Министерство на иновациите и растежа обявява за обществено обсъждане процедура чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели BG-RRP-3.008 „Подкрепа за прехода към кръгова икономика в предприятията” по Програмата за икономическа трансформация към Националния план за възстановяване и устойчивост.

Краен срок за предложения и коментари: 02.03.2023 г. чрез ИСУН, раздел „Изпрати коментар/предложение“ в секцията на процедурата

Основна цел на процедурата:

• да допринесе за ускоряване на прехода към кръгова икономика чрез предоставянето на безвъзмездни средства на предприятията от производствения сектор за въвеждане на кръгови модели за използване на ресурсите и внедряване на неутрални по отношение на климата методи и технологии за производство и потребление на продуктите от дейността им.

Допустими кандидати:

1) Да са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите, или да са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство.
Клонове на юридически лица, регистрирани в България не могат да участват в процедурата поради липсата на самостоятелна правосубектност.
2) Да са регистрирани не по-късно от 31.12.2019 г.
3) Да са микро, малки и средни предприятия по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия и Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни предприятия (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36) или да са големи предприятия.
4) Да са реализирали нетни приходи от продажби за 2021 финансова година в зависимост от категорията на предприятието - кандидат, както следва:
- за микро предприятия - повече или равно на 200 000 лева
- за малки предприятия - повече или равно на 600 000 лева
- за средни предприятия - повече или равно на 1 000 000 лева
- за големи предприятия - повече или равно на 3 000 000 лева
5) Да са заявили подкрепа за икономическа дейност, която попада в сектор С „Преработваща промишленост” съгласно Класификацията на икономическите дейности – КИД-2008.

Допустими партньори:

Партньорството по процедурата е допустимо, а не задължително.
В едно предложение може да участва само един партньор.
Допустими по процедурата са само партньори, които отговарят на всички критерии за допустимост на кандидатите.
Едно предприятие е допустимо да участва като партньор само в едно предложение за изпълнение на инвестиция по процедурата. В допълнение, едно предприятие е допустимо да участва само в едно предложение – или като кандидат или като партньор.
В случай че предложението за изпълнение на инвестиция се осъществява в партньорство, то не повече от 30% от общата стойност на безвъзмездното финансиране по предложението е допустимо да бъдат разходвани от партньора.

Целеви групи:

• микро, малки, средни и големи предприятия, осъществяващи икономическа дейност в сектор С „Преработваща промишленост“ съгласно КИД-2008 и ориентирани към внедряването на технологии, които осигуряват прилагане на кръгови модели за производство и потребление на крайните продукти от дейността им.

Допустими дейности:

I. Придобиване на нови технологии за въвеждане на кръгови модели в предприятията.
1) Предотвратяване или намаляване образуването на отпадъци чрез внедряване на технологии за:
- подготовка за повторна употреба и преработка/рециклиране и/или други дейности по оползотворяване на отпадъците от производствената дейност (на кандидата и/или на партньора, в случай че предложението се изпълнява в партньорство) и влагането им като суровина в производствения процес (за производството на съществуващи и/или нови за предприятието продукти).
2) Намаляване на използваните суровини (количеството суровини, влагани за производството на единица продукт и/или намаляване на видовете (броя) суровини, влагани в крайния продукт) чрез внедряване на технологии за:
- използване на алтернативни суровини, включително рециклирани суровини и материали, и/или
- повишаване използването на рециклируеми суровини и материали, и/или
- влагане на материали с биологичен произход (например заместване на синтетични материали или суровини на фосилна основа с такива с биологичен произход), и/или
- заместване или намаляване на употребата на опасни вещества , влагани в произвежданите продукти чрез използването на алтернативни суровини.
3) Ограничаване използването на опаковки от пластмаса и пластмасови продукти за еднократна употреба чрез внедряване на технологии за:
- заместване на опаковките от пластмаса и пластмасовите продукти за еднократна употреба с алтернативни опаковки и продукти за многократна употреба , биоразградими, компостируеми, биобазирани опаковки и изделия, и/или
- намаляване употребата на пластмаса като суровина, влагана в крайния/те продукт/и, и/или
- осигуряване на съответствие на произвежданите опаковки и продукти с приложимите за тях изисквания, произтичащи от националното и европейско законодателство относно пластмасовите опаковки и пластмасови продукти за еднократна употреба.
4) Производство на устойчиви продукти чрез внедряване на технологии, които осигуряват:
- повторна или многократна употреба на съществуващи и/или нови за предприятието продукти, и/или повишаване на дълготрайността им, и/или
- осигуряване на възможности за модернизация и поправка – ремонт/подмяна на повредени части и/или компоненти с оглед увеличаване на дълготрайността на употреба на продуктите, и/или
- увеличаване на възможностите за рециклиране на продуктите след употребата им, включително на възможностите за разглобяване в края на жизнения цикъл с оглед улесняване на рециклирането или оползотворяването на отпадъците от продуктите след извеждането им от употреба.

Бюджет на процедурата:

• 180 000 000 лв. от Европейския съюз – NextGenerationEU, от които:
- за микро и малки предприятия - 54 000 000 лева
- за средни предприятия - 90 000 000 лева
- за големи предприятия - 36 000 000 лева

Размер на безвъзмездната помощ:

• минимум - 70 000 лева
• максимум:
- за микро предприятия - 350 000 лева и да не надвишава 90% от средногодишните нетни приходи от продажби на предприятието - кандидат за тригодишния период 2019 г., 2020 г. и 2021 г.
- за малки предприятия - 550 000 лева и да не надвишава 60% от средногодишните нетни приходи от продажби на предприятието - кандидат за тригодишния период 2019 г., 2020 г. и 2021 г.
- за средни предприятия - 750 000 лева и да не надвишава 30% от средногодишните нетни приходи от продажби на предприятието - кандидат за тригодишния период 2019 г., 2020 г. и 2021 г.
- за големи предприятия - 1 000 000 лева и да не надвишава 20% от средногодишните нетни приходи от продажби на предприятието - кандидат за тригодишния период 2019 г., 2020 г. и 2021 г.

Процент на безвъзмездно финансиране:

1) При режим „Регионална инвестиционна помощ“
• извън Югозападен Регион
- за микро, малки и средни предприятия - 50%
- за големи предприятия - 30%

• в Югозападен Регион
- за микро и малки предприятия - София град (столица) и Област Перник: 40%; Област Кюстендил: 45%; София област и Област Благоевград: 50%
- за средни предприятия - София град (столица) и Област Перник: 30%; Област Кюстендил: 35%; София област и Област Благоевград: 50%
- за големи предприятия - София град (столица), София област, Област Благоевград, Област Перник, Област Кюстендил: 20%

2) При режим „Минимална помощ” (de minimis)
- за микро, малки и средни предприятия - 50%
- за големи предприятия - 30%

Допустими разходи:

1) Разходи за придобиване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи;
2) Разходи за придобиване на специализиран софтуер за производствения процес, представляващ дълготраен нематериален актив.
Разходите за придобиване на дълготрайни нематериални активи (ДНА) са допустими в размер до 50% от общо допустимите разходи за съответния кандидат/партньор (за всички категории предприятия – микро, малки, средни и големи предприятия), в рамките на предложение за изпълнение на инвестиция, независимо от избрания режим на помощ.

Продължителност на проекта:

• до 12 месеца

Начин на кандидатстване:

• онлайн формуляр в ИСУН 2020

Допълнителна информация:

Помощта по настоящата процедура се предоставя при условията на:
1) „Регионална инвестиционна помощ“ съгласно чл. 13 и чл. 14 от Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията или
2) „Минимална помощ” (de minimis) съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията

Инвестицията следва да се поддържа в региона получател от страна на крайния получател/партньора най-малко пет години (в случаите когато крайният получател/партньора е голямо предприятие) или три години (в случаите когато крайният получател/партньора е микро, малко или средно предприятие) от окончателното плащане.

Очаквани резултати:

Очакваният ефект e чрез подкрепата по процедурата предприятията от сектор С „Преработваща промишленост“ да трансформират производствените си процеси чрез преминаване към кръгови модели за повишаване на ресурсната ефективност и ограничаване на емисиите на парникови газове.

Критерии за оценка:

• Претеглен коефициент на рентабилност на EBITDA за 2019 г., 2020 г. и 2021 г. - 20 точки
• Претеглен коефициент на брутна добавена стойност за 2019 г., 2020 г. и 2021 г. - 15 точки
• Претеглен коефициент на разходите за данъци спрямо реализираните приходи за 2019 г., 2020 г. и 2021 г. - 5 точки
• Инвестиционна дейност на кандидата за 2019 г., 2020 г. и 2021 г. - 15 точки
• Бюджет на предложението за изпълнение на инвестиция - 5 точки
Максимален брой точки - 60, минимален брой точки - 20.