Bulgarian Български

Управляващият орган на Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 отваря за кандидатстване процедура BG06RDNP001-8.005 по подмярка 8.1 „Залесяване и поддръжка“ от мярка 8 „Инвестиции в развитие на горските райони и подобряване жизнеспособността на горите“.

Краен срок за кандидатстване: 16.10.2020 г., до 17:30 часа

Основни цели на процедурата:

1. увеличаване на лесистостта в равнинните райони с по-ниска такава;
2. ограничаване на ерозията и запазване на качеството на земите в съседни територии;
3. подобряване на водния баланс в подкрепените територии;
4. адаптиране към промените в климата.

Допустими кандидати:

• физически лица, собственици на земеделски или неземеделски земи - собственици на минимум 0.5 ха земеделски или неземеделски земи, върху които ще извършват залесяванията;
• еднолични търговци и местни поделения на вероизповеданията, собственици на земеделски или неземеделски земи, регистрирани по Търговския закон, Закона за кооперациите, Закона за висшето образование или Закона за вероизповеданията - собственици на минимум 0.5 ха земеделски или неземеделски земи, върху които ще извършват залесяванията;
• общини, собственици на земеделски или неземеделски земи - собственици на минимум 1.0 ха земеделски или неземеделски земи, върху които ще извършват залесяванията;
• юридически лица, собственици на земеделски или неземеделски земи, регистрирани по Търговския закон, Закона за кооперациите, Закона за висшето образование или Закона за вероизповеданията - собственици на минимум 1.0 ха земеделски или неземеделски земи, върху които ще извършват залесяванията.

Допустими дейности:

1. Залесяване с дървесни и храстови видове, което включва:
1.1. изготвяне на технологичен план за залесяване;
1.2. почвоподготовка;
1.3. закупуване на залесителен материал;
1.4. транспорт на залесителния материал;
1.5. временно съхранение на залесителния материал;
1.6. разходи за труд при залесяване;
2. Третиране на фиданките с необходимите предпазни и защитни материали;
3. Ограждане на залесената територия.
4. Годишна премия на хектар за поддръжка на залесените площи, което включва:
4.1. попълване (презасяване или презасаждане) - само през първата година след залесяването, до 20 на сто от допустимите разходи за залесяване, когато при есенната инвентаризация е установено прихващане между 25% и 80%;
4.2. отглеждане на новосъздадените горски култури до 5 години след залесяването, по схема 3 пъти за първата и втората година, 2 пъти за третата и 1 път за четвъртата и петата година - само за горски култури;
4.3. превантивни действия срещу дивеч, пасящи животни, вредители и болести, за да се осигурят дългосрочни резултати и да се избегне проваляне на залесяването - всяка година, през която се извършват разходи за отглеждане;
• Земята, която ще се залесява трябва да попада в район с лесистост по-малка от 60% или в район с висок или среден риск от ерозия.
• Минималната площ за залесяване, с която ще се кандидатства, трябва да бъде както следва:
- за физически лица, еднолични търговци и местни поделения на вероизповеданията, собственици на земеделски или неземеделски земи – 0.5 ха;
- за общини и юридически лица, собственици на земеделски или неземеделски земи – 1 ха;

Бюджет на процедурата:

• 18 028 131 лв.

Размер на безвъзмездната помощ:

• Минимален размер на допустмите разходи - 4 889,50 лв.
• Максимален размер на допустмите разходи - 586 740 лв.

Процент на безвъзмездно финансиране:

• 100%

Допустими разходи:

1. Разходи за залесяване, което включва:
1.1. изготвяне на технологичен план за залесяване;
1.2. почвоподготовка;
1.3. закупуване на залесителен материал;
1.4. транспорт на залесителния материал;
1.5. временно съхранение на залесителния материал;
1.6. разходи за труд при залесяване;
2. Разходи за третиране на фиданките с необходимите предпазни и защитни материали;
3. Разходи за ограждане на залесената територия.
4. Разходи за поддръжка на залесените площи, което включва:
4.1. попълване (презасяване или презасаждане);
4.2. отглеждане на новосъздадените горски култури до 5 години след залесяването;
4.3. превантивни действия срещу дивеч, пасящи животни, вредители и болести, за да се осигурят дългосрочни резултати и да се избегне проваляне на залесяването;
5. Разходи, свързани с проекта, в т.ч. такси за издаване на документи от държавни и общински администрации, разходи за хонорари за архитекти, инженери и консултантски услуги, извършени както в процеса на подготовка на проекта преди подаване на проектното предложение, така и по време на неговото изпълнение, които не могат да надхвърлят 5% от общия размер на допустимите разходи включени в проектното предложение.
5.1. за консултантски услуги по управление на проекта - до 1% от допустимите разходи по проекта;
5.2. за изготвяне на технологичен план - до 2% от допустимите разходи по проекта;
5.3. за такси за издаване на документи от държавни и общински администрации – до 1% от стойността на допустимите разходи по проектното предложение.

Продължителност на проекта:

• до 24 месеца - за бенефициенти, които не се явяват възложители по чл. 5 и 6 от ЗОП;
• до 36 месеца - за бенефициенти, които се явяват възложители по чл. 5 и 6 от ЗОП.
Всички проекти трябва да приключат до 15 септември 2023 г.

Начин на кандидатстване:

• онлайн формуляр в ИСУН 2020

Критерии за оценка:

• Проектът се осъществява на територията на община с лесистост според разпределението на общините по процент на лесистост - 35 т.
• Проектът се осъществява на територията на община, класифицирана според степента на ерозия, съгласно „Списък на общините, чиито земи са застрашени от ерозионни процеси“ - 25 т.
• За залесяване ще се използват местни дървесни /храстови видове - 10 т.
• За залесяване ще се използват повече от 15% медоносни дървесни/храстови видове - 10 т.
• Размерът на площта, на която се залесява е над 5.01 ха - 20 т.
Подпомагат се проекти, които са получили минимален брой от 25 точки по критериите за подбор.

Насоки за кандидатстване

При желание за кандидатстване по схемата за безвъзмездна помощ, може да се свържете с екипа на фирмата на посочените по-долу координати.