Bulgarian Български

Програма „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки“ е насочена към микро-, малки и средни предприятия, чиято дейност е ограничена от въведените в страната временни противоепидемични мерки. На засегнатите бизнеси ще бъде осигурен оборотен капитал след кандидатстване с проект и одобряването му.

Краен срок за кандидатстване: 20.01.2021 г.

Основна цел на процедурата:

• Целта на помощта е навременна и директна финансова подкрепа в максимално кратки срокове на българските компании за преодоляване на икономическите последствия от временните противоепидемични мерки и стабилност на работните места.

Допустими кандидати:

• микро предприятия;
• малки предприятия;
• средни предприятия;
*регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите или юридически лица, регистрирани съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел, като регистрацията следва да е извършена не по-късно от 01.10.2020 г.

Допустими дейности:

• покриване на текущите нужди на кандидатите;
• извършване на разходи за оперативната дейност - за суровини, материали, външни услуги и възнаграждения.

Бюджет на процедурата:

• 156 млн. лева

Размер на безвъзмездната финансова помощ:

• минимум - Н/П
• максимум - 150 000 лв.

Процент на безвъзмездно финансиране:

• 100%

Продължителност на проекта:

• 3 месеца, считано от датата на предоставяне на безвъзмездната финансова помощ.

Начин на кандидатстване:

• чрез подаване на формуляр през портала за електронни услуги на Националната агенция за приходите.

Допълнителна информация:

• Изчисляването ще се извършва въз основа на процент от оборота без ДДС на предприятието/конкретния обект през периода на предходната година, съответстващ на периода на действие на временните противоепидемични мерки, посочен в заповедите на министъра на здравеопазването до отпадането на ограниченията, и в зависимост от извършваната икономическа дейност.
• 20% от оборота без ДДС могат да получат предприятия със следните кодове на основна/допълнителна икономическа дейност:
- 85 „Образование“;
- 88.91 „Дневни грижи за малки деца“;
- 82.3 „Организиране на конгреси и търговски изложения“;
- 90 „Артистична и творческа дейност“;
- 91.02 „Дейност на музеи“;
- 91.03 „Опазване и стопанисване на културно-исторически паметници и места“;
- 91.04 „Дейност на ботанически и зоологически градини, природни паркове и резервати“;
- 59.13 - Разпространение на филми и телевизионни предавания;
- 59.14 „Прожектиране на филми“;
- 93 „Спортни и други дейности, свързани с развлечения и отдих“;
- 96.04 „Поддържане на добро физическо състояние“;
- 56 „Ресторантьорство“;
- 68.10 Покупка и продажба на собствени недвижими имоти;
- 68.2 „Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти“;
- 68.32 Управление на недвижими имоти;
- 49.39 „Друг пътнически сухопътен транспорт, некласифициран другаде“
• 10% от оборота без ДДС могат да получат засегнатите от противоепидемичните мерки, разположени на територията на големите търговски центрове (МОЛ-овете) предприятия, както тези, в които се осъществява туроператорска и турагентска дейност.
• 10% от оборота без ДДС от засегнатите от ЗМЗ обекти за същия период през предходната година, за срок до отпадането на ограничението, а в случай че обектите не са извършвали дейност през посочения период през предходната година, за месец октомври 2020 г. (приложимо за обекти, открити след 1 януари 2020 г.) за предприятия с код на основна/допълнителна икономическа дейност, съгласно КИД-2008 на НСИ , както следва:
• 47 „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети“, с изключение на:
- 47.11 „Търговия на дребно в неспециализирани магазини предимно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия“;
- 47.2 „Търговия на дребно в специализирани магазини с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия“;
- 47.73 „Търговия на дребно с лекарства и други фармацевтични стоки“;
- 47.74 „Търговия на дребно с медицински и ортопедични стоки“;
- 47.75 „Търговия на дребно с парфюмерийни и козметични стоки и тоалетни принадлежности“ (отнася се само за дейности на дрогерии);
- 47.76 „Търговия на дребно с цветя, растения, семена, торове, домашни любимци и храни за тях“ (отнася се само за дейности на зоомагазини);
- 47.78 „Търговия на дребно с други нехранителни стоки, некласифицирана другаде“ (отнася се само за дейности на оптики);
- 79 „Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации“.

Насоки за кандидатстване

При желание за кандидатстване по схемата за безвъзмездна помощ, може да се свържете с екипа на фирмата на посочените по-долу координати.