Bulgarian Български

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (УО на ОПИК) обявява за обществено обсъждане процедура за подбор на проекти „Адаптиране на дейността на МСП в контекста на COVID-19“. Предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат на адрес: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Краен срок за предложения: 22.10.2020 г., до 17:30 ч.

Основна цел на процедурата:

• Подкрепа на МСП за реорганизация и адаптиране на работните места и/или промени в бизнес процесите и моделите с цел създаване на здравословни и безопасни условия на труд в контекста на COVID-19.

Допустими кандидати:

• юридически лица и еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите;
• имат минимум една приключена финансова година (2019 г.) и са извършвали стопанска дейност през нея;
• да са микро, малко или средно предприятие съгласно Закона за малките и средни предприятия;
• които са реализирали нетни приходи от продажби за 2019 г. в зависимост от категорията на предприятието-кандидат, както следва:
- Микро предприятие ≥ 30 000 лева
- Малко предприятие ≥ 200 000 лева
- Средно предприятие ≥ 1 000 000 лева
• които не са недопустими кандидати съобразно демаркационната линия с други планове и програми, финансирани със средства на ЕС.

Приоритетни области:

• Промишленост (сектори B, C, D и Е),
• Търговия (сектор G)
• Услуги (сектори F, H, I, J, L, M, N, P, Q, R и S)

Допустими дейности:

• Адаптиране на процесите и организацията на работа в МСП, свързани със създаване на здравословни и безопасни условия на труд в условията на COVID-19.

Бюджет на процедурата:
• 78 233 200 лева (40 000 000 евро)

Размер на безвъзмездната финансова помощ:

1. минимум
• микро предприятия: 3 000 лв.
• малки предприятия: 10 000 лв.
• средни предприятия: 25 000 лв
2. максимум
• микро предприятия: 15 000 лв. (до 10% от нетните приходи от продажби - код 15100 от приходната част на Отчета за приходите и разходите за 2019 г.)
• малки предприятия: 30 000 лв. (до 5% от нетните приходи от продажби - код 15100 от приходната част на Отчета за приходите и разходите за 2019 г.)
• средни предприятия: 75 000 лв (до 2,5% от нетните приходи от продажби - код 15100 от приходната част на Отчета за приходите и разходите за 2019 г.)

Процент на безвъзмездно финансиране:

• 70%

Допустими разходи:
1. Осигуряване на колективни средства за защита, които се ползват за повече от един служител и имат за цел превенция/предпазване от разпространението на COVID-19 като термометри, термокамери, пречистватели за въздух и др. подобни;
2. Оборудване за хигиенизиране и дезинфекция, вкл. поставяне на автоматични диспенсери;
3. Реорганизация и адаптиране на работните процеси чрез:
- Осигуряване физическа изолация/безопасна дистанция на работното място - поставяне на прегради, препозициониране на производствените машини и оборудване с цел осигуряване на безопасно отстояние между работниците, опериращи с тях и др. подобни;
- Обособяване на отделни потоци на движение, вкл. нови вход/изход и осигуряване на безконтактно преминаване между отделните помещения чрез монтиране на автоматични врати/ осигуряване на автоматично осветление;
- Климатизация и вентилация, която да минимизира риска от циркулация на вируса – монтиране на нови системи за вентилация и климатизация (ако няма такива), поставяне на нови или допълнителни филтри на съществуващи системи за вентилация и климатизация; въвеждане на система за наблюдение на качеството на въздуха на закрито чрез безжична сензорна мрежа (WSN) с уеб интерфейс и др. подобни. Включването на разходи за нови системи за вентилация и климатизация е допустимо единствено в случаите, когато същите притежават функционалност за подобряване качеството на въздуха от гледна точка минимизиране риска от циркулация на вируса.;
- Осигуряване на условия за работа от разстояние чрез - хардуер/софтуер за отдалечен достъп; софтуер за отчитане на дистанционна работа.

Продължителност на проекта:

• 6 месеца, считано от датата на влизане в сила на административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

Начин на кандидатстване:

• онлайн формуляр в ИСУН 2020

Допълнителна информация:

• Помощта по процедурата е по режим de minimis
• С оглед определяне реалистичността на предвидените разходи за всеки вид дълготраен актив/СМР кандидатите ще следва да набавят оферти/КСС, издадени в периода след обявяване на настоящата процедура.
• По отношение на СМР изискванията относно техния обхват следва да са зададени от страна на кандидата в образеца на КСС преди представянето му на оферента-строител.
• По отношение на планираните разходи за СМР следва да се представят актуални цветни снимки на сградата и помещението, където е предвидено да се извършват СМР, от които ясно да се вижда датата на заснемането и описание на местоположението на обекта.
• В случаите на разходи за софтуер съдържанието на офертата следва задължително да включва изброяване на основните модули на актива, както и описание на техните функции.
• Разходите трябва да бъдат извършени след датата на подаване на проектното предложение и до изтичане на крайния срок, определен за представяне на финалния отчет за изпълнение на дейностите по проекта.
• Изплащането на безвъзмездната помощ по настоящата процедура е предвидено да бъде извършвано по два начина: с авансово плащане (срещу банкова гаранция и да открият разплащателна банкова сметка) и окончателно плащане или само с окончателно плащане.
• Задължителен краен резултат от въвеждането на ИКТ системи и приложения е получаването на:
- лиценз/друг документ, удостоверяващ право на собственост/право на ползване за ИКТ система/модул;
- протокол, от който да е видно, че ИКТ системата/модула и приложенията са въведени;
- технически паспорт/друг еквивалентен документ.
• Направените инвестиции по проекта (ДМА, ДНА и СМР) следва да бъдат бъдат поддържани в предприятието за срок от минимум три години от окончателното плащане.

Очаквани резултати:

• Създаване на безопасни и здравословни условия на труд в МСП, адаптирани спрямо предизвикателствата, свързани с пандемията COVID-19.

Критерии за оценка:

1. Коефициент на рентабилност на EBITDA за 2019 г. - 10 т.
2. Коефициент на разходите за данъци спрямо реализираните приходи за 2019 г. - 10 т.
3. Наличие на пряка връзка между пандемията COVID-19 и необходимостта от реализиране на планираните дейности - 10 т.
Максимум 30 т.
Минимум 12 т.

Насоки за кандидатстване

При желание за кандидатстване по схемата за безвъзмездна помощ, може да се свържете с екипа на фирмата на посочените по-долу координати.