Bulgarian Български

Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН) вече има нов Модул за електронни услуги, който позволява бенефициентите по оперативните програми да се отчитат електронно. Модулът за електронни услуги на ИСУН е създаден в рамките на проект, финансиран по Оперативна програма „Техническа помощ".


Всички междинни, годишни и окончателни доклади по проектите, както и съответните отчетни документи ще могат да се подават чрез този модул за електронни услуги, което значително ще увеличи времето, с което кандидатите и бенефициентите разполагат, както за подаване, така и за отчитане на проекти, тъй като няма да е необходимо да се съобразяват с работното време на администрацията.
Подобренията в системата ще позволят да се спестят значителни разходи за отпечатване и копиране на множество документи. Освен това, он-лайн обработката на документи ще съкрати сроковете за отчитане и по този начин ще се осигурят условия за по-бързо възстановяване на средства към бенефициентите.
Право на достъп до електронните услуги имат:

  • Потенциалните бенефициенти, които попълват, подават и проследяват формуляра за кандидатстване;
  • Бенефициентите, които попълват, подават и проследяват състоянието на отчетни документи он-лайн.

Източник: www.eufunds.bg