Отворена е за кандидатстване процедура BG16RFPR001-1.001 „Разработване на иновации в предприятията“ по програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027.

Краен срок за кандидатстване: 15.05.2024 г., до 16:30 ч.

Основна цел на процедурата:

• Предоставяне на фокусирана подкрепа на българските предприятия за повишаване на иновационната им дейност чрез разработване на иновации в тематичните области на ИСИС 2021-2027 (Информатика и ИКТ; Мехатроника и микроелектроника; Индустрии за здравословен живот, биоикономика и биотехнологии; Нови технологии в креативни и рекреативни индустрии; Чисти технологии, кръгова и нисковъглеродна икономика)

Допустими кандидати:

• Да са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите или да са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство.
• Да са регистрирани не по-късно от 31.12.2020 г.
• Да са реализирали нетни приходи от продажби за 2022 финансова година, както следва:
- Микро предприятие - повече или равно на 80 000 лева
- Малко предприятие - повече или равно на 200 000 лева
- Средно предприятие и малко дружество със средна пазарна капитализация - повече или равно на 800 000 лева
- Голямо предприятие - повече или равно на 3 000 000 лева
• Големи предприятия могат да кандидатстват по процедурата ЕДИНСТВЕНО в ефективно сътрудничество с МСП.
• за проекти, които ще се изпълняват в тематична област “Чисти технологии, кръгова и нисковъглеродна икономика” могат да кандидатстват само микро-, малки и средни предприятия.

Допустими партньори:

• Да е търговец по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите, юридическо лица с нестопанска цел, извършващо стопанска дейност (регистрирано съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел) или да е еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство.
• Да са регистрирани не по-късно от 31.12.2020 г.
• Да са реализирали нетни приходи от продажби за 2022 финансова година, както следва:
- Микро предприятие - повече или равно на 80 000 лева
- Малко предприятие - повече или равно на 200 000 лева
- Средно предприятие и малко дружество със средна пазарна капитализация - повече или равно на 800 000 лева
- Голямо предприятие - повече или равно на 3 000 000 лева

Допустими проекти:

1) Изпълнението на проекта следва да води до разработване на иновация, попадаща в обхвата на ЕДНА от тематичните области и подобласти на ИСИС 2021-2027.
2) Проектите трябва да са насочени към разработване на продуктова иновация или иновация в бизнес процесите, насочена към производство на стоки и предоставяне на услуги.
3) Допустими за подкрепа по режим „Помощи за проекти за научноизследователска и развойна дейност“ са подпомаганите части от проектни предложения, които попадат изцяло в рамките на една от следните категории изследвания:
• експериментално развитие или
• индустриални научни изследвания.
4) Изпълнението на проекта следва да води до разработване на иновация, отговаряща на 6-то или по-високо ниво на технологична готовност (TRL scale).
5) Проектът следва да е в съответствие с хоризонталните принципи и с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“.
6) В случай че проектът е предвидено да се изпълнява в партньорство, то следва между партньорите да са налице, посочените в дефиницията по чл. 2, пар. 90 от Регламент на Комисията (ЕС) № 651/2014 обстоятелства за ефективно сътрудничество.

Допустими дейности:

1. Елемент А „Разработване на иновацията“ – задължителен
• Извършване на изследвания, изпитвания, измервания и валидиране, необходими за разработването на продуктова (стока или услуга) или производствена иновация (иновация в бизнес процесите, насочена към производство на стоки и предоставяне на услуги).
• Създаване и тестване на прототипи и пилотни линии, свързани с разработването на продуктова (стока или услуга) или производствена иновация.
2. Елемент Б „Защита на разработената иновация“
• Защита на индустриална собственост на национално и международно равнище и ползване на необходимата за това експертна помощ.

Бюджет на процедурата:

• 127 000 000 лв., от които:
- за Регион в преход (Югозападен регион) - 21 590 000 лв.
- за По-слабо развити региони (Регионите извън Югозападен регион) - 105 410 000 лв.

Размер на безвъзмездната помощ:

• минимум - 50 000 лева
• максимум:
- за микропредприятия - 250 000 лева (до 100% от реализираните от кандидата средногодишни нетни приходи от продажби за тригодишния период 2020 г., 2021 г. и 2022 г.)
- за малки - 400 000 лева (до 60% от реализираните от кандидата средногодишни нетни приходи от продажби за тригодишния период 2020 г., 2021 г. и 2022 г.)
- за средни предприятия, малки дружества със средна пазарна капитализация - 500 000 лева (до 25% от реализираните от кандидата средногодишни нетни приходи от продажби за тригодишния период 2020 г., 2021 г. и 2022 г.)
- за големи предприятия - 500 000 лева (до 10 % от реализираните от кандидата средногодишни нетни приходи от продажби за тригодишния период 2020 г., 2021 г. и 2022 г.)

Процент на безвъзмездно финансиране:

• за Елемент А „Разработване на иновацията“ - 25% плюс 10% за средни предприятия и 20% за малки и микро предприятия плюс 15% за всички (ако проекта включва ефективно сътрудничество между две предприятия, като поне едно тях е МСП и нито едно от предприятията не поема повече от 70% от допустимите разходи по Елемент А, или ако резултатите от проекта се разпространяват широко чрез конференции, публикации, отворени за достъп регистри, безплатен софтуер или софтуер с отворен код, или при условие че проектът се осъществява извън Югозападен регион).
• за Елемент Б „Защита на разработената иновация“ - 60%

Допустими разходи:

1. Елемент А „Разработване на иновацията“
• Разходи за възнаграждения (вкл. здравни и осигурителни вноски за сметка на работодателя) на персонал за срока на изпълнение на проекта – изследователи, технически персонал и друг квалифициран персонал, участващ пряко в дейностите за разработване на иновацията - почасово възнаграждение от 31 лв./час бруто. (при трудов договор за минимум 4 часа на ден)
• Разходи за амортизация на собствено оборудване и инструменти, вписани в активите на кандидата/партньора и представляващи дълготрайни материални активи (ДМА), необходими за разработването на иновацията, доколкото те се използват, и за периода, през който се използват за целите на проекта.
• Разходи за амортизация на сгради и помещения , вписани в активите на кандидата/партньора, необходими за разработването на иновацията, в частта, в която се използват (кв. м.), и за периода, през който се използват за целите на проекта.
• Разходи за външни услуги, необходими за разработването на иновацията (само за кандидата) - разходи за възлагане на научни изследвания, разходи за знания и патенти, лицензирани от външни източници на принципа на сделката между несвързани лица, разходи за консултантски и еквивалентни услуги, използвани изключително за разработването на иновацията.
• Разходи за материали и консумативи, необходими за разработването на иновацията.
2. Елемент Б „Защита на разработената иновация“
Разходи за защита на индустриална собственост на национално и международно равнище и ползване на необходимата за това експертна помощ – общо до 20 000 лв. (разходи за такси за заявяване и регистрация на патент и/или полезен модел, и/или промишлен дизайн на разработената иновация; разходи за услуги за извършване на проучвания (за „състояние на техниката“, „новост“, „изобретателска стъпка“ и „техническа приложимост“), изготвяне на заявка за патент и/или полезен модел, и/или дизайн на национално, европейско и/или международно ниво на разработената иновация; разходи за консултантски и юридически услуги, свързани с предоставяне на лицензии и получаване на доходи от правата върху разработената по проекта иновация).

Продължителност на проекта:

• 18 месеца

Начин на кандидатстване:

• онлайн формуляр в ИСУН 2020

Приложими режими:

1. Елемент А „Разработване на иновацията“ - „Помощи за проекти за научноизследователска и развойна дейност“ съгласно чл. 25 от Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията от 17 юни 2014 година за обявяване на някои категории помощи за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора (OB L 187/26.06.2014).
2. Елемент Б „Защита на разработената иновация“ - Минимална помощ“ (de minimis) съгласно Регламент (ЕС) № 2023/2831 относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функциониране на Европейския съюз към помощта „de minimis“.

Критерии за оценка:

1. Новост на разработваната иновация - 20 т.
2. Технологичен потенциал и осъществимост на разработваната иновация в рамките на дейността на кандидата - 10 т.
3. Приложимост и жизнеспособност на разработваната иновация - 10 т.
4. Научно-изследователска и развойна дейност (НИРД) на предприятието за 2020 г., 2021 г. и 2022 г. - 10 т.
5. Начин на разработване на иновацията (от кандидата/партньора и/или чрез използване на външни услуги) - 4 т.
6. Претеглен коефициент на рентабилност на EBITDA за 2020 г., 2021 г. и 2022 г. - 5 т.
7. Претеглен коефициент на брутна добавена стойност за 2020 г., 2021 г. и 2022 г. - 5 т.
8. Съпоставимост между претеглената стойност на EBITDA за 2020, 2021 и 2022 г. на кандидата и стойността на общите допустими разходи по проекта - 5 т.
9. Претеглен коефициент на приходите от износ за 2020 г., 2021 г. и 2022 г. - 5 т.
10. Опит на кандидата в иновационни дейности - 6 т.
11. Регионализация съгласно ИСИС 2021-2027 - 10 т.
12. Приоритизация съгласно Националната стратегия за малките и средните предприятия 2021-2027 г. - 6 т.
13. Коректност на бюджета - 4 т.
Максимален брой точки - 100, минимален брой точки - 40.

При желание за кандидатстване по процедурата за безвъзмездна финансова помощ, може да се свържете с екипа на консултантска фирма Дениси Консулт ЕООД на посочените по-долу координати.