Отворена е за кандидатстване процедура BG05SFPR002-1.004 „Адаптирана работна среда“ по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027. Процедурата е насочена към всички категории предприятия.

Краен срок за кандидатстване: до 17:00 ч. на 05.01.2024 г.

Основна цел на процедурата:

• Целите са обвързани с предоставянето помощ на предприятията за посрещане на новите предизвикателства, свързани с осъществяването на прехода към климатично неутрална икономика и променящите се модели на работа. Това изисква бързи промени в пазара на труда и налага предприемане на ефективни мерки за подобряване на достъпа до трудова заетост на качествени работни места и адаптиране към промените в работната среда.
Предвидените дейности също се очаква да допринесат за подобряване на здравословната и безопасна работното среда в предприятията, което е ключов елемент за постигането на устойчиви условия на труд за всички работници, спомагайки за намаляване на рисковете за здравето на работното място и за подобряване на стандартите за здравословни и безопасни условия на труд.

Допустими кандидати:

• микро, малки, средни и големи предприятия, които:
- не надвишават прага от 200 000 евро минимални помощи за 3 последователни финансови години, в съответствие с Регламент (ЕС) № 1407/2013;
- разполагат с финансов капацитет за 2022 г. (оценка по индикатори „финансова независимост“ и „рентабилност“);
- разполагат с оперативен капацитет за изпълнение на проектното предложение (имат опит в изпълнението на поне една от дейностите имат приключил поне един проект, финансиран със средства от ЕС, националния бюджет или други донори).

Целеви групи:

• заети лица (включително самостоятелно заети)

Допустими дейности:

1. Разработване и прилагане на „зелени“ модели на организация на труд съобразно спецификата на конкретните работни места в предприятията. Изготвяне на „зелени“ карти за организация на работни процеси на конкретните работни места. Обучение на лицата от целевата група, насочено към внедряване на „зелени“ модели на организация на труд (задължителна):
• внедряване в предприятието на нови екологични производствени инвестиции, поради които се променя организацията на труда в предприятието;
• въвеждане на промени в организацията на работа за включване на екологосъобразни дейности в конкретни работни процеси и на определени работни места;
• изграждане на цялостна екологосъобразна („зелена“) фирмена култура и мотивиране на екологосъобразното мислене на служителите.
Дейността включва следните четири етапа, които са задължителни и се реализират в посочената логическа последователност:
1.1. Преглед на моментното състояние на предприятието и организацията на трудовата дейност, свързана с прилагането на „зелени“ практики.
1.2. Разработване на „зелени“ модели на организацията на труда и работните процеси, съобразно спецификата на предприятието и конкретните работни места. Изготвяне на „зелени“ карти за организация на работните процеси на конкретните работни места.
1.3. Разработване/приемане на план от мерки за прилагане на „зелени“ модели на организация на работните процеси от ръководните органи на предприятието.
1.4. Въвеждане/прилагане в предприятието на нови, „зелени“ модели на организация на работните процеси и управлението на човешките ресурси, вкл. обучение на персонала за въвеждането на съответните промени.
Новите „зелени“ модели могат да се изразяват, например, във:
- въвеждане и утвърждаване на промени в организационната структура на човешките ресурси, въвеждане на нови форми на заетост, промени по отношение на: начините на работа, работните взаимоотношения, съответно на длъжностните характеристики, процесите по подбор на персонала; нови модели на екипна работа и взаимодействието между служителите, и др.;
- въвеждане на промени в работата на отделни работни единици в предприятието, насочени към намаляване на използваните ресурси, въвеждане на практики за опазване на околната среда, осигуряване на по-екологосъобразна работна среда и др.;
- въвеждане на екологосъобразни практики в цялостната организация на работа в предприятието, в т.ч. насочени към генериране и изпълнение на дейности за корпоративна социална отговорност със „зелена“ насоченост, мотивиране на индивидуалния служител за прилагане на екологосъобразно поведение по време на работа чрез информационни и други фирмени събития или създаване на бонусна система за отличаване и възнаграждаване на „зелено“ поведение на служителите или генериране от служителите на идеи за екологосъобразно поведение и др.

2. Осигуряване на превенция и профилактика на „бърнаут“ на работното място и „ефекти от COVID пандемията върху менталното здраве“ - психологическа подкрепа.
• запознаване на участниците с наличието на явлението "бърнаут", подпомагайки откриването на проявите му и осъществяването на ранна превенция на състояния, свързани с физическо, емоционално и психическо изтощение.
• преодоляване на нагласи, свързани с отрицателно и критично отношение към работата, нежелание за започване на работа, раздразнение към членовете на екипа или към клиентите, емоционално отдръпване от колеги и клиенти, както и мисли, свързани с липсата на смисъл, значение и приносът за извършваните работни процеси, водещи вкл. до напускане на работа.
• изготвяне на психологически профили на заетите лица, които да послужат като основа за адресиране на подходящи мерки за психологическа подкрепа (групови семинари/тренинги за профилактика и/или индивидуални консултации, при провеждането на които, участниците задължително следва да бъдат запознати с подходящи методи и техники за управление на професионалния стрес, съответстващи на естеството на трудовите процеси в предприятието. Максималният брой участници при групови занимания е до 10 лица в група).

3. Закупуване на лични предпазни средства и специално работно облекло (нови по вид, които досега не са използвани в предприятието или които осигуряват по-висока защита от тези, които се използват текущо).
Заложените за закупуване ЛПС и специално работно облекло, следва:
- да отговарят на точния брой на заетите към момента на кандидатстване лица по длъжности, които ползват средствата за защита; и
- да бъдат планирани, съгласно срока за износване в Списъка на работните места и видовете работи, при които се използват ЛПС и специално работно облекло, за периода на изпълнение на проекта.

4. Осигуряване на колективни предпазни средства, вкл. модернизация и/или реконструкция, и/или обезопасяване на съществуващи обекти, технологични процеси, машини и съоръжения, свързани с подобряване условията на труд (напр., изграждане на парапети и конструкции; устройства за достъп до определени помещения с цел обезопасяване на хората, които работят в тях; изграждане на вентилационна и/или климатична система, свързана с безопасни и здравословни условия на труд и др.).
Задължително следва да се посочи как предвидените за осигуряване средства за колективна защита ще допринесат за повишаване на здравето и безопасността на работещите лица.

5. Осигуряване на социални придобивки за работещите, вкл. ремонт и оборудване на места за отдих, рехабилитация, спорт, хранене и почивка в предприятията и др.
• Помещения/места за хранене, съобразно рационалните норми и специфичните условия на труд.
• Помещения/места за краткотраен отдих и/или рехабилитация и/или спорт.

По Дейност 4 и Дейност 5 е допустимо извършването на текущ и основен ремонт, съгласно §5, т.42 и т.43 от Допълнителните разпоредби на ЗУТ. С цел постигане в пълнота на заложените цели на процедурата е допустимо закупуването на оборудване и обзавеждане за изпълнението на Дейност 4 и Дейност 5.

Бюджет на процедурата:

• 100 000 000 лева, от които за:
- Слабо развити региони/ извън ЮЗР (NUTS-2) - 92 080 000 лв.
- Регион в преход/ Югозападен регион за планиране (ЮЗР) (NUTS-2) (София град (столица); София област; Област Благоевград; Област Перник и Област Кюстендил) - 7 920 000 лв.

Размер на безвъзмездната помощ:

• минимум - 50 000 лева
• максимум - 391 166 лева

Процент на безвъзмездно финансиране:

• 100% - за микро, малки и средни предприятия
• 80% - за големи предприятия

Допустими разходи:

І. РАЗХОДИ ЗА УСЛУГИ
1./1.1. Разходи за осъществяване на Дейност 1 - до 200.00 лв. на лице от целевата група, но не повече от 20 000.00 лв. общо за цялата дейност.
Допустими са разходи за разработване и прилагане на "зелени" модели на организация на труд съобразно спецификата на конкретните работни места в предприятията; за изготвяне на "зелени" карти за организация на работни процеси на конкретните работни места и обучение на лицата от целевата група насочено към внедряване на "зелени" модели на организация на труд.

2./2.1. Разходи за осъществяване на Дейност 2 - до 200.00 лв. на лице от целевата група, но не повече от 20 000.00 лв. общо за цялата дейност.
Допустими са разходи за осигуряване на превенция и профилактика на “бърнаут“ на работното място и "ефекти от Covid пандемията върху менталното здраве"- психологическа подкрепа.

ІІ. РАЗХОДИ ЗА МАТЕРИАЛИ
3. Разходи за материали
3.1. Разходи за закупуване на ЛПС и специално работно облекло, необходими за осъществяване на Дейност 3 „Закупуване на лични предпазни средства и специално работно облекло“.

ІІІ. РАЗХОДИ ЗА МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ
4. Разходи за закупуване на ДМА за осъществяване на Дейност 4.
4.1. Разходи за закупуване на средства за колективна защита, свързани с подобряване условията на труд, необходими за осъществяване на Дейност 4 „Осигуряване на колективни предпазни средства, вкл. модернизация и/или реконструкция, и/или обезопасяване на съществуващи обекти, технологични процеси, машини и съоръжения, свързани с подобряване условията на труд“.
4.2. Допустими са разходи за застраховка на придобитото оборудване за осъществяването на Дейност 4.

5. Разходи за закупуване на ДМА за осъществяване на Дейност 5
5.1. Разходи за обзавеждане и оборудване, необходимо за осъществяването на Дейност 5 „Осигуряване на социални придобивки за работещите вкл. ремонт и оборудване на места за отдих, рехабилитация, спорт, хранене и почивка в предприятията и др.“
5.2. Допустими са разходи за застраховка на придобитото обзавеждане и оборудване за осъществяването на Дейност 5

ІV. РАЗХОДИ ЗА СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ РАБОТИ (СМР) - до 15% от преките разходи
6.1. Ремонт – основен или текущ за дейност 4
7.1. Ремонт – основен или текущ за дейност 5

V. ЕДИННА СТАВКА - 10% от преките разходи
8. Непреки разходи
8.1. Непреки разходи - определят се чрез прилагане на единна ставка, определена чрез прилагане на процент към една или няколко определени категории разходи - възнагражденията на персонала по администриране на проекта - ръководител на проект, технически сътрудник, счетоводител и друг експертен или технически персонал, както и административните разходи, свързани с управлението на проекта (режийни разходи, консумативи и материали, разходи за командировки на екипа, разходи за видимост, прозрачност и комуникация и др.).

Продължителност на проекта:

• до 18 месеца. Изпълнението на дейностите следва да приключи до 31.12.2027 г.

Начин на кандидатстване:

онлайн формуляр в ИСУН 2020

Допълнителна информация:

Процедурата е в съответствие с Регламент 1407/2013 г. Максималният размер на помощта „де минимис” за едно и също предприятие, съгласно Регламент 1407/2013, е в размер на левовата равностойност на 200 000 евро или 391 166,00 лв. за период от три бюджетни години.
В минималния и максималния размер на безвъзмездна финансова помощ се включват планираните преки и непреки разходи в бюджета на всяко едно проектно предложение.

Критерии за оценка:

1. Цели - 10 т.
2. Целеви групи - 15 т.
3. Дейности - 50 т.
4. Разходи - 25 т.
Максимален брой точки - 100, минимален брой точки - 70.

При желание за кандидатстване по процедурата за безвъзмездна финансова помощ, може да се свържете с екипа на консултантска фирма Дениси Консулт ЕООД на посочените по-долу координати.