Bulgarian Български

Министерство на икономиката, енергетиката и туризма, в качеството си на Управляващ орган, публикува анализ на получените жалби от кандидати по време на оценителния процес по процедури BG161PO003-2.1.06 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия”, BG161PO003-2.1.07 „Технологична модернизация в големи предприятия” и BG161PO003-2.1.08 „Покриване на международно признати стандарти”.

Анализът показва, че от подадените общо по трите схеми 1311 проекта, 669 предложения са отхвърлени още на етап „Оценка на административно съответствие” и на етап „Допустимост”. Това означава, че 51,03% от всички подадени проекти не отговарят на условията, за да бъдат допуснати до техническа и финансова оценка.

Във връзка с отхвърлените проекти, едва 265 кандидати са подали жалби, което представлява 39,61% от недопуснатите за кандидатстване предприятия.

Като най-често срещани причини за отпадането на проектите още в първите етапи на конкурсите се отчитат:

  • непредставяне на справки за броя на заетите лица към Годишните отчети;
  • непредставяне на изискуемите най-малко 2 оферти за всеки ДМА и НДМА;
  • липса на подписи върху декларациите на всички законно представляващи предприятието лица;
  • непредставяне на изисканите допълнителни документи или представянето им извън рамките на определения срок - 7 календарни дни;
  • представяне на невярна информация в Декларацията за държавни помощи и в Декларацията за обстоятелства по чл.3 и чл.4 от Закона за малките и средните предприятия и т.н.

От оценените и класирани предложения, финансиране са получили съответно:

  • BG161PO003-2.1.06 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия” - 179 проекта
  • BG161PO003-2.1.07 „Технологична модернизация в големи предприятия”- 20 проекта
  • BG161PO003-2.1.08 „Покриване на международно признати стандарти” - 243 проекта

Пълният текст и заключенията от анализа може да изтеглите от тук.