Отворена е за кандидатстване процедура BG16RFPR001-1.003 „Внедряване на иновации в предприятията“ по Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027.

Краен срок за кандидатстване: 31.01.2024 г., до 16:30 ч.

Основна цел на процедурата:

• Предоставяне на фокусирана подкрепа на българските предприятия за внедряване на продуктови иновации или иновации в бизнес процесите в тематичните области на Иновационна стратегия за интелигентна специализация 2021-2027 г. (ИСИС 2021-2027):
- „Информатика и ИКТ”;
- „Мехатроника и микроелектроника”;
- „Индустрии за здравословен живот, биоикономика и биотехнологии”;
- „Нови технологии в креативни и рекреативни индустрии”;
- „Чисти технологии, кръгова и нисковъглеродна икономика”.

Допустими кандидати:

• търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите или да са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство.
• регистрирани не по-късно от 31.12.2020 г.
• микро-, малки и средни предприятия или малки дружества със средна пазарна капитализация
• с нетни приходи от продажби за 2022 финансова година:
- за микропредприятие - по-големи или равни на 100 000 лева
- за малко предприятие - по-големи или равни на 300 000 лева
- за средно предприятие - по-големи или равни на 1 000 000 лева
- за малко дружество със средна пазарна капитализация - по-големи или равни на 2 000 000 лева
Клонове на юридически лица, регистрирани в България, не могат да участват в процедурата чрез подбор на проектни предложения поради липсата на самостоятелна правосубектност.

Допустими проекти:

• насочени към внедряване на продуктова иновация или иновация в бизнес процесите (насочена към производство на стоки и предоставяне на услуги), която е собствена разработка на кандидата или на база интелектуални права, придобити от трети лица.
• водещи до внедряване на продуктова иновация (стока или услуга) или до внедряване на иновация в бизнес процесите (насочена към производство на стоки и предоставяне на услуги), попадаща в обхвата на една от тематични области и подобласти на ИСИС 2021-2027.
• В случай че се изпълняват при условията на режим „регионална инвестиционна помощ“ (Елемент А „Инвестиции“) допустими за подкрепа са само проектни предложения, които имат за свой основен предмет осъществяването на една от следните първоначални инвестиции в материални и нематериални активи:
- създаване на нов стопански обект;
- увеличаване на капацитета на съществуващ стопански обект;
- диверсификацията на продукцията на даден стопански обект с продукти или услуги, които той не е произвеждал или предлагал до този момент ;
- основна промяна в целия производствен процес на продукта(ите) или цялостното предоставяне на услугата(ите), засегнати от инвестицията в стопанския субект .

Допустими дейности:

Елемент А „Инвестиции“ (задължителен)
• Дейност 1. Внедряване на продуктова иновация (стока или услуга) или иновация в бизнес процесите посредством придобиване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи (ДМА).
• Дейност 2. Внедряване на продуктова иновация (стока или услуга) или иновация в бизнес процесите посредством придобиване на специализиран софтуер (вкл. разработване), патенти, лицензи, „ноу хау” и др., представляващи дълготрайни нематериални активи (ДНА).

Елемент Б „Услуги“ (незадължителен)
• Дейност 1. Защита на правата по индустриална собственост върху внедряваната иновация.
• Дейност 2. Консултантски и помощни услуги в подкрепа на иновациите

Бюджет на процедурата:

• 293 374 500 лева, от които:
- за региони в преход (Югозападен регион) - 29 337 450 лева
- за по-слабо развити региони (Северозападен, Северен централен, Североизточен, Югоизточен и Южен централен регион) - 264 037 050 лева

Размер на безвъзмездната помощ:

• минимум - 50 000 лева
• максимум:
- за микро- и малки предприятия - 500 000 лева
- за средни предприятия и малки дружества със средна пазарна капитализация - 800 000 лева

• за микропредприятия: 100% от реализираните от кандидата средногодишни нетни приходи от продажби за тригодишния период 2020 г., 2021 г. и 2022 г.
• за малки предприятия: 60% от реализираните от кандидата средногодишни нетни приходи от продажби за тригодишния период 2020 г., 2021 г. и 2022 г.
• за средни предприятия и малки дружества със средна пазарна капитализация: 25% от реализираните от кандидата средногодишни нетни приходи от продажби за тригодишния период 2020 г., 2021 г. и 2022 г.
Реализираните от кандидата средногодишни нетни приходи от продажби за тригодишния период 2020 г., 2021 г. и 2022 г., се изчисляват по следния начин: Сборът от стойностите по ред „Нетни приходи от продажби“ (код на реда 15100, кол. 1) от индивидуалните отчети за приходите и разходите за 2020 г., 2021 г. и 2022 г. на кандидата, делено на 3.

Процент на безвъзмездно финансиране:

1. при режим „регионална инвестиционна помощ“ съгласно чл. 13 и чл. 14 от Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията (приложим по Елемент А „Инвестиции“, допустим за всички кандидати):
• Микро- и малки предприятия извън ЮЗР - 50%
• Микро- и малки предприятия в ЮЗР:
- София град (столица) и Област Перник - 40%
- София област, Област Благоевград и Област Кюстендил - 45%
• Средни предприятия извън ЮЗР - 45%
• Средни предприятия в ЮЗР:
- София град (столица) и Област Перник - 30%
- София област и Област Благоевград - 45%
- Област Кюстендил - 35%
• Малки дружества със средна пазарна капитализация извън ЮЗР - 45%
• Малки дружества със средна пазарна капитализация в ЮЗР:
- София град (столица) и Област Перник - 20%
- София област и Област Благоевград - 45%
- Област Кюстендил - 25%

2. при режим „минимална помощ“ (de minimis) съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията (приложим по Елемент А „Инвестиции“, допустим за всички кандидати, и/или по Елемент Б „Услуги“, допустим само за малки дружества със средна пазарна капитализация) - 50%

3. при режим „помощи за иновации в полза на МСП“ съгласно чл. 28, пар. 2, букви а) и в) от Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията (приложим по Елемент Б „Услуги“ само за микро-, малки и средни предприятия) - 50%

Допустими разходи:

Елемент А „Инвестиции“ (задължителен)
1) Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) - машини, съоръжения и оборудване, необходими за изпълнението на проекта.
2) Разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи (ДНА) - специализиран софтуер (вкл. разработване - до 400 000 лева), патенти, лицензи, „ноу хау” и др., необходими за изпълнението на проекта.

Елемент Б „Услуги“ (незадължителен) - до 25% от общите допустими разходи по проекта.
1) Разходи за такси за заявяване и регистрация на правата по индустриална собственост върху внедряваната иновация пред съответното компетентно ведомство на национално, европейско и/или международно равнище – до 10 000 лева.
2) Разходи за консултантски и помощни услуги в подкрепа на иновациите.
2.1) Разходите за консултантски услуги в подкрепа на иновациите включват разходи за външни услуги (чрез договор за възлагане, граждански договори и др.), извършени от правоспособен представител по индустриална собственост, свързани със защита на индустриална собственост на национално, европейско и/или международно равнище, вкл. проучвания (за „състояние на техниката“, „новост“, „изобретателска стъпка“ и „техническа приложимост“), за внедряваните по проекта иновативни продукти/процеси – до 10 000 лева.
2.2) Разходи за помощните услуги в подкрепа на иновациите включват:
а) разходи за такси за достъп до бази данни и библиотеки, които да бъдат използвани във връзка с подобряването на внедрявания по проекта продукт (стока или услуга) или бизнес процес – до 30 000 лева;
б) разходи за външни услуги (чрез договор за възлагане и др.), свързани с осигуряване на услуги от лаборатории за провеждане на изследвания, измервания, изпитвания и др.

Продължителност на проекта:

• до 15 месеца

Начин на кандидатстване:

онлайн формуляр в ИСУН 2020

Допълнителна информация:

Единствено микро-, малки и средни предприятия (МСП) могат да заявят подкрепа за проекти, които водят до внедряване на иновация в тематична област “Чисти технологии, кръгова и нисковъглеродна икономика” на ИСИС 2021-2027.

Критерии за оценка:

I. Иновативност и приложимост на подкрепяната иновация - 39 т.
II. Финансова стабилност на кандидата - 41 т.
III. Приоритизиране на проекти - 15 т.
IV. Реалистичност на разходите по проекта - 5
Максимален брой точки - 100, минимален брой точки - 35.

При желание за кандидатстване по процедурата за безвъзмездна финансова помощ, може да се свържете с екипа на консултантска фирма Дениси Консулт ЕООД на посочените по-долу координати.