Продължава приемът на заявки от работодатели за разкриване на свободни работни места по процедурата „Младежка заетост“. Проектът се реализира от Агенцията по заетостта, в качеството си на конкретен бенефициент по процедурата, с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Краен срок за кандидатстване: до изчерпване на наличния бюджет

Основна цел на процедурата:

• улесняване на прехода от образование към заетост, като бъдат осигурени възможности за придобиване на трудов стаж и допълнително обучение на безработни младежи, завършили средно или висше образование.

Допустими кандидати:

• Заявки могат да подават както работодатели от реалния сектор, така и органи на изпълнителната власт съгласно Закона за местното самоуправление и местната администрация, общинските предприятия по чл. 52 от Закона за общинската собственост, органите на централната администрация на изпълнителната власт и териториалните им структури, съгласно чл. 38 от Закона за администрацията. Органите на централната администрация на изпълнителната власт и териториалните им структури могат да заявят свободни работни места само за стажуване при работодател за младежи със завършено висше образование. В кръга на допустимите работодатели не са включени териториалните органи на изпълнителната власт в лицето на областните управители и съответно областната администрация.

Допустими дейности:

• Стажуване: Работодателят или определен от него служител изпълнява ролята на наставник на наетия младеж. Целта е максимално усвояване на практически умения по придобита професия или специалност в рамките на стажа.
• Обучение по време на работа: По време на работния процес тече и обучение на служителя по определена професия или специалност, като за целта се предвижда работодателят или определен от него служител да изпълнява ролята на наставник на включения в обучение по време на работа младеж.

Целеви групи:

• младежи до 29 години (навършени), които са регистрирани в бюрото по труда.

Бюджет на процедурата:

• 102 млн. лева

Процент на безвъзмездно финансиране:

• 100%

Допустими разходи:

• Стажуване: По процедурата се поемат разходите за заплата (минималната за страната) и стойността на здравните и социални осигуровки за 6 месеца. Ако работодателят реши да задържи служителя след изтичане на тези 6 месеца, се поемат осигуровките за още 6 месеца, а работодателят ще трябва да изплаща само минималното възнаграждение за длъжността.
• Обучение по време на работа: Поемат се възнагражденията на наетото лице в размер на 90% от минималната работна заплата (за страната), разходите за здравни и социални осигуровки за срока на обучение. Поемат се също разходите за възнаграждение на определения от работодателя наставник за обучение по време на работа в размер на 1/2 от минималната работна заплата (за страната).

Насоки за кандидатстване