Bulgarian Български

Министерство на иновациите и растежа отваря за кандидатстване процедура BG-RRP-3.005 „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия”, финансирана по Националния план за възстановяване и устойчивост.

Краен срок за кандидатстване: 19.12.2022 г., до 16:30 ч.

Основна цел на процедурата:

• да допринесе за ускоряване на прехода към цифровизация на икономиката чрез предоставяне на безвъзмездни средства за внедряване на информационни и комуникационни технологии и решения, осигуряващи повишаване нивото на дигитализация на малките и средните предприятия.

Допустими кандидати:

• Да са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите, или да са действащи адвокатски дружества по смисъла на Закона за адвокатурата.
• Да са регистрирани не по-късно от 31.12.2019 г.
• Да са микро, малки или средни предприятия
• Да са реализирали нетни приходи от продажби за 2021 финансова година:
- Микро предприятие - по-големи или равни на 41 000 лева
- Малко предприятие - по-големи или равни на 82 000 лева
- Средно предприятие - по-големи или равни на 123 000 лева
• Да имат средносписъчен брой на персонала за 2021 г., който е по-голям или равен на 1 заето лице
• Да са заявили подкрепа за основната си икономическа дейност съгласно Класификацията на икономическите дейности – КИД-2008
• Основната им икономическа дейност не попада в недопустимите сектори, посочени в т. 11.2 от Условията за кандидатстване

Целеви групи:

• микро, малки и средни предприятия, ориентирани към повишаване нивото на дигитализация на основната им икономическа дейност, съгласно КИД-2008.

Допустими дейности:

• Група I. ИКТ услуги/решения за дигитален маркетинг, платформи, уебсайтове и мобилни приложения;
• Група II. ИКТ услуги/решения за оптимизиране на управленските, производствените и логистичните процеси;
• Група III. ИКТ услуги/решения за осигуряване на киберсигурност в предприятията.
Задължителен елемент на всички ИКТ услуги и решения е предоставянето на обучение за служителите на предприятието-кандидат за работа с внедрените ИКТ решения.

Бюджет на процедурата:

• 30 600 000 лв.

Размер на безвъзмездната помощ:

• минимум - 3 000 лева
• максимум - 20 000 лева

Процент на безвъзмездно финансиране:

• 100%

Допустими разходи:

• Група I. ИКТ услуги/решения за дигитален маркетинг, платформи, уебсайтове и мобилни приложения:
1. Създаване на онлайн магазин - до 10 700 лв.
2. Регистрация на търговска марка в България и/или в Европейския съюз за създадения онлайн магазин - до 4 700 лв.
3. Създаване на корпоративен уебсайт - до 8 000 лв.
4. Регистрация на търговска марка в България и/или в Европейския съюз за създадения корпоративен уебсайт - до 4 700 лв.
5. Маркетинг в социални медии (social media marketing), включително управление на PPC (pay-per-click) реклама - 1 300 лв. на месец - до 15 600 лв. (за една година)

• Група II. ИКТ услуги/решения за оптимизиране на управленските, производствените и логистични процеси:
6. Въвеждане на Система за управление на ресурсите (ERP система) - до 20 000 лв.
7. Въвеждане на Система за управление на взаимоотношенията с клиенти (CRM система) - до 20 000 лв.
8. Въвеждане на модул / система за управление на веригата за доставки на суровини/материали/компоненти/продукти за производствения процес - до 20 000 лв.
9. Въвеждане на модул / система за управление на складовото стопанство (WMS) - до 20 000 лв.
10. Въвеждане на система/модул за управление на производството - до 20 000 лв.
11. Въвеждане на модул / система за управление на продажбите на дребно (Point-of-Sale система) - до 18 000 лв.
12. Въвеждане на система за бизнес анализи (Business Intelligence система) - до 19 000 лв.
13. Въвеждане на система/платформа за вътрешнофирмени обучения на служители от разстояние в електронна среда - до 18 000 лв.

• Група III. ИКТ услуги/решения за осигуряване на киберсигурност:
14. Въвеждане и сертификация на Система за управление на сигурността на информацията съгласно изискванията на международния стандарт БДС ISO/IEC 27001 - до 19 000 лв.
15. Изграждане на система за защита на информацията в локална мрежа - до 20 000 лв.
16. Изграждане на система за архивиране на информация - до 18 000 лв.
17. Изграждане на система за управление на съхранението и споделянето на информация - до 20 000 лв.

Продължителност на проекта:

• 12 месеца

Начин на кандидатстване:

• онлайн формуляр в ИСУН 2020

Критерии за оценка:

• Претеглен коефициент на рентабилност на EBITDA за 2019 г., 2020 г. и 2021 г. - 26 точки
• Претеглен коефициент на разходите за данъци спрямо реализираните приходи за 2019 г., 2020 г. и 2021 г. - 4 точки
Максимален брой точки - 30, минимален брой точки - 5.

Допълнителна информация:

Помощта се предоставя при условията на режим „минимална помощ“ (de minimis) съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функциониране на Европейския съюз към помощта „de minimis“.

Насоки за кандидатстване

При желание за кандидатстване по процедурата за безвъзмездна финансова помощ, може да се свържете с екипа на консултантска фирма Дениси Консулт ЕООД на посочените по-долу координати.