Отворена е за кандидатстване процедура BG-RRP-3.008 „Подкрепа за прехода към кръгова икономика в предприятията”, която е в изпълнение на „Програма за икономическа трансформация“ (ПИТ) към компонент „Интелигентна индустрия“ на Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ). Процедурата е пряко насочена към насърчаване на инвестициите в кръгови решения за намаляване на ресурсния отпечатък чрез прилагане на технологии за рециклиране и оползотворяване на отпадъци, увеличаване използването на ресурси на биологична основа, ограничаване употребата на пластмасови изделия за еднократна употреба, удължаване на жизнения цикъл на продуктите и други методи, осигуряващи създаването на стойност въз основа на кръгови модели за производство и потребление.

Краен срок за кандидатстване: 03.10.2023 г., до 16:30 ч.

Основна цел на процедурата:

• да допринесе за ускоряване на прехода към кръгова икономика чрез предоставянето на безвъзмездни средства на предприятията от производствения сектор за въвеждане на кръгови модели за използване на ресурсите и внедряване на неутрални по отношение на климата методи и технологии за производство и потребление на продуктите от дейността им.

Допустими кандидати:

• търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите, или да са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство.
• регистрирани не по-късно от 31.12.2020 г.
• микро, малки, средни и големи предприятия
• нетни приходи от продажби за 2022 г.:
- микро предприятия - по-големи или равни на 170 000 лева
- малки предприятия - по-големи или равни на 550 000 лева
- средни предприятия - по-големи или равни на 950 000 лева
- големи предприятия - по-големи или равни на 3 000 000 лева
• развиват основната си икономическа дейност или осъществяват допълнителна икономическа дейност, която формира не по-малко от 20% от нетните им приходи от продажби за 2022 г., в сектор С „Преработваща промишленост” съгласно Класификацията на икономическите дейности (КИД-2008).
• заявяват подкрепа за икономическа дейност, която попада в сектор С „Преработваща промишленост” съгласно КИД-2008

Клонове на юридически лица, регистрирани в България не могат да участват в процедурата поради липса на самостоятелна правосубектност.
Кандидатите могат да участват самостоятелно или съвместно с партньори, които трябва да отговарят на същите критерии за допустимост.
Едно предприятие е допустимо да участва само в едно предложение – или като кандидат или като партньор.

Целеви групи:

• Процедурата е насочена към микро, малки, средни и големи предприятия от сектор С „Преработваща промишленост“ съгласно КИД-2008 и ориентирани към внедряването на технологии, които осигуряват въвеждането и прилагането на кръгови модели за производство и потребление на крайните продукти от дейността им.

Допустими дейности:

I. Придобиване на нови технологии за въвеждане на кръгови модели в предприятията.
1) Намаляване образуването на отпадъци чрез внедряване на технологии за:
- подготовка за повторно използване и/или рециклиране и/или други дейности за преработка на отпадъците от производствената дейност (на кандидата и/или на партньора, в случай че предложението се изпълнява в партньорство) и последващото им влагане като суровина в производствени процеси, и/или
- намаляване на количеството образувани отпадъци при производството на единица продукт от дейността, за която е заявена подкрепа, и/или
- намаляване на използваните суровини за производството на единица продукт (количеството суровини, влагани за производството на единица продукт и/или намаляване на видовете/броя суровини, влагани в крайния продукт), с което се постига намаляване на количеството образувани отпадъци при производството на единица продукт от дейността, за която е заявена подкрепа.
2) Ограничаване използването на пластмасови продукти за еднократна употреба чрез внедряване на технологии за:
- заместване на пластмасови продукти (включително опаковки от пластмаса ) за еднократна употреба с алтернативни продукти и/или опаковки за многократна употреба, биоразградими, компостируеми, биобазирани изделия и опаковки, и/или
- намаляване употребата на пластмаса като суровина, влагана в продукти и/или опаковки за еднократна употреба, и/или
- елиминиране или ограничаване използването на опаковки от пластмаса, или заместване на композитни опаковки (включващи в състава си пластмаса) с по-екологични варианти (биоразградими, рециклируеми или друг вид „зелени” опаковки).
3) Използване на ресурси с биологичен произход чрез внедряване на технологии за:
- влагане на ресурси с биологичен произход (например заместване на синтетични суровини или ресурси на фосилна основа с такива с биологичен произход).
4) Подобряване на стандартите за екологосъобразност на продуктите чрез внедряване на технологии за:
- постигане на съответствие на произвежданите продукти с приложимите за тях екологични стандарти и/или продуктови изисквания (които към момента на кандидатстване не са постигнати), произтичащи от европейското и/или национално законодателство в областта на опазването на околната среда.
5) Подобряване на енергийната ефективност на продуктите чрез внедряване на технологии за:
- производство на продукти с по-висока енергийна ефективност при употребата им (в сравнение с енергийната ефективност на същия продукт от дейността, за която е заявена подкрепа преди внедряването на съответната технология).
ВАЖНО: Всяко предложение за изпълнение на инвестиция следва да включва въвеждането на кръгови модели В МИНИМУМ ЕДНО ОТ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ НАПРАВЛЕНИЯ, изброени в подт. 1) до подт. 5), по-горе като част от Дейност I.
6) Въвеждане на други модели на кръговата икономика чрез внедряване на технологии за:
- използване на алтернативни суровини, включително рециклирани, и/или
- повишаване използването на рециклируеми суровини, и/или
- заместване или повишаване използването на суровини за многократна употреба и/или намаляване на използваните суровини за производството на единица продукт (количеството суровини, влагани за производството на единица продукт и/или намаляване на видовете/броя суровини, влагани в крайния продукт), и/или
- елиминиране на необходимостта от опаковки (различни от пластмасовите опаковки) или заместване на композитни опаковки (които не включват в състава си пластмаса) с по-екологични варианти (биоразградими, рециклируеми или друг вид „зелени” опаковки), и/или
- заместване или намаляване употребата на опасни вещества, влагани в произвежданите продукти, и/или
- осигуряване на многократната или повторна употреба на съществуващи и/или нови за предприятието продукти, и/или повишаване на дълготрайността им, и/или
- осигуряване на възможности за модернизация и поправка на продуктите – ремонт/подмяна на повредени части и/или компоненти с оглед увеличаване на дълготрайността на употреба на продуктите, и/или
- увеличаване на възможностите за рециклиране на продуктите след употребата им, включително възможностите за разглобяване в края на жизнения цикъл с оглед улесняване на рециклирането или оползотворяването на отпадъците от продуктите след извеждането им от употреба.

Допустими инвестиции:

• за микро, малки, средни или големи предприятия извън ЮЗР или за микро, малки или средни предприятия в ЮЗР:
- създаване на нов стопански обект;
- увеличаване на капацитета на съществуващ стопански обект;
- диверсификация на продукцията на даден стопански обект с продукти или услуги, които той не е произвеждал или предлагал до този момент;
- основна промяна в целия производствен процес на продуктите или цялостното предоставяне на услугите, засегнати от инвестицията в стопанския субект.
• за кандидат/партньор голямо предприятие в ЮЗР:
- създаване на нов стопански обект;
• диверсификация на дейността на даден стопански обект, при условие че новата дейност не е същата или сходна с дейността, извършвана преди това от него.

Бюджет на процедурата:

• 180 000 000 лв., от които 48 000 000 лева - за микро и малки предприятия; 87 000 000 лева - за средни предприятия; 45 000 000 лева - за големи предприятия.

Размер на безвъзмездната помощ:

• минимум - 70 000 лева
• максимум:
- микро предприятия: 350 000 лева
- малки предприятия: 550 000 лева
- средни предприятия: 750 000 лева
- големи предприятия: 1 000 000 лева

Процент на безвъзмездно финансиране:

• за микро предприятия: 90% от средногодишните нетни приходи от продажби на предприятието - кандидат за тригодишния период 2020 г., 2021 г. и 2022 г.
• за малки предприятия: 60% от средногодишните нетни приходи от продажби на предприятието - кандидат за тригодишния период 2020 г., 2021 г. и 2022 г.
• за средни предприятия: 30% от средногодишните нетни приходи от продажби на предприятието - кандидат за тригодишния период 2020 г., 2021 г. и 2022 г.
• за големи предприятия: 20% от средногодишните нетни приходи от продажби на предприятието – кандидат за тригодишния период 2020 г., 2021 г. и 2022 г.
В случай че инвестицията се изпълнява в партньорство, то общите допустими разходи на партньора следва да са до 30% от общите допустими разходи по предложението, но не повече от 273 816 лева.

Максималният интензитет (процент) на безвъзмездното финансиране при избран режим „регионална инвестиционна помощ“ е в зависимост от мястото на изпълнение на инвестицията и категорията на предприятието – кандидат/партньор:
• за микро и малки предприятия:
- извън ЮЗР, София област и Област Благоевград - 50%
- Област Кюстендил - 45%
- София град и Област Перник - 40%
• за средни предприятия:
- извън ЮЗР, София област и Област Благоевград - 50%
- Област Кюстендил - 35%
- София град и Област Перник - 30%
• за големи предприятия:
- извън ЮЗР - 35%
- София област, Област Благоевград и Област Кюстендил - 25%
- София град и Област Перник - 20%

Интензитетът на безвъзмездно финансиране, в случаите на избран режим „минимална помощ“ (de minimis) съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията, е:
• за микро, малки и средни предприятия - 50%
• за големи предприятия - 35%

Допустими разходи:

1) Разходи за придобиване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи.
2) Разходи за придобиване на специализиран софтуер за производствения процес, представляващ дълготраен нематериален актив (в размер до 50% от общо допустимите разходи).

Продължителност на проекта:

• до 18 месеца

Начин на кандидатстване:

• онлайн формуляр в ИСМ-ИСУН 2020, раздел НПВУ

Допълнителна информация:

Помощта по процедурата се предоставя при условията на:
1) „Регионална инвестиционна помощ“ съгласно чл. 13 и чл. 14 от Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията от 17 юни 2014 година за обявяване на някои категории помощи за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора (OB L 187/26.06.2014)
или
2) „Минимална помощ” (de minimis) съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функциониране на Европейския съюз към помощта „de minimis”.
Кандидатите следва да изберат само един от посочените по-горе два допустими режима.

Критерии за оценка:

• Претеглен коефициент на рентабилност на EBITDA за 2020 г., 2021 г. и 2022 г. - 21 т.
• Претеглен коефициент на брутна добавена стойност за 2020 г., 2021 г. и 2022 г. - 19 т.
• Претеглен коефициент на разходите за данъци спрямо реализираните приходи за 2020 г., 2021 г. и 2022 г. - 5 т.
• Инвестиционна дейност на кандидата за 2020 г., 2021 г. и 2022 г. - 15 т.
• Кръгови модели, включени в инвестицията - 5 т.
• Бюджет на предложението за изпълнение на инвестиция - 5 т.
Максимален брой точки - 70, минимален брой точки - 23.

При желание за кандидатстване по процедурата за безвъзмездна финансова помощ, може да се свържете с екипа на консултантска фирма Дениси Консулт ЕООД на посочените по-долу координати.