Bulgarian Български

От 10.00 часа на 31 август 2020 г. до 16.30 часа на 30 септември 2020 г. българските компании ще могат да подават своите документи за кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-2.083 „Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии (ИКТ) на МСП “, финансирана от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“.

Краен срок за кандидатстване: 30.09.2020 г., до 16:30 ч.

Цел на процедурата:

- да подкрепи дигитализацията на българските предприятия, като улесни достъпа им до цифрово ноу-хау и технологии, насърчавайки използването на нови, базирани на технологични решения бизнес модели, като същевременно с това им помогне в преодоляването на икономическите от пандемията COVID-19 и насърчи създаването на нови бизнес партньорства между секторите на ИКТ и производството.

Допустими кандидати:

- предприятия, регистрирани по Търговския закон
- микро, малки и средни предприятия от следните сектори:

Високотехнологични и средно високотехнологични промишлени производства:
С20 „Производство на химични продукти"
С21 „Производството на лекарствени вещества и продукти"
С26 „Производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти"
С27 „Производство на електрически съоръжения"
С28 „Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение"
С29 „Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета"
С30 „Производство на превозни средства, без автомобили"

Интензивни на знание услуги:
158 „Издателска дейност"
159 „Производството на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика"
160 „Радио- и телевизионна дейност"
161 „Далекосъобщения"
162 „Дейности в областта на информационните технологии"
163 „Информационни услуги"
М72 „Научноизследователска и развойна дейност"

Нискотехнологични и средно нискотехнологични промишлени производства:
С10 „Производство на хранителни продукти“
С11 „Производство на напитки“
С13 „Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло“
С14 „Производство на облекло“
С15 „Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм“
С16 „Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене“
С17 „Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон“
С18 „Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители“
С19 „Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти“
С22 „Производство на изделия от каучук и пластмаси“ С23 „Производство на изделия от други неметални минерални суровини“
С24 „Производство на основни метали“
С25 „Производство на метални изделия, без машини и оборудване“
С31 „Производство на мебели“
С32 „Производство, некласифицирано другаде“
С33 „Ремонт и инсталиране на машини и оборудване“.

Бюджет на процедурата:

9 180 000 лв.

Видове ваучери:

- 5 000 лв. без ДДС за изготвяне на уеб сайт или приложение
- 20 000 лв. без ДДС за дигитален маркетинг, оптимизиране на процеси и/или осигуряване на кибер и информационна сигурност.

Начин на кандидатстване:

Онлайн формуляр в ИСУН

Списък на доставчици на ИКТ услуги

Насоки за кандидатстване

Документи за кандидатстване

При желание за кандидатстване по схемата за безвъзмездна помощ, може да се свържете с екипа на фирмата на посочените по-долу координати.