Министерството на труда и социалната политика чрез Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти” отваря за кандидатстване с проекти процедура BG05SFPR002-1.012 „Устойчива заетост за хора в неравностойно положение“, финансирана по Програма „Развитие на човешките ресурси 2021-2027”.

Краен срок за кандидатстване: 21.03.2024 г., до 17:00 ч.

Основна цел на процедурата:

• Осигуряване на устойчива заетост на лица в неравностойно положение, включително чрез адаптиране на работни места за хора с увреждания.

Допустими кандидати:

• работодатели - всички физически и юридически лица и техни обединения, осъществяващи дейност на територията на Република България;
• които не са надхвърлили помощи в размер на 391 166 лева за последните 3 последователни финансови години;
• разполагат с финансов капацитет (съгласно Методика за оценка на финансовия капацитет на кандидатите по програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021 – 2027)
• разполагат с оперативен капацитет (Кандидатът има опит в изпълнението на поне една от дейностите, включени в проектното предложение или има поне един приключен проект)

Недопустими за кандидатстване са бюджетни организации, разпоредители с държавен/общински бюджет.

Целеви групи:

• безработни и неактивни лица в неравностойно положение;
• безработни и неактивни лица с трайни увреждания.

Допустими дейности:

1. Наемане на лица от целевата група (задължителна)
- за лица в неравностойно положение, вкл. и тези, които ще извършват своите работни задължения в условия на надомна работа, съгласно Раздел VIIIa от Кодекса на труда или ще извършват работа от разстояние съгласно Раздел VIIIб от Кодекса на труда – до 12 м.
- за лица с трайни увреждания (с 50% и над 50% увреждания или нетрудоспособност) – до 24 м.
2. Подкрепа на работното място чрез ментор, съгласно индивидуалните нужди на новонаетите лица от целевата група, за период до 6 м.
3. Осигуряване на транспорт за лицата от целевата група от и до работното място, в случай че лицето работи в населено място, различно от местоживеенето му.
4. Адаптиране на работното място за новонаети лица с трайни увреждания – СМР, оборудване и обзавеждане.

Бюджет на процедурата:

• 100 000 000 лв.

Размер на безвъзмездната помощ:

• минимум - 40 000 лева
• максимум - 391 166 лева

Процент на безвъзмездно финансиране:

• 100%

Допустими разходи:

• Разходи за възнаграждения на лица в неравностойно положение без трайни увреждания
• Разходи за възнаграждения на лица с трайни увреждания
Разходите за възнаграждение за наето лице, представител на целевите групи по процедурата, се възстановяват под формата на стандартна таблица за единица разход за тримесечие, при минимум 85% отработени дни за периода в т.ч. дните, в които лицето ползва платен годишен отпуск.
• Разходи за възнаграждения на ментори - половината от минималната работна заплата, установена за страната за съответната година. Менторът трябва да отчете минимум 40 часа месечно, за да получи съответно възнаграждение за това, като е допустимо да се отчитат само в реално отработени дни.
• Надбавка за транспорт за лицата от целевата група
Дневната надбавка за транспорт е в размер на 7.00 лева и се възстановява за всеки отработен ден, когато адресът на месторабота е различен от населеното място по местоживеене на наетото лице. Надбавка не се изплаща за наети лица, които извършват трудовите си задължения от разстояние и/или надомна работа съгласно КТ.
• Разходи за закупуване на обзавеждане и оборудване (допустими единствено за адаптиране на работно място за лица с трайни увреждания)
• Разходи за закупуване на нематериални активи (допустими единствено за адаптиране на работно място за лица с трайни увреждания)
Сборът на разходите за материални и нематериални активи следва да не превишава 10% от размера на разходите за възнаграждения на лицата с трайни увреждания, наети по проекта.
• Разходи за СМР (допустими единствено за адаптиране на работно място за лица с трайни увреждания) - до 15% от размера на разходите за възнаграждения на лицата с трайни увреждания, наети по проекта.
• Непреки разходи (единна стафка) - 10% от допустимите преки разходи по проекта.

Продължителност на проекта:

• Няма минимална продължителност. Изпълнението на проектните дейностите следва да приключи до 31.12.2027 г.

Начин на кандидатстване:

онлайн формуляр в ИСУН 2020

Допълнителна информация:

Не е допустимо да се наемат лица, които са били заети при същия работодател или предприятията, с които работодателят образува „едно и също предприятие“ по смисъла на чл. 2, пар. 2 на Регламент (ЕС) № 1407/2013 през последните 12 месеца.
Работодателят следва да запази заетостта на минимум 50% от новосъздадените/подкрепените работни места за период от 50% от финансираната заетост, която е била субсидирана по време на проекта - за лица в неравностойно положение.
Работодателят следва да запази заетостта на минимум 50% от новосъздадените/подкрепените работни места, за период от 50% от финансираната заетост, която е била субсидирана по време на проекта, като същата не може да бъде по-малка от три месеца - за лица с трайни увреждания.
В случай на ремонтни дейности, свързани с адаптиране на работни места за наети по процедурата лица с трайни увреждания, бенефициентът е длъжен да запази предназначението на ремонтираните помещения за срок, не по-кратък от 5 години от датата на одобрение на окончателния доклад без прекъсване, с изключение на непредвидени обстоятелства.
Лицата от целевата група следва да са безработни или неактивни за период от минимум 4 седмици към момента на включване в дейности по процедурата.

Критерии за оценка:

Налице е действащ Колективен трудов договор (КТД) в предприятието-кандидат - 5 т.
Брой лица в неравностойно положение, включени в субсидирана заетост - 25 т.
Субсидирана заетост на лица с трайни увреждания (повече от 18 до 24 месеца) - 20 т.
Всички заложени в проектното предложение дейности са подробно описани и обосновани - 10 т.
Бюджетираните разходи са обосновани при описанието на дейностите, в т.ч. и по отношение на заложените количества - 10 т.
Спазени са изискванията и ограниченията по отношение на бюджета и разходите по процедурата - 10 т.
Устойчивост - запазване на заетостта на 100% от работните места за лица в неравностойно положение - 10 т.
Устойчивост - запазване на заетостта на 100% от работните места за лица с трайни увреждания - 10 т.
Максимален брой точки - 100, минимален брой точки - 50.

При желание за кандидатстване по процедурата за безвъзмездна финансова помощ, може да се свържете с екипа на консултантска фирма Дениси Консулт ЕООД на посочените по-долу координати.