са разписани в Наредба № 2 от 5 август 2020 г. за прилагане на мярка 21 "Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани и малки и средни предприятия, които са особено засегнати от кризата, предизвикана от COVID-19" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

Документи

Еднократната финансова помощ по подмярка COVID 1 ще се изплаща в периода 28 септември – 2 октомври 2020 г. Плащанията по подмярка COVID 2 ще са в периода 10 ноември – 20 ноември 2020 г.

При желание за кандидатстване по схемата за безвъзмездна помощ, може да се свържете с екипа на фирмата на посочените по-долу координати.