Bulgarian Български

Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 кани желаещите да кандидатстват по процедура BG05M9OP001-1.054 „Подкрепа за устойчив бизнес“.

Краен срок за кандидатстване: 31.03.2021 г., до 17:30 ч.

Основна цел на процедурата:

• да се предостави подкрепа чрез достъп до бизнес услуги за развитие на предприятия (вкл. самонаети лица). Предвижда се тя да подпомогне крайните получатели на предвидените финансови инструменти по ОПРЧР и да осигури последваща подкрепа за реално стартираните предприятия по операции на ОПРЧР 2014-2020 или Закона за насърчаване на заетостта /ЗНЗ/, с цел първоначално укрепване на дейността им, по-добро управление и създаване на предпоставки за успешно и устойчиво бизнес развитие в бъдеще.

Допустими кандидати:

• Предприятия, създадени от участници в проекти по операция „Подкрепа за предприемачество“ на ОПРЧР 2014 – 2020 и самонаети лица, стартирали стопанска дейност чрез участие в проекти по същата операция;
• Микропредприятия, самонаети лица и социални предприятия, получили финансиране чрез финансов механизъм по ОПРЧР 2014 – 2020;
• Социални предприятия, получили подкрепа за създаване и разширяване на дейността по операция „Развитие на социалното предприемачество“ на ОПРЧР 2014 – 2020;
• Социални предприятия, получили подкрепа за създаване и разширяване на дейността по мерки от Стратегиите за Водено от общностите местно развитие на местни инициативни групи с финансиране от ОПРЧР 2014 – 2020;
• Микропредприятия и самонаети лица, стартирали дейност чрез проекти за подкрепа на предприемачеството по Стратегии за ВОМР на местни инициативни групи с финансиране от ОПРЧР 2014 – 2020.
• Предприятия и самонаети лица, стартирали собствена стопанска дейност като безработни лица с одобрен бизнес-проект и получили еднократна парична сума вместо парично обезщетение за безработица по реда на чл. 47, ал.1 от ЗНЗ;
• Микропредприятия, създадени от безработни лица и стартирали стопанска дейност по одобрен бизнес-проект, съгласно чл. 49 от ЗНЗ.
Допустимите конкретни бенефициенти трябва да са осъществявали дейност не по-малко от 6 последователни месеца, считано от месеца преди подаване на проектното предложение.

Допустими дейности:

• Услуги в областта на бизнес стратегиите;
• Услуги в областта на продажбите;
• Маркетинг услуги във връзка с конкретни продукти/услуги на предприятието;
• Правни (юридически) услуги;
• Услуги в сферата на финансовото управление и контрол;
• Мениджмънт услуги;
• Услуги по управление на човешки ресурси;
• Услуги в сферата на информационните технологии;
• Посещение/я и/или участие в търговски изложения/панаири.

Бюджет на процедурата:

• 5 860 000 лева

Размер на безвъзмездната помощ:

• минимум - Н/П
• максимум - 5 000 лева

Процент на безвъзмездно финансиране:

• 100%

Допустими разходи:

• Разходи за услуги в областта на бизнес стратегиите;
• Разходи за услуги в областта на продажбите;
• Разходи за маркетинг услуги във връзка с конкретни продукти/услуги на предприятието;
Разходи за правни (юридически) услуги;
Разходи за услуги в сферата на финансовото управление и контрол;
Разходи за мениджмънт услуги;
Разходи за услуги по управление на човешките ресурси;
Разходи за услуги в сферата на информационните технологии.
Разходи за посещение/я и/или участие в търговски изложения/панаири според конкретните нужди на бенефициента в страната и ЕС.

Възнагражденията на консултантите на час са фиксирани в зависимост от техния образователен ценз и професионален опит в конкретната област, както следва:
- 13.50 лв./час - висше образование в конкретната експертна област /бакалавър, магистър, доктор/ и минимум 2 години релевантен опит;
- 15.50 лв./час - висше образование в конкретната експертна област /бакалавър, магистър, доктор/ и 4 години релевантен опит;
- 21.50 лв./час - висше образование в конкретната експертна област /бакалавър, магистър, доктор/ и над 6 години релевантен опит. Както и всякакви допълнителни специализации, сертификати и др.
В стойността на цената за час (астрономически) са включени всички разходи за възнаграждение на лицата, които ще ги предоставят.

Продължителност на проекта:

• до 12 месеца. Дейностите по проекта следва да приключат до 30.06.2022 г.

Начин на кандидатстване:

• онлайн формуляр в ИСУН 2020

Допълнителна информация:

Процедурата е под режим „de minimis“.

Насоки за кандидатстване

При желание за кандидатстване по схемата за безвъзмездна помощ, може да се свържете с екипа на фирмата на посочените по-долу координати.