Министерство на регионалното развитие и благоустройството кани всички желаещи да кандидатстват по процедура BG-RRP-4.021 „Подкрепа за енергийно обновяване на сгради в сферата на производството, търговията и услугите“ да подадат проектно предложение. Процедурата е в изпълнение на инвестиция C4.I1 „Подкрепа за обновяване на сградния фонд“ от Плана за възстановяване и устойчивост.

Краен срок за кандидатстване: 15.06.2023 г., до 17:30 ч.

Основна цел на процедурата:

• енергийно обновяване на сгради в сферата на производството, търговията и услугите.

Специфични цели:

• Подобряване енергийните характеристики на сгради в сферата на производството, търговията и услугите, чрез изпълнение на устойчиви интегрирани високоефективни енергийни мерки;
• Достигане на клас на енергопотребление минимум „В“ след прилагане на енергоспестяващи мерки при сгради в сферата на търговията и услугите;
• Постигане на минимум 30% спестяване на първична енергия за всеки обект от нежилищния сграден фонд;
• Намаляване на разходите за енергопотребление;
• Спазване на „принципът за ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01 по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852 ).

Допустими кандидати:

1) Да са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите или да са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство.
2) Да са микро-, малки и средни предприятия или да са големи предприятия.
3) Да са регистрирани не по-късно от 31.12.2019 г.
4) Да са реализирали нетни приходи от продажби за 2022-ра финансова година в зависимост от категорията на предприятието-кандидат, както следва:
- за микро предприятия - повече или равно на 70 000 лева
- за малки предприятия - повече или равно на 150 000 лева
- за средни предприятия - повече или равно на 650 000 лева
- за големи предприятия - повече или равно на 3 500 000 лева

Целеви групи:

• Компонент 1 - микро, малки, средни и големи предприятия в сферата на производството
• Компонент 2 - микро, малки, средни и големи предприятия в сферата на търговията и услугите, вкл. и сектор „Туризъм“

Допустими дейности:

• Дейности за извършване на обследване за енергийна ефективност и сертифициране за ЕЕ – първоначално обследване за енергийна ефективност за целите на подаване на предложение по настоящата процедура;
• дейности за изпълнение на СМР за прилагане на мерки за енергийна ефективност и мерки за оползотворяване на енергия от възобновяеми източници, ако са посочени в енергийното обследване, в т. ч. всички съпътстващи СМР, необходими за изпълнение на мерките;
• дейности за изготвяне на инвестиционен проект и оценка на съответствието му съгласно ЗУТ;
• дейности за авторски надзор, съгласно ЗУТ;
• дейности за строителен надзор, съгласно ЗУТ;
• дейности, свързани с въвеждането на обектите в експлоатация;
• Дейности за изготвяне на независима експертна оценка, изготвена от сертифициран енергиен одитор след приключване на дейностите по изпълнение на СМР – допустими само за проекти в режим на минимална помощ.

Бюджет на процедурата:

• 235 200 000,00 лева, от които:
- по Компонент 1 - 77 616 000 лева
- по Компонент 2 - 157 584 000 лева

Размер на безвъзмездната помощ:

• минимум
- за микро и малки предприятия - 35 000 лева
- за средни и големи предприятия - 100 000 лева
• максимум
- за микро предприятия - 100 000 лева
- за малки предприятия - 300 000 лева
- за средни предприятия - 500 000 лева
- за големи предприятия - 1 500 000 лева

Процент на безвъзмездно финансиране:

• при режим на държавна помощ „de minimis“ (минимална помощ) - 65%
• при режим на държавна помощ „Инвестиционни помощи за мерки за повишаване на енергийната ефективност“ - 35% за предприятия в Югозападен регион
- 45% за предприятия извън Югозападен регион
Максималният интензитет на помощта може да се увeличи с 20% за помощи, предоставени на малки предприятия, и с 10% за помощи, предоставени на средни предприятия по смисъла на Приложение I към Регламент (ЕС) № 651/2014.

Допустими разходи:

• разходи за строително-монтажни работи (СМР)/инженеринг за прилагане на мерки за ЕЕ и мерки за оползотворяване на енергия от възобновяеми източници, ако са посочени в енергийното обследване, в т. ч. всички съпътстващи СМР, необходими за изпълнение на мерките. В рамките на общата стойност на СМР могат да се включат и непредвидени разходи за строително-монтажни работи до 10%; В случай на инженеринг непредвидени разходи за строително-монтажни работи не са допустими.
• разходи за изготвяне на инвестиционни проекти, съгласно ЗУТ;
• разходи за извършване на обследване за енергийна ефективност и изготвяне на сертификат за енергийни характеристики на сгради в експлоатация;
• разходи за изготвяне на независима експертна оценка, изготвена от сертифициран енергиен одитор след приключване на дейностите по изпълнение на СМР – допустими само за проекти в режим на минимална помощ;
• разходи за авторски надзор, съгласно ЗУТ;
• разходи за строителен надзор, съгласно ЗУТ;
• разходи за оценка на съответствието на проектите, съгласно ЗУТ;
• разходи, свързани с въвеждането на обектите в експлоатация.

Продължителност на проекта:

• до 24 месеца, но не по-късно от 30.06.2026 г.

Начин на кандидатстване:

• онлайн формуляр в ИСУН 2020

Допълнителна информация:

За целите на отчитането на постигнатите резултати по настоящата процедура е необходимо след приключване на дейностите за СМР, в рамките на окончателното отчитане на изпълнявания договор за финансиране на одобрената инвестиция, крайният получател на средства да изготви независима експертна оценка от сертифициран енергиен одитор (лица от регистъра по чл. 44 ал. 1 от ЗЕЕ - за сградите от компонент 2 или лица от регистъра по чл. 60, ал. 1 от ЗЕЕ - за сградите от компонент 1), която да докаже потреблението на първична енергия и постигнатите спестявания от обновяването, заложени в подаденото на етапа на кандидатстване предложение по настоящата процедура!
Независимата експертна оценка от сертифициран енергиен одитор, нужна за целите на отчитането на постигнатите резултати по настоящата процедура, не отменя задълженията на крайния получател да изпълни законовите изисквания за издаване на нов сертификат не по-рано от една календарна година след изпълнението на енергоспестяващи мерки, съгласно действащото законодателство.(за сградите от компонент 2).
Задължително изискване е след изпълнение на препоръчаните в обследванията за енергийна ефективност мерки, във всяка сграда, включена в проекта, да се постигне минимум 30% спестяване на първична енергия.

Очаквани резултати:

• 250 броя обновени сгради;
• Постигане на минимум 30% от спестяванията на първична енергия за всяка сграда при спазването на „принципът за ненанасяне на значителни вреди“;
• Принос за изпълнение на целите на дългосрочната Национална стратегия за подпомагане обновяването на националния сграден фонд от жилищни и нежилищни сгради до 2050 г. - към 2030 г.;
• Осигуряване на по-добър микроклимат за работна среда в съответствие с критериите за устойчиво развитие;
• Подобряване на експлоатационните характеристики за удължаване на жизнения цикъл на сградите.

Критерии за оценка:

• Целесъобразност на инвестицията за енергийна ефективност – като отношение на кв.м РЗП обновена инфраструктура към броя на сградите с подобрена инфраструктура – кв. м РЗП / брой сгради - 25 точки
• Процент енергийно спестяване в годишното потребление на първична невъзобновяема енергия в резултат на енергоспестяващите мерки – kWh/год. - 25 точки
• Очаквано годишно намаляване на емисиите на СО2 (екологични ползи) - тон CO2 екв. - 25 точки
• Ефективност на инвестицията за енергийна ефективност като отношение на необходимата инвестиция в лева към количеството спестена първична невъзобновяема енергия в kWh на годишна база – лв./kWh/год. (лева за 1 kWh годишна спестена енергия) - 25 точки
Максимален брой точки - 100, минимален брой точки - 55.

При желание за кандидатстване по процедурата за безвъзмездна финансова помощ, може да се свържете с екипа на консултантска фирма Дениси Консулт ЕООД на посочените по-долу координати.