Bulgarian Български

Кандидатите по схема BG051PO001-2.3.02 „Безопасен труд”, чиито проекти са отхвърлени на етап административно съответствие могат да подадат писмени възражения срещу недопускането им до по-нататъшна оценка до Ръководителя на договарящия орган.

Краен срок: 27 Март 2012 г.

Възражението може да се направи в срок до 5 работни дни от деня следващ датата на публикуване на информацията за отхвърляне на проекта /до 17.30 ч. на 27.03.2012 г./, на следния адрес:

Процедура: BG051PO001-2.3.02 „БЕЗОПАСЕН ТРУД”
Възражение във връзка с проектно предложение № ESF-2302-......
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
бул. “Княз Ал. Дондуков” № 3, София 1000, БЪЛГАРИЯ

Възраженията се подават в запечатан плик по пощата или по куриер с обратна разписка, или доставени на ръка и получили входящ номер в Деловодството на Агенция по заетостта до 17.30 ч. на 27.03.2012 г. Възражения, изпратени по друг начин (напр. по факс или по електронна поща), извън определеният срок за разглеждане или на друг адрес, няма да бъдат разглеждани.

Списък на отхвърлените проекти