Фонд „Условия на труд“ има за цел да финансира дейности и мероприятия за подобряване на условията на труд, в съответствие с действащото законодателство на Република България, по програма приета от Националния съвет по условия на труд.

Краен срок за кандидатстване: всеки месец, до 25-то число

Допустими кандидати:

- всички физически и юридически лица,
- отраслови, браншови, регионални и областни съвети по условия на труд

За финансиране до 30% от стойността на проекти за подобряване на условията на труд в отделни предприятия с конкретна практическа приложимост, имат право да кандидатстват физически и юридически лица, които отговарят на изискванията, посочени в Наредба № 1 от 23.03.2006 г.

За финансиране на дейности по диагностика на професионалните болести имат право да кандидатстват само лечебни заведения, които отговорят на изискванията, регламентирани в Наредба № 8 от 26.11.2007 г.

За финансиране разработването на нормативни актове, правила, норми и изисквания могат да кандидатстват министерства и ведомства.

Допустими проекти:

1. Проекти и програми за подобряване условията на труд с браншова значимост и приложимост на резултатите.
2. Проекти за подобряване на условията на труд в отделни предприятия с конкретна практическа приложимост (финансиране до 30% от стойността на проекта) свързани с:
а) реконструкция и модернизация на съществуващи обекти;
б) внедряване на нови и модернизиране на съществуващи технологии и/или съоръжения;
в) изграждане или усъвършенстване на системата за предотвратяване на рискове на работното място;
г) изграждане или усъвършенстване на системата за осигуряване качеството на труда;
д) подобряване на санитарно-хигиенните условия;
е) обезопасяване на машини и съоръжения;
ж) други проекти, свързани с подобряване условията на труд.
3. Подпомагане финансирането на дейности по диагностика на професионалните болести.
4. Разработване и издаване на учебни и информационни материали;
5. Организиране и провеждане на специализации в областта на здравословните и безопасни условия на труд.
6. Разработване на нормативни актове, правила, норми и изисквания.

Размер на безвъзмездната финансова помощ:

Помощта е в размер до 100 000 лева

Размер на гранта:

Финансирането се осъществява чрез възстановяване до 30% от одобрените и действително извършени разходи по проекта, с който се кандидатства.

Документи за кандидатстване

При желание за кандидатстване по схемата за безвъзмездна помощ, може да се свържете с екипа на фирмата на посочените координати.