Bulgarian Български

Управляващият орган на Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 отваря за прием на проекти процедура BG06RDNP001-4.008 „Целеви прием за земеделски стопани в сектор „Животновъдство“ по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“.

Краен срок за кандидатстване: 30.09.2020 г., до 17:30 ч.

Основна цел на процедурата:

• повишаване конкурентоспособността на земеделието в Република България чрез:
а) преструктуриране и развитие на наличните материални мощности в стопанствата;
б) насърчаване въвеждането на нови технологии в производството и модернизация на физическия капитал;
в) опазване на компонентите на околната среда;
г) спазване стандартите на Европейския съюз (ЕС) и подобряване на условията в земеделските стопанства;
д) насърчаване на сътрудничеството между земеделските стопани;
е) подобряване качеството на произвежданите земеделски продукти;
ж) осигуряване на възможностите за производство на биологични земеделски продукти.

Допустими кандидати:

• земеделски стопани със СПО над 8000 евро, собственици или ползватели на действащи животновъдни обекти
• групи или организации на производители

Допустими дейности:

• внедряване на нови продукти, процеси и технологии и обновяване на наличните производствени материални и/или нематериални активи; или
• насърчаване на сътрудничеството с производителите и преработвателите на земеделски продукти; или
• опазване на компонентите на околната среда, включително с намаляване на вредните емисии и отпадъци; или
• подобряване условията на труд, подобряване на хигиенните, ветеринарните, фитосанитарните, екологичните и други условия на производство; или
• подобряване качеството на произвежданите земеделски продукти; или
• осигуряване на възможностите за производство на биологични селскостопански продукти.

Целеви групи:

• земеделски стопани и признати групи или организации на производители, извършващи дейност в сектор „Животновъдство“.

Бюджет на процедурата:

• 58 674 000 лв.

Размер на безвъзмездната помощ:

• минимум -
• максимум - 488 950 лв.

Процент на безвъзмездно финансиране:

• 50%

Допустими разходи:

1. Разходи за строителство или обновяване на сгради и на друга недвижима собственост, използвана за земеделското производство, включително такава, използвана за опазване компонентите на околната среда.
2. Разходи за закупуване, включително чрез финансов лизинг, и/или инсталиране на нови машини, съоръжения и оборудване, необходими за подобряване на земеделския производствен процес, включително за опазване компонентите на околната среда.
3. Разходи за закупуване на съоръжения, прикачен инвентар за пчеларство и съответно оборудване, необходимо за производството на мед и други пчелни продукти, както и за развъждането на пчели-майки, включително чрез финансов лизинг.
4. Разходи за закупуване на земя, сгради, помещения и друга недвижима собственост, необходими за изпълнение на проектното предложение, предназначени за земеделските производствени дейности на територията на селски район съгласно приложение № 9.
5. Разходи за закупуване, включително чрез финансов лизинг, на земеделска техника и специализирани земеделски транспортни средства, като например: цистерни за събиране на мляко, хладилно оборудване за транспортиране на продукция, оборудване за транспортиране на живи животни и птици и др.
6. Разходи за достигане на съответствие с международно признати стандарти, свързани с въвеждане на системи за управление на качеството в земеделските стопанства, въвеждане на добри производствени практики, подготовка за сертификация.
7. Разходи за закупуване на софтуер, включително чрез финансов лизинг.
8. Разходи за ноу-хау, придобиване на патенти права и лицензи, за регистрация на търговски марки и процеси, необходими за изготвяне и изпълнение на проекта.
9. Разходи, свързани с проектното предложение, в т.ч. разходи за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултанти, консултации за екологична и икономическа устойчивост на проекти, проучвания за техническа осъществимост на проекта, извършени както в процеса на подготовка на проекта преди подаване на проектното предложение, така и по време на неговото изпълнение, които не могат да надхвърлят 12% от общия размер на допустимите разходи по проект, включени в т. 1 – 8, като допустимите разходи за проектиране се изчисляват върху допустимите разходи за проектирания обект.
10. Закупуване на земеделска техника по т. 5 е допустимо за обработка на земеделски площи, предназначени за производство на селскостопански култури за изхранване на животните, отглеждани от кандидата и включени в проектното предложение и/или за извършване на дейности в животновъдния обект, свързани с отглеждане на животните и подобряване на селскостопанския производствен процес.
Допустимите разходи за консултантски услуги, свързани с подготовката и управлението на проектното предложение и разходите за правни услуги не могат да превишават:
а) 1% от допустимите разходи – за проектни предложения с инвестиции само за земеделска техника;
б) 5% от допустимите разходи по т. 1 до 8 от Раздел 14.1 „Допустими разходи“ за проектни предложения с включени инвестиции за строително-монтажни дейност и и/или закупуване и/или монтаж на оборудване и/или машини, но не повече от 29 337 лева.
Разходите за закупуване на земя, сгради и друга недвижима собственост не могат да надхвърлят 10% от общия размер на допустимите разходи по т. 1 – 3 и т. 5 – 8

Продължителност на проекта:

• до 24 месеца - за закупуване на машини
• до 36 месеца - за за проекти, включващи разходи за строително-монтажни работи
Проектите следва да приключат до 1 октомври 2023 г.

Начин на кандидатстване:

• онлайн формуляр в ИСУН 2020

Допълнителна информация:

Насоки за кандидатстване

При желание за кандидатстване по схемата за безвъзмездна помощ, може да се свържете с екипа на фирмата на посочените по-долу координати.