Bulgarian Български

Министерство на туризма обявява от 13.10.2020 г. процедура за кандидатстване BG16RFOP002-2.092 „Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“
Краен срок за кандидатстване: 20.10.2020 г., до 16:30 часа

Основна цел на процедурата:

• Осигуряване на оперативен капитал за справяне с последиците от пандемията COVID-19 на българските микро-, малки и средни предприятия, извършващи туроператорска и/или туристическа агентска дейност по Закона за туризма.

Допустими кандидати:

• юридически лица или еднолични търговци, които са регистрирани съгласно Закона за туризма като извършващи туроператорска и/или туристическа агентска дейност.
• микро-, малко или средно предприятие съгласно Закона за малките и средни предприятия
• допустими сектори съгласно НКИД:
- 79.11 „Туристическа агентска дейност“
- 79.12 „Туроператорска дейност“
• да са вписани в Регистъра на туроператорите и туристическите агенти, воден от Министерството на туризма
• туроператорите да притежават валидна към датата на подаване на проектното предложение застраховка „Отговорност на туроператора“.
• кандидати, които са регистрирани преди 01.01.2019 г. и са осъществявали стопанска дейност през 2018 г. и 2019 г. В случай, че кандидат е подал Декларация за предприятие с приходи и разходи под 500 лева или без дейност за 2018 г. и/или 2019 г. към НСИ, същият ще се счита за недопустим по процедурата.
• които не са недопустими кандидати съобразно демаркационната линия с други планове и програми, финансирани със средства на ЕС.

Допустими дейности:

• Дейности, необходими за преодоляване на недостига на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19.

Целеви групи:

• микро, малки и средни предприятия, които са регистрирани съгласно Закона за туризма като извършващи туроператорска и/или туристическа агентска дейност и развиват своята основна икономическа дейност в един от следните сектори съгласно Класификацията на икономическите дейности:
- 79.11 „Туристическа агентска дейност“;
- 79.12 „Туроператорска дейност“.

Бюджет на процедурата:

• 10 000 000 лева

Размер на безвъзмездната помощ:

• минимален - няма
• максимален - 391 166 лв.
Максималният размер на безвъзмездната помощ не следва да надвишава 10% от оборота, реализиран от предприятието-кандидат за 2019 г.

Процент на безвъзмездно финансиране:

• 100%

Допустими разходи:

• Да бъдат извършени след 01.02.2020 г. и до крайната дата на изпълнение на проекта.
• За покриване на текущите нужди на кандидатите и извършване на разходи за оперативен капитал, чиято стойност се калкулира в стойността на предоставяната туроператорска/турагентска услуга.

Недопустими разходи:

• разходи за дейности, които са започнати и физически завършени или изцяло осъществени преди 01.02.2020 г., независимо дали всички свързани плащания са извършени;
• разходи за придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи;
• разходи за краткотрайни активи;
• разходи за стоки, предназначени за продажба;
• разходи за възстановим ДДС;
• разходи за данъци и такси;
• разходи, финансирани с публични средства;
• разходи за възстановяване на подкрепа, получена от финансови инструменти, финансирани с публични средства;
• разходи за изплащане на кредити, лихви по кредити, банкови такси;
• разходи за лизингови вноски;
• разходи за персонал при кандидати (независимо дали финансирането е за част от или за целия персонал на предприятието), които са получили публично финансиране за персонал през периода на допустимост на разходите (след 01.02.2020 г. и до крайната дата на изпълнение на проекта);
• разходи за суровини втора употреба, материали втора употреба и консумативи втора употреба;
• разходи за подготовка на проектно предложение, управление и изпълнение на проекта;
• разходите, посочени за недопустими съгласно ПМС № 189/2016 г. за приемане на национални правила за допустимост на разходите по оперативните програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ);
• разходи, които не попадат в обхвата на допустимите разходи, необходими за преодоляване на недостига на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 съгласно настоящите Условия;
• разходи за дейности, попадащи в обхвата на недопустимите сектори, посочени в т. 11.2, подт. 2), 3) и 4) от настоящите Условия.

Продължителност на проекта:

• 3 месеца, считано от датата на влизане в сила на административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

Начин на кандидатстване:

• онлайн формуляр в ИСУН 2020

Допълнителна информация:

• Процедурата е под режим de minimis, т.е. БФП за която може да се кандидатства, заедно с другите получени минимални помощи от кандидата на равнище едно и също предприятие, не може да надхвърля левовата равностойност на 200 000 евро за период от три бюджетни години (две предходни плюс текущата година).
• Безвъзмездната финансова помощ, предоставена на кандидата по настоящата процедура и по процедура BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ не може да надвишава левовата равностойност на 200 000 евро.
• Безвъзмездната финансова помощ, предоставена на кандидата по настоящата процедура и по процедура BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ не може да надвишава левовата равностойност на 200 000 евро.
• Редът за избор на изпълнител съгласно разпоредбите на ЗУСЕСИФ и ПМС №160/2016г. е приложим за бенефициентите за разходите, извършени в периода след обявяване на процедурата. Изискването не се прилага за разходите за наем и възнаграждения.
• За разходите, направени в периода от 01.02.2020 г. до обявяването на процедурата редът за избор на изпълнител съгласно разпоредбите на ЗУСЕСИФ и ПМС №160/2016г. не се прилага.
• За да са допустими направените разходи, цената за тях следва да е пазарна за доказване на което при отчитане бенефициентите следва да представят не по-малко от 2 (две) съпоставими оферти, пазарно проучване или друго доказателство (че цената е пазарна) за съответната отчетената услуга/ доставка на суровини, материали или консумативи.
• За да са допустими разходите за възнаграждения същите следва да са до размера на трудовото правоотношение към 01.09.2020 г.
• Разходите, направени в периода от 01.02.2020 г. до подаване на проектното предложение следва да са под праговете на ЗУСЕСИФ за прилагане на процедура за избор с публична покана, като не може да бъдат предявявани разходи в по-голям от този размер за доставки или услуги с идентичен или сходен предмет.
• Изискването не се прилага за разходите за наем и възнаграждения.
• За да са допустими направените разходи, цената за тях следва да е пазарна.

Очаквани резултати:

• В резултат от изпълнението на процедурата се очаква предприятията, получили подкрепа, да продължат дейността си поне 3 месеца след приключване на проекта.

Насоки за кандидатстване
При желание за кандидатстване по схемата за безвъзмездна помощ, може да се свържете с екипа на фирмата на посочените по-долу координати.