Bulgarian Български

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 обявява процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.


Краен срок за кандидатстване: 24.08.2020 г., до 16:30 часа

Основна цел на процедурата:

• Осигуряването на оперативен капитал за българските средни предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Допустими кандидати:

• юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите.
• имат минимум две приключени финансови години (2018 г. и 2019 г.).
• средно предприятие съгласно Закона за малките и средни предприятия.
• да са реализирали оборот за 2019 г. равен на или надвишаващ 1 000 000 лв.
• ако не са недопустими кандидати съобразно демаркационната линия с други планове и програми, финансирани със средства на ЕС.
• са регистрирали спад поне 20% в оборота за един от календарните месеци в периода от 01.02.2020 г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване спрямо оборота за същия месец от 2019 г. (Кандидатът следва да избере един от тези календарни месеци и да го посочи в Декларацията за финансовите данни - Приложение 2).
• Към 31 декември 2019 г. предприятието-кандидат не е в затруднено положение.

Допустими дейности:

• Дейности, необходими за преодоляване на недостига на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19.

Бюджет на процедурата:

• 200 000 000 лева

Размер на безвъзмездната помощ:

• минимум - 30 000 лева
• максимум - 150 000 лева (до 5% от оборота, деклариран в Годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО за 2019 г.)

Процент на безвъзмездно финансиране:

• 100%

Допустими разходи:

• Разходи за закупуване на суровини, материали и консумативи, предназначени за влагане в дейността с цел произвеждане на продукция или услуги;
• Разходи за външни услуги (вкл. режийни разходи);
• Разходи за персонал (вкл. разходи за брутна работна заплата и разходи за осигурителни и здравни вноски за сметка на работодателя) по трудови договори, които са сключени преди 01.07.2020 г. За да са допустими разходите за възнаграждения същите следва да са до размера на трудовото правоотношение към 01.07.2020 г.

Продължителност на проекта:

• 3 месеца

Начин на кандидатстване:

• онлайн формуляр в ИСУН 2020

Критерии за оценка:

1. Съпоставимост между средната стойност на EBITDA за 2018 г. и 2019 г. и стойността на заявената безвъзмездна финансова помощ по проекта - 10 точки
2. Коефициент на разходите за данъци спрямо реализираните приходи за 2018 г. и 2019 г. - 10 точки
3. Наличие на пряка връзка между пандемията COVID-19 и спада в оборота на предприятието-кандидат - 10 точки
Максимален брой точки - 30

Насоки за кандидатстване

При желание за кандидатстване по схемата за безвъзмездна помощ, може да се свържете с екипа на фирмата на посочените по-долу координати.