Bulgarian Български

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 отваря за кандидатстване процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-6.002 „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“ по Приоритетна ос 6 „Възстановяване на МСП“ на Оперативната програма.

Краен срок за кандидатстване: 23.05.2022 г., до 16,30 ч. (начало на приема - 03.05.2022 г., в 10,00 ч.)

Основна цел на процедурата:

• предоставяне на фокусирана подкрепа на българските малки и средни предприятия за възстановяване от икономическите последици от разпространението на пандемията COVID-19 чрез подобряване на енергийната им ефективност.

Допустими кандидати:

• юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите.
• само кандидати, които имат приключени 2018-та, 2019-та и 2020-та финансови години.
• само кандидати, които са микро-, малки и средни предприятия
• Кандидатите следва да развиват своята основна икономическа дейност в сектор C „Преработваща промишленост” съгласно Класификацията на икономическите дейности (КИД-2008). Кодът на основна икономическа дейност ще се проверява въз основа на данни за 2020 г.
• Кандидатите следва да са реализирали нетни приходи от продажби общо за 2018-та, 2019-та и 2020-та финансови години в зависимост от категорията на предприятието-кандидат, както следва:
- Микропредприятие ≥ 210 000 лева
- Малко предприятие ≥ 750 000 лева
- Средно предприятие ≥ 3 000 000 лева
• Кандидатите могат да участват в процедурата за подбор на проекти и да получат безвъзмездна финансова помощ, в случай че не са недопустими кандидати съобразно демаркационната линия с други планове и програми, финансирани със средства на ЕС (напр. микропредприятия със седалище в селска община)

Допустими дейности:

• Дейности, насочени към подобряването на енергийната ефективност в предприятието.
Инвестиции в системи, които произвеждат енергия могат да получат финансиране, при условие, че произвежданата от тях енергия е единствено за собствено потребление.

Бюджет на процедурата:

• 136 226 120 лв. (69 651 309,16 евро)

Размер на безвъзмездната помощ:

• минимум 25 000 лева
• максимум 150 000 лева

Процент на безвъзмездно финансиране:

• 50%

Допустими разходи:

• Разходи за придобиване на машини, съоръжения, оборудване, системи представляващи дълготрайни активи и материали, включени в Списъка на допустимите категории материали и оборудване (Приложение 18.1).
Кандидатът следва да заложи стойности, отговарящи на референтните стойности, заложени в Списъка на допустимите категории материали и оборудване (Приложение 18).
• Разходи за консултантски услуги за въвеждане на система за енергиен мениджмънт в предприятията съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001 (Energy Management Systems)/EN ISO 50001 - не повече от 8 000 лв.
• Разходи за консултантски услуги по сертифициране на система за енергиен мениджмънт в предприятията съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001 (Energy Management Systems)/EN ISO 50001 - не повече от 10 000 лв.

Разходите за визуализация на подкрепата по ЕСИФ са недопустими за финансиране по настоящата процедура. Въпреки това, бенефициентите следва да ги финансират със собствени средства с оглед изпълнение на задълженията им по Регламент 1303/2013 за мерки за комуникация и информация.

Продължителност на проекта:

• 10 месеца

Начин на кандидатстване:

• онлайн формуляр в ИСУН 2020

Допълнителна информация:

Помощта по настоящата процедура се предоставя при условията на режим de minimis съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013.
Максималният размер на помощта за едно и също предприятие, заедно с другите получени минимални помощи, не може да надхвърля левовата равностойност на 200 000 евро за период от три бюджетни години (две предходни плюс текущата година).

Условия за кандидатстване

При желание за кандидатстване по процедурата за безвъзмездна финансова помощ, може да се свържете с екипа на консултантска фирма Дениси Консулт ЕООД на посочените по-долу координати.