Bulgarian Български

Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ обявява прием на проекти по процедура BG05M9OP001-1.096 „Детски кътове“ за осигуряване на кътове за деца на работното място.

Краен срок за кандидатстване: 15.12.2020 г., до 17:30 ч.

Основна цел на процедурата:

• Процедурата цели предоставяне на възможности за по-доброто съвместяване на професионалния с личния живот на работниците и служителите, осигурявайки кътове за деца на работното място. Това от своя страна ще спомогне за превенция на отсъствието от работа, допринасяйки за улесняване достъпа до заетост за работещите родители. Чрез създаването на предпоставки за съчетаване на семейния с професионалния живот, от една страна се цели запазване равнището на трудовата и икономическа активност на родителите, а от друга се запазване качеството на работната сила и производителността на труда, използвайки пълния потенциал на развиващия се трудов пазар. Дейностите по процедурата оказват преки ползи към работодателите, изразяващи се в осигуряването на по-голям ресурс от кадри, по-мотивирана и по-производителна работна сила.

Допустими кандидати:

• микро, малки, средни и големи предприятия (регистрирани по реда на Търговския закон)
• органи на изпълнителната и местната власт

Допустими дейности:

• Осигуряване на социални придобивки в предприятията (кът за деца), посредством адаптиране и оборудване на подходящо помещение за полагане на почасови грижи за деца;
• Подбор на безработни лица, регистрирани в ДБТ, за определяне на възможностите им за включване в заетост и/или в обучение при необходимост, свързано с полагане на грижи за деца;
• Предоставяне на обучение на безработни лица за придобиване на умения за полагане на грижи за деца. Обучението следва да обхваща минимум следните теми:
- придобиване на познания за развитието на детето (деца със специални нужди);
- дневен режим на детето и ролята на игрите в различна възраст;
- безопасност на детето и възможности за предотвратяване на критични и опасни за здравето и живота му ситуации;
- придобиване на познания за реакция в случай на инцидент, остро заболяване и/или насилие;
- дисциплината като средство за защита и възпитание на детето;
- придобиване на познания за стандартите за етично поведение на работещите с деца в сферите на образованието, здравеопазването, социалните грижи, правосъдието, вътрешните работи и др., посочени в Етичния кодекс на работещите с деца;
- придобиване на познания относно разработени процедури за достъп на външни лица в кътовете и такива за приемане и предаване на децата от и на техните родители.
• Включване на безработни лица в субсидирана заетост при работодател за почасово или целодневно полагане на грижи за деца за период до 12 месеца. (Едно безработно лице следва да полага грижи за минимум 5 деца!)

Целеви групи:

• безработни
• заети лица (родители)

Бюджет на процедурата:

• 15 000 000 лв.

Размер на безвъзмездната финансова помощ:

• минимум - 50 000 лева • максимум - 150 000 лева

Процент на безвъзмездно финансиране:

- за големи предприятия – до 70% от общо допустимите разходи по проекта;
- за средни предприятия - до 80% от общо допустимите разходи по проекта;
- за микро и малки предприятия - до 90% от общо допустимите разходи по проекта.
- за органи на изпълнителната и местната власт - 100% от общо допустимите разходи по проекта.

Допустими разходи:

• разходи за персонал
- възнаграждения за всяко лице, включено в заетост при работодател, за почасово или целодневно полагане на грижи за деца за период до 12 месеца (Режим на помощта – de minimis)
- възнаграждения за всяко лице, включено в заетост при работодател, за почасово или целодневно полагане на грижи за деца за период до 12 месеца - по реда на КТ и на ЗДСл
• Единна ставка - 40% от допустимите преки разходи за персонал (Режим на помощта – de minimis за предприятия по ТЗ):
- разходи за материали;
- оборудване;
- обзавеждане;
- текущ/основен ремонт на помещенията (по правилата на ЕФРР – до 20% от общите допустими разходи);
- режийни разходи за помещението;
- застраховка на закупеното по проекта оборудване;
- разходи за обучение на лица, които не притежават подходяща квалификация за полагане на грижи за деца;
- разходи за информация и комуникация;
- разходи за организация и управление.

Срок за изпълнение на проект:

• Изпълнението на дейностите по процедурата следва да приключи до 30.06.2023 г.

Начин на кандидатстване:

• Онлайн формуляр в ИСУН 2020

Допълнителна информация:

• Всяко проектно предложение трябва да предоставя почасови грижи за минимум 15 деца на възраст до 12 г.!
• Размерът на помещението следва да е съобразен с броя на децата, които ще го посещават, като за всяко дете се осигурява площ от 2,5 кв. м., но не по-малко от 30 кв.м. общо за един детски кът. Да има естествена светлина и естествена вентилация, осигурени посредством достатъчни на брой и по размер прозорци, които имат отваряемо крило и са подходящо обезопасени. Да има естествена светлина и естествена вентилация, осигурени посредством достатъчни на брой и по размер прозорци, които имат отваряемо крило и са подходящо обезопасени. Подовите настилки в помещението следва да бъдат ударопоглъщащи, с нехлъзгава повърхност, устойчиви на дезинфекционни разтвори и удобни за лесно почистване така, че да не се създават условия за развитие на организми, паразити и насекоми. Инсталациите в помещението (осветителна, отоплителна и др.) следва да бъдат разположени недостъпно за децата или подходящо обезопасени. В случай че към помещението има тераса/и, парапетите следва да бъдат с височина не по-малка от 1,40 m. Препоръчително е да се обособи самостоятелен санитарен възел към помещението, включващ преддверие с мивка/и с течаща топла и студена вода и минимум 1 бр. WC клетка, като размерът на санитарния възел и броя на WC клетките следва да бъде съобразен с капацитета на помещението, броя и възрастта на децата, които ще получават почасови грижи. В помещенията, предназначени за няколко възрастови групи (до 3 г. и от 3 до 12 г.), се обособяват отделни зони за всяка възрастова група със съответните за нея занимания и/или пособия за игра. Обзавеждането и оборудването на помещението следва да е съобразено с броя и възрастта на децата, като не е допустимо елементите на обзавеждането да са с остри ръбове и стърчащи части.
• По настоящата процедура ще бъдат финансирани проектни предложения единствено за създаване на нови детски кътове.

Очаквани резултати:

• Изпълнението на дейностите ще подпомогне родителите в грижите за децата им, като по този начин ще допринесе за тяхната по-добра професионална реализация, а от друга страна ще повиши производителността на труда в подкрепените предприятия, като се намали броя на закъсненията и отсъствията от работа и се повиши мотивацията на заетите лица (родители).

Критерии за оценка:

1.1. Опит на кандидата в управлението на проекти и/или опит в изпълнение на дейности, като тези включени в проектното предложение през последните 5 години: под опит в сходни дейности се разбира:
Опит в осигуряване на социални придобивки за работниците от предприятието - 15 т.
1.2. Опит на ръководителя на проекта или на законния представител на кандидата (управител, прокурист и др.)/собственика на капитала в организация, управление/изпълнение на проекти на проекти и/или в дейности като тези, включени в проектното предложение и/или управленски опит - 5 т.
2.1 Описание и обосновка на целите на проекта - 10 т.
2.2 Описание на целевите групи по проекта и техните нужди - 10 т.
3.1 Съответствие на дейностите с целите и очакваните резултати - 25 т.
3.2 Яснота на изпълнение на дейностите - 20 т.
4. Бюджет и ефективност на разходите - 20т.
Максимум 100 т.
Минимум 60 т.

Насоки за кандидатстване

При желание за кандидатстване по схемата за безвъзмездна помощ, може да се свържете с екипа на фирмата на посочените по-долу координати.