Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията” 2021-2027 г. отваря за кандидатстване с проекти процедура BG16RFPR001-1.004 „Подкрепа за семейните предприятия, предприятията от творческите индустрии и занаятите”, с цел повишаване на конкурентоспособността и засилване на пазарното им присъствие.

Краен срок за кандидатстване: 16.09.2024 г., до 16:30 ч.

Основна цел на процедурата:

• да насърчи инвестициите за подобряване на производствения капацитет и оптимизиране на бизнес процесите в семейните предприятия, предприятията от творческите индустрии и занаятите, и по този начин да допринесе за повишаване на тяхната конкурентоспособност и засилване на пазарното им присъствие.

Допустими кандидати:

• търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите.
• регистрирани не по-късно от 31.12.2021 г.
• микро или малки предприятия по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП
• средносписъчен брой на персонала за 2023 г. по-голям или равен на 1 заето лице
• отговарят на едно от следните условия през 2023 г. и към датата на подаване на проектното предложение по процедурата (кумулативно):
- семейно предприятие, на което повече от половината от капитала се притежава от физическото лице, създало предприятието или придобило капитала И минимум едно друго (различно) физическо лице участва официално в управлението на предприятието, като между двете лица съществува роднинска връзка, ИЛИ
- семейно предприятие, на което повече от половината от капитала се притежава от две или повече физически лица, създали предприятието или придобили капитала, като между тях съществува роднинска връзка И минимум едно от тези лица или минимум едно друго (различно) физическо лице, с което всички лица, притежаващи повече от половината от капитала имат роднинска връзка, участва официално в управлението на предприятието, ИЛИ
- семейно предприятие, на което повече от половината от капитала се притежава от физическото лице, създало предприятието или придобило капитала И минимум едно друго (различно) физическо лице е назначено на трудов договор в предприятието, като между двете лица съществува роднинска връзка, ИЛИ
- семейно предприятие, на което повече от половината от капитала се притежава от две или повече физически лица, създали предприятието или придобили капитала, като между тях съществува роднинска връзка И минимум едно от тези лица или минимум едно друго (различно) физическо лице, с което всички лица, притежаващи повече от половината от капитала на предприятието имат роднинска връзка, е назначено на трудов договор в предприятието. ИЛИ
- предприятия с основна икономическа дейност, съгласно НКИД 2008:
18.11 - Печатане на вестници
18.12 - Печатане на други издания и печатни продукти
18.13 - Предпечатна подготовка
18.14 - Подвързване и подобни дейности, свързани с печатането
18.20 - Възпроизвеждане на записани носители
58.11 - Издаване на книги
58.12 - Издаване на указатели, справочници и адресни списъци
58.13 - Издаване на вестници
58.14 - Издаване на списания и други периодични издания
58.19 - Друга издателска дейност
58.21 - Издаване на компютърни игри
58.29 - Издаване на други програмни продукти
59.11 - Производство на филми и телевизионни предавания
59.12 - Технически дейности, свързани с производство на филми и телевизионни предавания (постпродукция)
59.13 - Разпространение на филми и телевизионни предавания
59.14 - Прожектиране на филми
59.20 - Звукозаписване и издаване на музика
60.10 - Създаване и излъчване на радиопрограми
60.20 - Създаване и излъчване на телевизионни програми
71.11 - Архитектурни дейности
73.11 - Дейност на рекламни агенции
74.10 - Специализирани дейности в областта на дизайна
74.20 - Дейности в областта на фотографията
74.30 – Преводаческа дейност
85.52 – Неформално обучение в областта на културата
90.01 - Изпълнителско изкуство
90.02 - Спомагателни дейности, свързани с изпълнителско изкуство
90.03 - Творческа дейност в областта на литературата и изкуствата
90.04 - Експлоатация на зали за представления
91.01 - Дейност на библиотеки и архиви
91.02 - Дейност на музеи
91.03 – Опазване и стопанисване на културно-исторически паметници и места, ИЛИ
- предприятия, осъществяващи дейност, включена в Списъка на занаятите съгласно Приложение № 1 към Закона за занаятите и чиито собственик/ци е/са вписан/и със същата дейност в Националния регистър на занаятчиите, поддържан от Национална занаятчийска камара.
• реализирали нетни приходи от продажби общо за 2021 г., 2022 г. и 2023 финансови години, в зависимост от категорията на предприятието:
- за микропредприятие - от 30 000 лв. до 1 800 000 лв.
- за малко предприятие - от 75 000 лв. до 7 200 000 лв.
• заявили подкрепа:
- само за основната си икономическа дейност съгласно КИД-2008 въз основа на данни за 2023 г. ИЛИ
- за дейност съгласно Списъка на занаятите - Приложение № 1 към Закона за занаятите, с която собственикът/ците на предприятието е/са вписан/и в Националния регистър на занаятчиите.

Целеви групи:

• Процедурата е насочена към семейните предприятия и предприятията от творческите индустрии и занаятите, за които в Националната стратегия за малките и средните предприятия 2021-2027 г. (НСМСП 2021-2027) е идентифицирана потребност от прилагане на специфичен подход за преодоляване на неравенствата в достъпа до финансиране.

Допустими дейности:

• Подобряване на производствения капацитет на семейните предприятия и предприятията от творческите индустрии и занаятите (задължителна дейност) - за придобиване на активи за производствения процес/ процеса на предоставяне на услуги (дълготрайни материални и нематериални активи), както и инструменти и оборудване под стойностния праг на същественост за ДМА, осигуряващи подобряване на производствения капацитет на предприятието.
• Подобряване на пазарното представяне на семейните предприятия и предприятията от творческите индустрии и занаятите - за създаване на нов онлайн магазин за продуктите/услугите от дейността на предприятието.
• Подобряване на управленските, производствените и логистичните процеси в семейните предприятия и предприятията от творческите индустрии и занаятите - въвеждането на следните ИКТ системи/модули за подобряване на управленските, производствените и логистичните процеси в предприятието:
- Система за управление на ресурсите (ERP система);
- Система за управление на взаимоотношенията с клиенти (CRM система);
- Система/модул за управление на веригата за доставки;
- Система/модул за управление на складовото стопанство (WMS система/модул);
- Система/модул за управление на производството (MOM/MES система/модул);
- Система за бизнес анализи (Business Intelligence система).
• Консултантски услуги за подготовка на проектното предложение по процедурата

Бюджет на процедурата:

• 117 514 155 лв., от които за:
- Семейни предприятия и предприятия от творческите индустрии - 111 514 155,00 лв.
- Предприятия, осъществяващи занаятчийски дейности - 6 000 000,00 лв.
- Регион в преход (Югозападен район на планиране) - 13 970 214,30 лв.
- По-слабо развити региони (Северозападен район, Северен централен район, Североизточен район, Югоизточен район и Южен централен район) - 103 543 940,70 лв.

Размер на безвъзмездната помощ:

• минимум - 15 000 лева
• максимум - 150 000 лева
Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ по индивидуалните проекти не следва да надвишава:
- за микро предприятия: 100% от средногодишните нетни приходи от продажби на предприятието - кандидат за тригодишния период 2021 г., 2022 г. и 2023 г.
- за малки предприятия: 60% от средногодишните нетни приходи от продажби на предприятието - кандидат за тригодишния период 2021 г., 2022 г. и 2023 г.

Процент на безвъзмездно финансиране:

• за семейни предприятия и предприятия с основна икономическа дейност в областта на творческите индустрии - 75%
• за предприятия, осъществяващи дейност, включена в Списъка на занаятите - 85%

Допустими разходи:

• за придобиване на дълготрайни материални активи, представляващи машини, съоръжения, оборудване за производствения процес/ процеса на предоставяне на услуги, които осигуряват подобряване на производствения капацитет на предприятието.
• за придобиване на инструменти и оборудване за производствения процес/процеса на предоставяне на услуги под стойностния праг на същественост за ДМА
• за придобиване на дълготрайни нематериални активи - специализиран софтуер, осигуряващ подобряване на производствения капацитет на предприятието.
• за създаване на онлайн магазин за продуктите/услугите от дейността - до 10 000 лв.
• за въвеждане на ИКТ системи/модули за подобряване на управленските, производствените и логистичните процеси в предприятието - до 15 000 лв.
• за консултантски услуги за подготовка на проектното предложение - до 3 000 лв.

Продължителност на проекта:

• до 12 месеца

Начин на кандидатстване:

• онлайн формуляр в ИСУН 2020

Допълнителна информация:

• За всеки един разход (ДМА или ДНА) се представя по 1 индикативна оферта.
• Разходите за ДМА и ДНА могат да бъдат увеличени с до 15% спрямо посочените цени в индикативните оферти.
• Кандидатите не представят оферти за инструменти и оборудване под стойностния праг на същественост за ДМА, за създаването на онлайн магазин, за въвеждането на ИКТ системи/модули, както и за ползването на консултантски услуги за подготовка на проектното предложение.
• Помощта по настоящата процедура се предоставя при условията на режим „минимална помощ” (de minimis) съгласно Регламент (ЕС) № 2023/2831 на Комисията от 13 декември 2023 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта „de minimis”.
• Максималният размер на помощта за едно и също предприятие в режим „de minimis”, за която се кандидатства, заедно с другите получени минимални помощи от кандидата не може да надхвърля левовата равностойност на 300 000 евро (586 749 лв.) за период от три предходни години, считано от датата на предоставяне на помощта.

Критерии за оценка:

1. Принадлежност на кандидата към повече от една целева група предприятия по процедурата - 2 т.
2. Регионална приоритизация на проектите според мястото на изпълнението им - 5 т.
3.Приоритизация съгласно Националната стратегия за малките и средните предприятия 2021-2027 г. - 5 т.
4. Прилагане на кръгови модели - 3 т.
5. Участие на кандидата в процедури по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014 – 2020 г. и в процедури чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции по Програмата за икономическа трансформация (ПИТ) от Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) - 6 т.
6. Бюджет на проекта - 5 т.
7. Финансова стабилност на кандидата - 34 т.
Максимален брой точки - 60, минимален брой точки - 21.

При желание за кандидатстване по процедурата за безвъзмездна финансова помощ, може да се свържете с екипа на консултантска фирма Дениси Консулт ЕООД на посочените по-долу координати.