Bulgarian Български

Агенция по заетостта, в качеството си на Договарящ орган, кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритетна ос 1. „Насърчаване на икономическата активност и развитие на пазар на труда, насърчаващ включването”, Основна област на интервенция 1.2 „Заетост чрез развитие на предприемачеството”, посредством схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-1.2.03 “Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност – Компонент ІІ”.

Краен срок: без определен срок, но не по-късно от 31 Май 2013 г., 16.30 ч.

Цел: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за предприятията, регистрирани от безработните лица, успешно завършили обучението и/или ползвали услуги по Компонент I.

Специфични цели:

 • Насърчаване създаването на нови бизнес-модели в областта на предприемачеството.
 • Предоставяне подкрепа на безработни лица за стартиране на собствен бизнес
 • Създаване на работни места в подкрепените новостартирали предприятия.

Допустими кандидати: предприятия (ЕТ, ЕАД или ЕООД), регистрирани от безработните лица, ползвали услуги (завършили успешно обучение и/или преминали консултиране) по Компонент 1.

Допустими дейности:

 • Изготвяне на стратегия и стартиране дейността на собственото предприятие.
 • Обучение на наетия персонал.
 • Първоначално закупуване на материали.
 • Закупуване на оборудване, необходимо за дейността на предприятието.
 • Извършване на ремонтни работи в помещения, в които се извърша дейността на предприятието.
 • Осигуряване на трудови възнаграждения на самонаетото лице и наетия персонал за не повече от 3 месеца.

Допустими разходи:

 • Разходите за трудови възнаграждения и осигуровки от страна на работодателя за самонаетото лице и на наетия персонал за не повече от 3 месеца;
 • Разходи за командировки на самонаетото лице и на наетия от него персонал, свързани с основната дейност на новоразкритото предприятие;
 • Разходи за първоначално закупуване на материали и консумативи;
 • Разходи за наем;
 • Разходи за дейности, свързани с осигуряване на публичност и визуализация;
 • Разходи за вода, електричество,отопление, поддръжка на помещения, необходими за изпълнение на дейностите по проекта;
 • Разходи за обучениe на наетия персонал от обучаваща организация с включени всички присъщи за обучението разходи до 200 лв. на обучаемо лице;
 • Разходи за изготвяне на стратегия и стартиране дейността на собственото предприятие до 500 лв.
 • Разходите за амортизация на инструменти и оборудване ползвани само за времето на изпълнение на съответната дейност по проекта, за която те са необходими;
 • Разходи за банкови такси;
 • Разходи за разрешителни, лицензии и други такси, свързани със стартирането дейността на предприятието;
 • Разходи за невъзстановим ДДС.

Допустими преки разходи по правилата на ЕФРР - до 60 % от преките допустими разходи по проекта, което реално представлява 150% от размера на общо допустимите разходи от Група А.

 • Текущ ремонт на дълготрайни материални активи
 • Придобиване на дълготрайни материални активи – ДМА

- Придобиване на компютри и хардуер
- Придобиване на стопански инвентар
- Придобиване на транспортни средства
- Придобиване на оборудване, машини и съоръжения
- Придобиване на други ДМА

 • Придобиване на дълготрайни нематериални активи – ДНА

Допустими разходи за организация и управление - до 10% от преките допустими разходи (група А + група Б)

 • Възнаграждения и дължими осигуровки по КТ и КСО, начислявани за сметка на работодател за членовете на екипа по организация и управление на проекта (ръководител, координатор, счетоводител, технически сътрудник и др.);
 • Разходи за командировки (пътни дневни и квартирни) на членовете на екипа по организация и управление на проекта;
 • Разходи за материали и консумативи, свързани с дейността по организация и управление на проекта;
 • Невъзстановим данък върху добавената стойност.

Бюджет:
Общият бюджет на схемата е 50 000 000 лева
минимална сума на безвъзмездната финансова помощ: не е приложимо
максимална сума на безвъзмездната финансова помощ: 20 000 лева
Грант - 100%, без съфинансиране от страна на кандидата.

Продължителност на проекта: минимум 3 месеца и не повече от 12 месеца.
Приемането, изпълнението и отчитането на проектни предложения ще се осъществява в периода 2012 – 2014 г. до изчерпване на бюджета на процедурата.

Допълнителна информация:
Кандидатите могат да изберат между два начина за подаване на проектните си предложения:
1. Документите за кандидатстване се подават на ръка на хартиен носител в ДБТ вобластните градове;
или
2. Документите за кандидатстване се попълват изцяло в електронен формат и се регистрират в Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на Европейския съюз в България (ИСУН)

Периоди за прием на проекти:

 • I сесия 09.05.2012 - 10.07.2012
 • II сесия 11.07.2012 - 14.09.2012
 • III сесия 17.09.2012 - 23.11.2012
 • IV сесия 26.11.2012 - 25.01.2013
 • V сесия 28.01.2013 - 29.03.2013
 • VI сесия 01.04.2012 - 31.05.2013

Насоки за кандидатстване
Документи за кандидатстване
Документи за информация
Ръководство
Договор

При желание за кандидатстване по схемата за безвъзмездна помощ, може да се свържете с екипа на фирмата на посочените координати.