Министерство на енергетиката отваря за кандидатстване процедура BGENERGY-2.003 - „Енергийна ефективност в индустрията“ в рамките на програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021.

Краен срок за кандидатстване: 21.10.2022 г., до 16:30 ч.

Основна цел на процедурата:

• повишаване на ефективността на индустриалните процеси в производството и конкурентоспособността на българските предприятия.
• оптимизация и внедряване на енергийно ефективни решения и технологии, както и по-ефективно управление и намаляване на потреблението на енергия.

Допустими кандидати:

• лица, които имат регистрация на територията на Република България и са търговци по смисъла на чл. 1 от Търговския закон.
Клонове на юридически лица, регистрирани в България, не могат да участват в процедурата за подбор на проекти поради липсата на самостоятелна правосубектност.

Допустими партньори:

• Всяко частно или публично юридическо лице, както търговско, така и нетърговско, регистрирано като юридическо лице в страните-донори, Република България или държава извън Европейското икономическо пространство, която има обща граница с Република България, или която и да е международна организация или орган, или агенция на същата, която активно участва в изпълнението на проект и ефективно допринася за него, се считат за допустими проектни Партньори.
• Партньорът трябва да притежава опит или експертиза в изпълнението на дейности в областта на изпълнението на мерки за енергийна ефективност.
• Когато Кандидатът има един или повече Партньори, трябва да сключи споразумение, в което са посочени ролите и отговорностите на отделните Партньори. На етап подаване на проектно предложение Кандидатът представя споразумение/проект на споразумение/писмо за намерение от бъдещия Партньор. В случай че подаденият от Кандидата проект бъде одобрен за финансиране преди подписването на договор за БФП Кандидатът трябва да представи споразумение за партньорство в оригинал. Към настоящата покана е приложен образец на споразумение за партньорство (Приложение O).
• Няма ограничение за броя на Партньорите.
• Броят на Партньорите не се отразява на оценката на проектното предложение.
• Допълнителни точки се дават при Партньор от страна-донор.

Целеви групи:

• собствениците на промишлени системи на територията на страната, както и всички ползватели на продукти/стоки, произведени чрез индустриалния/те процес/и, чиято енергийна ефективност е повишена в резултат от предоставената безвъзмездна финансова помощ.
• гражданите на територията на страната, в частност ползвателите на съответния/ата продукт/стока.

Допустими дейности:

Проектното предложение следва да включва дейности, свързани с реализиране на енергоспестяващи мерки, водещи до повишаване на ефективността на индустриалните процеси, осъществявани в промишлената/ите система/и на предприятието/ята.
По настоящата процедура ще се насърчават проектни предложения, включващи улавянето и повторното използване в индустриалните процеси на отпадна топлина.
Не са допустими следните дейности: изграждане на транспортни съоръжения, подобряване на енергийната ефективност на системите за осветление, мерки за подобряване на енергийните характеристики на промишлените сгради.
В случай че мерките включват системи за отопление и охлаждане и/или производство на електрическа енергия от възобновяеми източници, допустими са само системи, които осигуряват енергия само за промишлената/ите система/и, включена/и в проектното предложение.
• Изпълнение на енергоспестяващи мерки, препоръчани в Доклад от обследването за енергийна ефективност;
• Доставка и монтаж на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи, препоръчани в обследването за енергийна ефективност;
• Извършване на строително-монтажни работи и демонтаж, пряко свързани с и необходими за въвеждане в експлоатация на активите, препоръчани в обследването за енергийна ефективност;
• Придобиване на дълготрайни нематериални активи (вкл. разходи за разработване на софтуер), необходими за изпълнението на мерките, включени в обследването за енергийна ефективност;
• Управление на проекта;
• Обмяна на опит, знания и най-добри практики на управленско и експертно ниво, обучение, предоставени от Партньора;
• Посещения в България на Партньорите от страни-донори и посещения в страна-донор на Бенефициента;
• Дейности за информираност и публичност;
• Одит.

Дейности, изпълнявани от партньорите:

• Обмяна на опит, знания и най-добри практики на управленско и експертно ниво, предоставени от Партньора;
• Посещения в страна-донор на Бенефициента и посещения в България на Партньорите от страни-донори.

Бюджет на процедурата:

• 2 500 000 евро

Размер на безвъзмездната помощ:

• минимум 150 000 евро
• максимум 200 000 евро

Процент на безвъзмездно финансиране:

• до 100%

Допустими разходи:

1. Разходи за персонал, работещ по проекта, състоящи се от действителни заплати, вноски за социално осигуряване и други разходи по закон, включени във възнаграждението, ако това съвпада с обичайната политика на Бенефициента, съответно на Партньора, по отношение на възнагражденията.;
2. Пътни, дневни и квартирни разходи за персонала на Бенефициента и на Партньора;
3. Разходи по договори с външни изпълнители за:
• доставка и монтаж на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи;
• придобиване на дълготрайни нематериални активи (вкл. разходи за разработване на софтуер), необходими за изпълнението на мерките, включени в обследването за енергийна ефективно;
• извършване на строително-монтажни работи и демонтаж, пряко свързани с и необходими за въвеждане в експлоатация на активите, препоръчани в обследването за енергийна ефективност.
4. Други преки разходи по договори с външни изпълнители:
• Разходи, произтичащи пряко от допустимите дейности по проекта (разходи за превод, одит, информираност и публичност, обмен на опит, знания и най-добри практики на управленско и експертно ниво, предоставени от Бенефициента/Партньора/ите и др.).

Бенефициентите и Партньорите им могат да определят своите непреки разходи чрез един от следните методи:
(а) въз основа на реалните непреки разходи за тези Бенефициенти и проектни Партньора/ите, които имат аналитична счетоводна система, установяваща техните непреки разходи съгласно посоченото по-горе;
(б) твърда ставка в размер до 25% от общите преки допустими разходи, с изключение на преки допустими разходи за възлагане на подизпълнители и разходите за ресурси, предоставени от трети лица, които не са използвани на територията на Бенефициента или проектния Партньор/ите;
(в) твърда ставка в размер до 15% от преките допустими разходи за персонал, без да е налице изискване за ПО да извърши изчисление, за да определи приложимия размер; или
(г) твърда ставка, прилагана спрямо преки допустими разходи, въз основа на съществуващи начини и съответни ставки, приложими в политиките на Европейския съюз за подобни типове проекти и Бенефициенти;
(д) в случай че Бенефициентът или Партньорът/ите по проекта е международна организация или агенция, непреките разходи могат да бъдат определени съгласно правилата за непреки разходи, прилагани в тези организации, в съответствие със специфични разпоредби на Програмното споразумение.

Продължителност на проекта:

• до 12 месеца, но не по-късно от 30 април 2024 г.

Начин на кандидатстване:

• онлайн формуляр в ИСУН 2020

Допълнителна информация:

• По настоящата процедура за подбор на проектни предложения може да бъдат подавани проекти предложения, при които стойността на допустимите разходи е повече от 200 000 евро. В този случай остатъкът от общите допустими разходи по проекта, трябва да бъде съфинансиран чрез собствени средства на Кандидата или със средства от външни източници, които средства изключват всякаква публична подкрепа.
• Разходите за машини, съоръжения и оборудване са допустими в размер на частта от амортизацията, която съответства на продължителността на проекта и степента на действително използване за целите на проекта. Когато машините, съоръженията и оборудването е неделимо и необходимо условие за постигане на целите и резултатите по проекта, цялата стойност на разходите за тях е допустима.

Очаквани резултати:

• Индикатор 1: Прогнозни годишни намаления на емисиите на CO2 – 119,914 tCO2/г.;
• Индикатор 2: Прогнозни годишни енергийни спестявания – 118,622 MWh/г. (от Доклада от обследването за енергийна ефективност на промишлената система);
• Индикатор 3: Прогнозни годишни парични спестявания – 8,151,126 Euro/г.;
• Индикатор 4: Брой индустриални процеси, в които са изпълнени мерки за подобряване на енергийна ефективност – минимум 20 бр.

Критерии за оценка:

1. Хоризонтални принципи на ФМ на ЕИП 2014-2021 г. - 3 точки
2. Постигане на целта на процедурата - 4 точки
3. Съдържание на проектното предложение - 4 точки
4. Отношение на годишните енергийни спестявания към годишното потребление на енергия при базово състояние в резултат на енергоспестяващите мерки (ЕСМ) – Y, % - 20 точки
5. Ефективност на инвестицията за енергийна ефективност като съотношение на необходимата инвестиция в лева към количеството спестени емисии парникови газове в тонове CO2 еквивалент на годишна база - I лв./tCO2 - 20 точки
6. Проектното предложение включва улавянето и повторното използване в индустриалните процеси на отпадна топлина - 10 точки
7. Мониторинг за потреблението на енергия - 6 точки
8. Участие на Партньор/и от страна-донор при изпълнение на дейностите по проекта - 5 точки
9. Анализ на риска - 4 точки
10. Капацитет на Кандидата за изпълнение и управление на проекта - 4 точки
11. Реалистичност на разходите по проекта - 10 точки

Максимален брой точки - 90, минимален брой точки - 50.

При желание за кандидатстване по процедурата за безвъзмездна финансова помощ, може да се свържете с екипа на консултантска фирма Дениси Консулт ЕООД на посочените по-долу координати.