С Решение № РД-16-694/23.05.2014 г. на Ръководителя на Договарящия орган на ОП "Конкурентоспособност" са утвърдени списъците с одобрените кандидати по схема BG161PO003-2.1.14 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия”

 

  • Приложение № 1 - Списък на проектните предложения, одобрени за финансиране
  • Приложение № 2 - Списък с резервни проектни предложения, преминали успешно оценката, но за които не е достигнало финансиране