Bulgarian Български

В рамките на процедура BG06RDNP001-2.002 по подмярка 2.1.1 „Консултантски услуги за земеделски и горски стопани“ на ПРСР 2014-2020 г. се подпомага използването на консултантски услуги от млади земеделски стопани за посрещане на нарастващите разходи за консултантски услуги и подобряване на общата производителност на техните стопанства.

Краен срок за кандидатстване: 03.05.2022 г., до 17:30 ч.

Основна цел на процедурата:

• Подкрепата цели повишаване на конкурентоспособността на стопанствата, адаптиране и подобряване на производствената дейност чрез оценка и предоставяне на консултантска помощ за устойчиво управление и за рационално използване на възможностите за финансова помощ чрез различните инструменти на Общата селскостопанска политика, вкл. подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от ПРСР 2014-2020 г.

Допустими кандидати:

• Доставчици на консултантски услуги - те предоставят индивидуални съвети и консултации в рамките на консултантски пакет А2Б за млади земеделски стопани.
- Националната служба за съвети в земеделието;
- юридически лица, регистрирани по Търговския закон или по Закона за юридическите лица с нестопанска цел (в случай, че в основния предмет на дейност в устава им или учредителния им акт е включено обучение и/или повишаване на квалификацията и/или консултации и/или информационна дейност в сектори, които попадат в областта на селското стопанство);
- организации, регистрирани по чл. 6 от Закона за Селскостопанската академия или по чл. 6 от Закона за Българската академия на науките;
- висши училища в Република България, акредитирани по Закона за висшето образование.
• Доставчиците на консултантски услуги трябва да разполагат по-конкретно с:
- Минимум трима служители, наети на 8 часов работен ден на служебно правоотношение и/или на трудов договор, които имат придобито висше образование с образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“ от професионални направления: 3.7 „Администрация и управление” и 3.8 „Икономика“ на област 3 на висше образование „Социални, стопански и правни науки“, от професионални направления: 5.12 „Хранителни технологии” и 5.13 „Общо инженерство“ на област 5 на висше образование „Технически науки“ и от професионални направления: 6.1 „Растениевъдство“, 6.2 „Растителна защита“, 6.3 „Животновъдство“ и 6.4 „Ветеринарна медицина“ на област 6 на висше образование „Аграрни науки и ветеринарна медицина“ съгласно Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления;
- Служителите, които имат придобито висше образование с образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“ от професионални направления: 3.7 „Администрация и управление” и 3.8 „Икономика“ на област 3 на висше образование „Социални, стопански и правни науки“ следва да са не повече от една трета от персонала, включен в консултантския екип за предоставяне на консултантски пакет А2Б;
- Служителите от консултантския екип, които не са държавни служители, следва да са ангажирани от доставчика на консултантски услуги със сключен трудов договор, като в случаите на срочен трудов договор, срокът на договора да е с продължителност не по-малко от една година, считано от датата на подаване на проектното предложение;
- Редовно обучен персонал - за всеки служител, включен в консултантския екип по проекта, следва да се представят доказателства за преминато специализирано обучение или форми за повишаване на квалификацията през последните 7 години преди датата на публикуване на обявата за откриване на процедурата по теми в областта на аграрните науки, ветеринарната медицина, икономика, екология, европейско и национално законодателство или по теми в обхвата на приоритетните области. Специализираното обучение и повишаването на квалификацията може да обхваща участие в семинари или курсове, получена магистърска или докторска степен, процедура по хабилитиране, специализирано обучение от минимум 16 учебни часа на тема/теми, свързани със законово установените изисквания за управление и/или стандартите за добро земеделско и екологично състояние;
- Консултантски опит на организацията от минимум 2 години или организацията да е извършвала консултантска дейност в областта на земеделието по реда на нормативен акт през предходните 2 години преди годината на кандидатстване. Консултантският опит трябва да бъде в поне една от областите на земеделието, ветеринарната медицина, аграрната икономика, хранително-вкусовата промишленост, подготовка на проекти по програми на ЕС, околната среда, изменение на климата и други в обхвата на приоритетните области;
- При предоставяне на консултантските услуги, институциите и организациите, както и персоналът им от консултанти, ангажиран в предоставянето на консултантските услуги, не трябва да са търговски представители или посредници на фирми в областта на търговията със земеделска или горска техника, торове, семена и посадъчен материал, препарати за растителна защита, ветеринарномедицински препарати, животни за разплод, както и други материали, инструменти и консумативи, използвани при отглеждането на растения и животни в земеделските стопанства;
- Доставчиците на консултантски услуги, следва да разполагат с възможности за извършване на почвени анализи, които могат да бъдат доказани чрез предоставяне на документ за собственост на лаборатория или предварителен договор с лаборатория/и.
• В консултантския екип могат да бъдат включени и служители, които притежават образование с образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“ различна от посочените по-горе, при условие, че имат минимум 5 години опит в организация и/или институция и/или неправителствена организация, функционираща в областта на земеделието. Тези служители следва да са не повече от една четвърт от персонала, включен в консултантския екип за предоставяне на консултантски пакет А2Б, и следва да отговарят на по-горните условия.
• За да подлежат на подпомагане по процедурата, доставчиците на консултантски услуги, следва да разполагат с брой служители, включен в консултантския екип, съответстващ на условията за допустимост по отношение на броя на заявените за подпомагане консултантски пакети.
• За да подлежи на подпомагане проектното предложение, за всеки 50 броя заявени за подпомагане консултантски пакета, кандидатът следва да разполага с минимум по един член на консултантския екип, отговарящ на условията.

Целеви групи:

• младите земеделски стопани е необходимо да отговарят на следните условия:
а) да са подали проектно предложение по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от ПРСР 2014 – 2020 г.;
б) да имат минимален стандартен производствен обем на земеделското стопанство не по-малко от левовата равностойност на 8 000 евро и не повече от левовата равностойност на 16 000 евро включително;
в) да са получили консултантски услуги по всички модули от консултантски пакет А2Б съгласно посочените в ПРСР 2014-2020 г. модули и одобреното проектно предложение;
г) да не са в открито производство по обявяване в несъстоятелност или не са обявени в несъстоятелност;
д) да не са в производство по ликвидация.

Допустими дейности:

• Предоставяне на индивидуални консултантски услуги във вид на консултантски пакети А2Б за млади земеделски стопани.
• Индивидуалните консултантски услуги, включващи предоставяне на съвети и консултации, включително посещения на стопанството, се предоставят от доставчик на консултантски услуги в рамките на един консултантски пакет по приоритетна област 2Б – „Улесняване на навлизането на земеделски стопани с подходяща квалификация в селскостопанския сектор, и по-специално приемствеността между поколенията“, към която подмярката, в частност настоящата процедура, има принос. Доставчикът на консултантски услуги е прекия получател на безвъзмездна финансова помощ по процедурата.
• Консултантският пакет А2Б обхваща следните модули съгласно ПРСР 2014-2020 г.:
а) Модул № 1 „Задължения на равнище стопанство, произтичащи от законово установените изисквания за управление и/или стандартите за добро земеделско и екологично състояние, предвидени в глава І на дял VІ от Регламент (ЕС) № 1306/2013“;
б) Модул № 2 „Селскостопански практики, от полза за климата и околната среда, установени в дял ІІІ, глава 3 от Регламент (ЕС) № 1307/2013 и за поддръжката на земеделските площи съгласно член 4, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕС) № 1307/2013“;
в) Модул № 4 „Изисквания, определени от националното законодателство за изпълнение на член 11, параграф 3 от Рамковата директива за водите“ и приложение I от Регламент (ЕС) 1306/2013;
г) Модул № 5 „Изисквания, определени от националното законодателство за изпълнение на член 55 от Регламент № 1107/2009, по-специално спазване на общите принципи на интегрираното управление на вредителите, както е посочено в член 14 от Директива 2009/128/ЕО“;
д) Модул № 6 „Стандарти за безопасност на труда и/или стандарти за безопасност на стопанствата“;
е) Модул № 7 Специфични съвети за земеделски стопани, които създават стопанство за първи път“. Подкрепа за участие в подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от ПРСР 2014 – 2020 г., включително разработването на бизнес план и съдействие за разработването на проектно предложение (изготвянето на основната информация и съдействие за попълване на документите по него); съвети за изискванията и условията, които младият земеделски стопанин трябва да спазва по време на изпълнение на проектното предложение в т.ч. бизнес плана; консултиране на младия земеделски стопанин за възможностите за кандидатстване по други мерки от ПРСР 2014 – 2020 г.
• Консултантският пакет А2Б включва не по-малко от едно посещение на стопанството на младия земеделски стопанин в периода на предоставяне на пакета, както и предложения за иновативни решения в резултат от оценка на конкретните нужди на стопанството.

Бюджет на процедурата:

• 3 126 728.00 лв.

Размер на безвъзмездната помощ:

• Минимум - 15 920.20 лв.
• Максимум - 1 592 020.00 лв.

Процент на безвъзмездно финансиране:

• 100%

Допустими разходи:

• Стойността на разхода за предоставяне на един консултантски пакет А2Б възлиза на 1 592.02 лв.

Продължителност на проекта:

• до 36 месеца. Крайният срок за изпълнение на проекта не може да бъде по-късно от 01.09.2025 г.

Начин на кандидатстване:

• онлайн формуляр в ИСУН 2020

Критерии за оценка:

• Оценка на качеството за всеки вид консултантски пакет. Съдържанието на представения консултантски пакет е разработено в пълно съответствие с европейското и националното законодателство и обхвата на включените модули съгласно ПРСР 2014-2020 г. - 54.
• Условия за предоставяне на консултантските услуги - 23 т.
• Степен на включване в съответния пакет на модули за консултиране за подкрепа за участие по други мерки на програмата и съответствие с плана на показателите за резултати по мярката - 18 т.
Максимален брой точки - 95
Минимален брой точки - 25

При желание за кандидатстване по процедурата за безвъзмездна финансова помощ, може да се свържете с екипа на консултантска фирма Дениси Консулт ЕООД на посочените по-долу координати.