Агенция по заетостта набира заявки от работодатели по проект BG05M9OP001-1.106 „Заетост за теб“ за назначаване на безработни лица.

Краен срок за кандидатстване: до изчерпване на наличния бюджет

Основна цел на процедурата:

• да се предостави подкрепа за реинтеграция в заетост на безработните лица, останали без работа вследствие от възникналата пандемия и разпространението на коронавируса COVID – 19. В отговор на предизвикателствата, свързани с наблюдавания бърз темп на растяща безработица в страната, проектът цели да окаже навременна подкрепа на работодатели за наемане на безработни лица чрез осигуряване на субсидия за заетост.

Допустими кандидати:

• работодатели

Допустими дейности:

• По проекта ще се предоставя подкрепа за наемане на безработни лица на пълно или непълно работно време (най-малко на 4 часа) за период до 3 месеца.
• С цел гарантиране на устойчивост, работодателят е длъжен да запази заетостта на 75% от подкрепените лица за периода, равен на периода на субсидираната заетост.

Целеви групи:

• безработни лица, регистрирани в дирекции „Бюро по труда”, като същите не следва да са били в трудови правоотношения с работодателя или свързани с него предприятия по смисъла на Закона за малките и средните предприятия в период, не по-малък от 1 (един) месец от подаване на Заявката на работодателя.

Бюджет на процедурата:

• 160 000 000 лв.

Бюджетът е разпределен на квотен принцип по общини и окрупнен по области, а от тях 50 000 000 лв. е определена национална квота за приоритетно подпомагане на работодатели от сфери „Хотелиерство и ресторантьорство” и „Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации“.

Размер на безвъзмездната помощ:

• минимум - Н/П
• максимум - 200 000 евро или 391 166 лв.

Процент на безвъзмездно финансиране:

• 100%

Допустими разходи:

• минимална заплата + осигуровки от страна на работодателя за всяко наето лице

Продължителност на проекта:

• до 31.12.2021 г.

Начин на кандидатстване:

заявка за наемане на персонал 

Допълнителна информация:

Класирането на работодателите ще се осъществи на принципа „първи по време, първи по право”, като заявки ще се одобряват до достигане на определената квота.