Bulgarian Български

Национален фонд „Култура“ обявява конкурс по програма „Едногодишна програма за подкрепа на частни професионални организации в областта на изкуството“. Пилотното издание на програмата е насочено към частни културни организации, оператори на събития и културно съдържание през периода 2017-2019 г. Финансовата подкрепа е предвидена за цялостно или частично удовлетворяване на нуждите за представяне на културно съдържание, поддръжка на постоянен и допълнително ангажиран екип, регулярни дейности и пространства. Осигурявайки възможност за по-голяма финансова стабилност на организациите, НФК цели да подпомогне следкризисното възстановяване на бенефициентите и подобряване на процесите и постигнатите резултати, свързани с дейности и продукция. Дългосрочна цел на програмата е повишаване на капацитета и обхвата на събитията и продуктите, които бенефициентите създават.

Краен срок за кандидатстване: 24.09.2020 г., до 15:00 ч.

Основни цели:

• да стабилизира и подпомогне следкризисно възстановяване с възможност за разработване на стратегия, визия, план на риска и да насърчи адаптацията на независимия творчески сектор и неговите публики и партньори към извънредните обстоятелства;
• повишаване на организационния капацитет във всички аспекти;
• да повиши партньорствата и дългосрочната финансова стабилност на бенефициентите;
• да спомогне процеса по повишаване на организационния капацитет и ефективността на работния процес на частни културни организации;
• да спомогне повишаването на количество, качество и многообразие на продуцирани и гостуващи събития в поддържаното от бенефициентите пространство.

Целеви групи:

• с висок потенциал за развитие на събития и съдържание в следващите 3 години (2021-2023 вкл.)
• застрашени от преустановяване на дейност частни културни организации, с активна дейност през последните 3 години (2017, 2018, 2019 година)
• организации, които развиват и прилагат иновации в сферата на изкуствата и културата и могат да докажат конкретен принос в развитието им в последните 3 години (включително естетически, организационни и методологически)

Бюджет на програмата:

• 3 000 000 лв.

Размер на безвъзмездната финансова помощ:

• минимум - Н/П
• максимум - 100 000 лв.

Процент на безвъзмездно финансиране:

• до 100% от бюджета на проекта.
• до 95% за финансиране на дейности, свързани с въвеждане на иновации в работния процес

Допустими кандидати:

• частни културни организации с активност в културния живот в периода 2017 -2019 г. (поне 3 години);
• Юридически лица с нестопанска цел и търговски дружества
Кандидатстващи организации по програмата могат да бъдат само регистрираните не по-късно от септември 2017 г.

Недопустими кандидати:

- държавни и общински културни институти
- организации без активност в културния живот през последните 3 години / 2017, 2018, 2019 г./
- юридически лица, обявени в производство по несъстоятелност или ликвидация
- организации с неизпълнени договорни задължения към Национален фонд „Култура“
- организации с повече от един проект в конкурсна сесия на НФК
- кандидати с липсващи или неверни данни
- организации, дарители на НФК
- организации, които са санкционирани по реда на чл. 37 от Закона за закрила и развитие на културата
- организации на служители на НФК и членове на УС на НФК и експертната комисия по програмата по чл. 7 от Наредба № Н-5 от 27-ми юни 2007г. за условията и реда за провеждане на конкурси за предоставяне на средства от Национален фонд „Култура“

Допустими дейности:

• свързани с изграждане на вътрешно-организационен капацитет за работа в настоящите условия на пандемия
• свързани с развитие на капацитет за работа с публики
• свързани с разработване и въвеждане на стратегии в рискова среда
• свързани с иновативност
• свързани с бизнес-модели и предприемачески форми
• свързани с изграждане и установяване на партньорства

Допустими разходи:

- Структурни разходи:
(Общия размер на включените разходи следва да бъдат в рамките на 60% от исканата сума)
• при предоставяне на договори с посочени суми или разходни документи за позлвани услуги в периода октомври 2019 - март 2020 г.
• възнаграждения за екип на трудови договори към организацията, включително осигурителни разходи (при кандидатстване се представят копия на договорите)
• за консултантски услуги - до 5 % от исканата сума
• за поддръжката на електронни медии – домейн и хостинг - в рамките на договорните взаимоотношения с НФК (12месеца)
• за инфраструктурни ремонти и подобрения на художествени пространства и сцени – само за организации с художествени пространства и при представен
проект, обосновка и оферта
• за закупуване на техника и софтуер, свързан с регулярната дейност или с цел модернизиране на процеси/дейност ( снимачна, звукозаписна, озвучителна,специализирани софтуери за обработка и пр.) – при представена конкретна оферта за модели или документ оказващ тарифа/абонамент
• офис консумативи
• комуникационни услуги (телефон, поща, куриер) – за 12 месеца при представени към бюджета оферти/пакети/договори за услуги

- Разходи, свързани с творчески дейности:
(Общият размер на включените разходи от списъка по-долу нямат процентни ограниччения, свързани с исканата сума)
• за разпространение и популяризиране на събития и продукция
• за хонорари на участници и изпълнители на специфични дейности (експерти/артисти/обучители)
• за наем на помещения и/или техника за реализиране на събития, включително за репетиционни дейности свързани с организацията, които ненарушават ограничителния въведен режим за времето му на действие ( при въведени мерки - за заснемане без аудитория, продуктово заснемане на физически продукти като албуми,книжни тела и др и пр.)
• за въвеждане на иновация в работния процес – при 5% собственофинансиране
• за маркетингов екип/стратегия – при предаден план/стратегия
• разходи за пътни и настаняване – при представен план за пътувания и справка за сумите за превоз и настаняване ( допуска се наем на превозни средства; не се допускат разходи за дневни)
• печат на рекламни и административни материали и документи
• членски такси и такси за професионални събития – при представени към бюджета потвърждения за членство и тарифа

Продължителност на проекта:

• октомври 2020 - октомври 2021

Китерии за оценка:

1. Технически съответствия и принос към целите и приоритетите, описани в условията на програмата
- реалистичен бюджет, спазване на всички изисквания, описани в условията, съответствие на проекта с целите и приоритетите, изпълнение на специфичните условия в зависимост от вида на проекта
2. Значимост и принос на кандидата за последните 3 години
3. Качество на съдържание (събития и продукция) – въздействие – аудитория, публичност, измерими резултати
4. Капацитет на кандидата/организацията, ангажиран/а в осъществяването на проекта
- потенциал на проекта да привлече и задържи таргет аудитория
- финансов потенциал за осъществяването на проекта
- стратегия и включени дейности
5. Потенциал на кандидата за развитие (стратегия за развитие)
6. Включени партньорства

Начин на кандидатстване:

- Онлайн формуляр 

Допълнителна информация:

Насоки за кандидатстване

При желание за кандидатстване по схемата за безвъзмездна помощ, може да се свържете с екипа на фирмата на посочените по-долу координати.