Bulgarian Български

Национален иновационен фонд открива 11-та сесия за набиране на проекти по схема „Подпомагане на научноизследователската и развойна дейност на предприятията и организациите за научни изследвания и разпространение на знания"

Краен срок за кандидатстване: 17.09.2020 г., до 17:30 ч.

Основна цел на процедурата:

• Насърчаване на научноизследователската и развойната дейност за повишаване конкурентоспособността на предприятията.

Специфична цел:

• Да насърчи реализацията на научноизследователски развойни проекти, инициирани и реализирани в предприятията, с цел разработване на нови или усъвършенствани продукти, процеси или услуги, насочени към засилване на икономическата ефективност, повишаване на иновативния потенциал и технологичното
равнище на предприятията, увеличаване на частните инвестиции за тях, повишаване динамиката на иновационните процеси.

Допустими кандидати:

• предприятие - регистриран в България търговец по смисъла на Търговския закон или
• еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейския съюз

Допустими партньори:

• предприятие - търговец по смисъла на Търговския закон или
• еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейския съюз и/или
• организация за научни изследвания и разпространение на знания от държава-членка на Европейския съюз.
Организацията за научни изследвания и разпространение на знания следва да има статут на юридическо лице.
При проекти с участието на партньори, предприятието (едно от предприятията при проект с повече от един партньор-предприятие) е координантор, има статут на кандидат в конкурсната сесия и подава конкурсната документация (включително изискуемата за партньор по реализирането на проекта).

Тематични области:

Информатика и ИКТ
1. Производства, включително Fabless, особено създадени в България продукти, устройства и системи;
2. ИКТ подходи в машиностроене, медицина и творчески индустрии (във връзка с другите три тематични области), вкл. дигитализация на културно- историческо
наследство, развлекателни и образователни игри, теле-медицина, теле-грижа, „имбедид" софтуер;
3. 3D дигитализация, визуализация и прототипиране;
4. Big Data, Grid and Cloud Technologies;
5. безжични сензорни мрежи и безжична комуникация/управление;
6. езикови технологии;
7. уеб, хибридни и "native" приложения, уеб базирани приложения за създаване и експлоатиране на нови услуги и продукти;
8. използване на нови възможности във връзка с аутсорсинг и ИКТ-базирани услуги и системи;

Мехатроника и чисти технологии
1. производство на базови елементи, детайли, възли и оборудване, вграждани като част от мехатронен агрегат или самостоятелно съставляващи такъв агрегат;
2. машиностроене и уредостроене, вкл. части, компоненти и системи, с акцент върху транспорта и енергетиката;
3. инженеринг, реинженеринг и продължаване на жизнения цикъл на индустриални машини, уреди и системи;
4. системи за автоматизирано и софтуерно подпомагано управление с приложение в производството ;
5. роботизирани системи и автоматизация на процеси, в т.ч. вграждане на ВЕИ, 3-D моделиране, системи за инструментална екипировка;
6. създаване на съвременни информационни комплекси за автономни енергийни системи;
7. синя икономика - технологии за развитие;
8. проектиране и производство на високо-технологични продукти и/или участие в над-национална производствена верига, вкл. в аеро-космическата индустрия;
9. био-мехатроника;
10. интелигентни системи и уреди, „интелигентни домове" - „интелигентни градове";
11. чисти технологии с акцент върху транспорта и енергетиката (съхранение, спестяване и ефективно разпределение на енергия, електрически превозни средства и еко-мобилност, водород-базирани модели и технологии, безотпадни технологии, технологии и методи за включване на отпадъчни продукти и материали от производства в други производства).

Индустрия за здравословен живот и Биотехнологии
1. методи за чисто производство, съхранение, преработка и достигане до крайния потребител на специфични български съставки, средства и продукти (вкл. кисело мляко,
мед и пчелни продукти, хляб, вино, млечни и месни продукти, етерични масла, бира, билки и билкови продукти, козметични средства и продукти);
2. производство на специализирани храни и напитки (бебешки и детски, „космически" храни);
3. производство на инструменти, оборудване, консумативи за медицинска и дентална диагностика и терапия и/или участие в наднационална производствена верига;
4. персонална медицина, диагностика и индивидуална терапия, лечебни и лекарствени форми и средства;
5. медицински и лечебен туризъм с акцент върху възможностите за персонализация (немасов, а персонален туризъм);
6. нанотехнологии в услуга на медицината;
7. биотехнологии с пряко приложение за здравословен начин на живот;
8. приложение на нови методи и технологии в устойчиво ползване на речни и морски ресурси;
9. производство на инсталации за добиване на екологично чиста електроенергия и промишлена вода;
10. зелена/биобазирана икономика -технологии, продукти, процеси.

Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии
1. културните и творческите индустрии (според дефиниция на ЕК: архитектура, архивно дело и библиотекарство, артистично занаятчийство, аудио-визуални форми (филми, ТВ, видео игри и мултимедия), културно наследство, дизайн, вкл. моден дизайн, фестивали, музика, сценични и визуални изкуства, издателска дейност, радио;
2. компютърни и мобилни приложения и игри с образователен, маркетинг и/или развлекателен характер;
3. алтернативен (селски, еко, културен и фестивален) и екстремен туризъм и спорт (за стимулиране на несезонен, немасов, а постоянен нишов туризъм);
4. производство на стоки и съоръжения с пряко приложение в тези сфери (напр. национални (регионални) носии, велосипеди, стени за катерене и др. стоки за алтернативни и екстремни спортове, костюми, декори, материали за исторически възстановки, специализирана екипировка и оборудване, печатни издания).

Бюджет на процедурата:

• 90 000 000 лв.

Размер на безвъзмездната помощ:

• минимум - Н/П
• максимум - 500 000 лв.

Процент на безвъзмездно финансиране:

• 50% - за индустриални научни изследвания / от TRL 3 до TRL 5;
• 25% - за експериментално развитие / от TRL 6 до TRL 7;
Интензитетите на помощта за индустриални научни изследвания и експериментално развитие могат да бъдат увеличени, като достигнат 80% от допустимите разходи, както следва:
- с 10% за средни предприятия;
- с 20% за микро/малки предприятия;
- с 15%, ако е изпълнено едно от следните условия:
1. Проектът включва ефективно сътрудничество между предприятия с участието на поне едно МСП или се осъществява в поне две държави членки или в държава членка и договаряща страна по Споразумението за ЕИП, и нито едно от предприятията не поема повече от 70% от допустимите разходи
или
2. Проектът включва ефективно сътрудничество между едно предприятие и една или повече организации за научни изследвания и разпространение на знания, която поема най-малко 10% от допустимите разходи и разполага с правото да публикува резултатите от собствените си научни изследвания.

Допустими разходи:

• Персонал;
• Инструменти и оборудване;
• Външни услуги;
• Материали и консумативи;
• Командировки в чужбина.

Продължителност на проекта:

• до 18 месеца

Проектът се изпълнява на отделни етапи, като:
- Минималната продължителност на един етап не може да е по-малко от 3 месеца от датата на влизане в сила да договора;
- Максималната продължителност на един етап не може да надхвърля 12 месеца от датата на влизане в сила да договора

Начин на кандидатстване:

онлайн формуляр 

Допълнителна информация:

Въпроси по прилагането на ПУСНИФ - 2020 г. могат да се изпращат на електронен адрес: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. до 11.09.2020 г.

Критерии за оценка:

1. Яснота и конкретика на целите и индикаторите на проекта. Връзка на индикаторите за изпълнение с целите на проекта - 6 т.
2. Доколко резултатите от проекта могат да доведат до постигане на ново и значимо научно или технологично постижение (включително такова, водещо до придобиване на патент – представете доказателства, които смятате, че биха били достатъчно основание за оценката по този критерий) - 6 т.
3. Разработвания/разработваната с проекта продукт/технология/услуга може да достигне до степен на технологично ниво на готовност - 6 т.
4. Степен на новост на разработвания/разработваната с проекта продукт/технология/услуга. Разработваният/разработваната с проекта продукт/технология/услуга може да намери пазарна реализация или да се използва вътрешно от предприятието(а), участващо(и) в проекта. (представете доказателства, които смятате, че биха били достатъчно основание за оценката по този критерий) - 6 т.
5. Допълнителни ползи за обществото - принос за опазване на околната среда (икономия на енергия и невъзобновяеми ресурси, намаляване на вредни емисии, повишаване ефективността при оползотворяването на отпадъци), повишаване на безопасността на работната среда и качеството на работните места, повишаване на безопасността на труда и повишаване на здравословното състояние на населението. (представете доказателства, които смятате, че биха били достатъчно основание за оценката по този критерий) - 6 т.
6. Новата разработка води ли до промяна на съществуващата технология на производство, до повишаване качеството на продукцията, до намаляване на цената на производството, до намаляване на използваните ресурси – материали, енергия и др. в резултат от изпълнението на проекта. (представете доказателства, които смятате, че биха били достатъчно основание за оценката по този критерий) - 6 т.
7. Адекватност на предлаганата методология (доколко избраната методология съответства на целите на проекта) - 6 т.
8. Правилно определяне и отчитане на научните и техническите рискове - 6 т.
9. Адекватност и реалистичност на работния план - 6 т.
10. Качество на партньорството (необходимост от партньорството, допълняемост на партньорите, създаване на основа за бъдещи сътрудничества между предприятия или между предприятия и организация за научни изследвания и разпространение на знания). Точки се присъждат само ако проектът се изпълнява съвместно от партньори - 6 т.
11. Степен, в която проектът съответства на стратегическите планове за развитие на предприятието(а), участващо(и) в проекта - 6 т.
12. Разработвания/разработваната с проекта продукт/технология/услуга може да достигне до степен на технологично ниво на готовност - 6 т.
13. Конкурентни предимства на разработвания продукт/технологията/услуга пред конкурентните продукти/технологии/услуги в национален или международен аспект. (представете доказателства, които смятате, че биха били достатъчно основание за оценката по този критерий) - 6 т.
14. Наличие на пазарен потенциал на разработваните нови продукти/технологии или услуги - 6 т.
15. Реалистичност на плана за комерсиализация на резултатите от проекта - 6 т.
16. Ефективно управление на проекта и очаквана възвращаемост на направените разходи по проекта - 6 т.
17. Принос за повишаване на търговския, включително експортния, потенциал на предприятието(а), участващо (и) в проекта - 6 т.
18. Принос за развитието и квалификацията на персонала на кандидата и партньорите - 2 т.
19. Подкрепа за нови кандидати - 6 т.
Максимум 110 т.
Минимум 70 т.

Насоки за кандидатстване

При желание за кандидатстване по схемата за безвъзмездна помощ, може да се свържете с екипа на фирмата на посочените по-долу координати.