Bulgarian Български

Отворена е за кандидатстване процедура BG06RDNP001-4.009 - Процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 4.1.2. "Инвестиции в земеделски стопанства" по Тематичната подпрограма от мярка 4 "Инвестиции в материални активи" от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

Краен срок за кандидатстване: 18.09.2020 г., до 17:30 ч.

Основни цели на процедурата:

1. Преструктуриране и развитие на наличните материални мощности в стопанствата;
2. Насърчаване въвеждането на нови процеси и технологии за повишаване качеството на произвежданата продукция;
3. Опазване на компонентите на околната среда;
4. Спазване стандартите на Европейския съюз (ЕС) и подобряване на условията в земеделските стопанства.

Допустими кандидати:

• физически лица
• еднолични търговци (ЕТ) или юридически лица, регистрирани по Търговския закон;
• кооперации, регистрирани по Закона за кооперациите.
• признати групи или организации на производители, само за сектора, за който са признати и за продуктите, за които са признати.
• Кандидатите трябва да:
- са регистрирани като земеделски стопани по реда на Наредба № 3 от 1999 г.,
- имат икономически размер на стопанството, измерен в стандартен производствен обем (СПО) в границите между левовата равностойност на 6000 евро и 7999 евро включително и над 50% от СПО на стопанството е от секторите "Животновъдство", "Плодове и зеленчуци" и/или "Етеричномаслени и лекарствени култури", съгласно продуктите, посочени в Приложение № 2;
- са собственици и/или ползватели на цялата налична в земеделското стопанство земя, включително помещения, оранжерии или гъбарници, използвани за производствена дейност на селскостопански култури;
- са собственици и/или ползватели на животновъдните обекти, сгради и помещения, използвани за животновъдната дейност, в случай че развиват такава;
- имат регистрация на животновъден/и обект/и по реда на чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност и да отговарят на ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти, в случай че развиват животновъдна дейност;
- са микропредприятия или малки предприятия по смисъла на чл. 3, ал. 2 и 3 от Закона за малките и средните предприятия.
- Договорите за наем и/или аренда на земята, върху която са разположени културите или пчелините, както и договорите за наем на животновъдния обект, включени при определяне на изискуемия минимален икономически размер на стопанството от левовата равностойност на 6000 евро СПО, трябва да са влезли в сила към датата на подаване на проектното предложение и да са с минимален срок на действие една стопанска година.

Допустими дейности:

а) модернизиране или увеличаване на наличните производствени материални и/или нематериални активи или;
б) подобряване на предпазарната подготовка или съхранение на продукцията, или;
в) създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, десертни лозя, медоносни дървесни видове за производство на мед, или;
г) повишаване на енергийната ефективност в земеделските стопанства, или;
д) производство на биоенергия за нуждите на земеделските стопанства, или;
е) инвестиции в машини, оборудване и съоръжения за опазване на околната среда, или;
ж) инвестиции за постигане съответствие с нововъведени стандарти на Общността, в случаите на чл. 17, ал. 6 от Регламент (ЕС) № 1305/2013, приложими за съответните стопанства, или;
з) изграждане, реконструкция/рехабилитация на съоръжения и оборудване, включително кладенци и съоръжения за съхранение на вода за напояване, включващи изграждането на нови и подобряване на съществуващи мрежи в стопанствата.

Целеви групи:

• Малки земеделски стопанства със стандартен производствен обем между 6000 и 7999 евро.

Бюджет на процедурата:

• 5 000 000 евро

Размер на безвъзмездната помощ:

• Минималният размер на общите допустими разходи за един проект е 2 444,75 лв.
• Максималният размер на общите допустими разходи по подмярката за един проект е 48 895 лв.
• Максималният размер на общите допустими разходи по подмярката за проекти за колективни инвестиции е 136 906 лв.

Процент на безвъзмездно финансиране:

• 60%
• Размерът на безвъзмездната финансовата помощ се увеличава с 10%:
- за проекти, представени от млади земеделски стопани;
- за колективни инвестиции;
- за проекти, които се изпълняват в обхвата на райони с природни и други специфични ограничения. Проектите трябва да се изпълняват на територията на населено място, чието землище попада в необлагодетелстван район съгласно Наредбата за определяне на критериите за необлагодетелстваните райони и териториалния им обхват,(ДВ, бр. 20 от 2008 г.), и най-малко 75% от общата земеделска площ на стопанството се намира в необлагодетелстван район;
- за проекти с дейности, подпомагани по линия на ЕПИ за селскостопанска производителност;
- за разходи за иновации, опазване и възстановяване на околната среда, включително биологично производство, икономия на ресурси и адаптация към климатичните промени.
• Размерът на безвъзмездната финансовата помощ се увеличава с 15%:
- за инвестиции изцяло свързани с изпълнявани от кандидата ангажименти по мярка 10 "Агроекология и климат" или мярка 11 "Биологично земеделие" от ПРСР 2014 – 2020 г.
• Максималният размер на финансовата помощ за проект, отговарящ на повече от едно от условията и 80%.
• Максималният интензитет на безвъзмездната финансова помощ за проект за колективни инвестиции, представен от един кандидат/бенефициент, отговарящ на повече от едно от условията е 90%.
Кандидатите трябва да поддържат съответствие в рамките на 3 години след окончателното плащане.

Допустими разходи:

1. Строителство или обновяване на сгради и на друга недвижима собственост, използвана за земеделското производство, включително такава, използвана за опазване компонентите на околната среда.
2. Закупуване, включително чрез финансов лизинг, и/или инсталиране на нови машини, съоръжения и оборудване, необходими за подобряване на земеделския производствен процес, включително за опазване компонентите на околната среда, получаване на топлинна и/или електроенергия, необходими за земеделските дейности на стопанството и подобряване на енергийната ефективност, съхранение и подготовка за продажба на земеделска продукция.
3. Създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, включително трайни насаждения от десертни лозя, медоносни дървесни видове за производство на мед и бързорастящи храсти и дървесни видове за производство на биоенергия.
4. Разходи за достигане съответствие с нововъведените стандарти на ЕС, включително чрез финансов лизинг.
5. Закупуване на земя, необходима за изпълнение на проекта във връзка с изграждане и/или модернизиране на сгради, помещения и други недвижими материални активи, предназначени за земеделските производствени дейности и/или за създаване и/или презасаждане на трайни насаждения.
6. Закупуване на сгради, помещения и друга недвижима собственост, необходими за изпълнение на проекта, предназначени за земеделските производствени дейности на територията на селски район съгласно Приложение № 8.
7. Разходи за рехабилитация на съществуващи и изграждане на нови напоителни системи и оборудване, включващи изграждането на нови и подобряване на съществуващи мрежи в стопанствата, водовземни съоръжения, включително кладенци и съоръжения за съхранение на вода, както и закупуване на техническо оборудване за тяхната експлоатация, включително нови тръбопроводи, системи за капково напояване, инсталации за дъждуване, помпени станции, техники/съоръжения за съхраняване/опазване на водата, и др.
8. Закупуване на софтуер, включително чрез финансов лизинг.
9. За ноу-хау, придобиване на патентни права и лицензи, за регистрация на търговски марки и процеси, необходими за изготвяне и изпълнение на проекта.
10. Разходи, свързани с проекта, в т.ч. разходи за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултанти, консултации за екологична и икономическа устойчивост на проекти, проучвания за техническа осъществимост на проекта, извършени както в процеса на подготовка на проекта преди подаване на проектното предложение, така и по време на неговото изпълнение, които не могат да надхвърлят 12% от общия размер на допустимите разходи по проект, включени в т. 1 – 9.
- за консултантски услуги и разходите за правни услуги – 1% от допустимите разходи по т. 1 – 9 (за проекти с инвестиции само за земеделска техника и/или разходи по т. 9) и 5% от допустимите разходи по т. 1 – 9 (за проекти с включени инвестиции за създаване на трайни насаждения и/или строително-монтажни дейности и/или оборудване и/или машини);
- за изготвяне на технически и работен проект в случаите на строително-монтажни дейности – 2,25% от допустимите разходи за проектирания обект;
- за строителен надзор – 1% от допустимите разходи;
- разходите за предпроектни проучвания и хонорари за архитекти и инженери, извън тези по т. 1, 2 и 3 – 1,5% от допустимите разходи по т. 1 – 9;
- Разходите за закупуване на земя, сгради и друга недвижима собственост - 10% от общия размер на допустимите разходи по т. 1 – 4 и т. 7 – 9.

Продължителност на проекта:

• до 24 месеца. Проектите трябва да приключат до 15 септември 2023 г.

Начин на кандидатстване:

• онлайн формуляр в ИСУН 2020

Критерии за оценка:

• Проекти на кандидати, които към момента на подаване на Формуляр за кандидатстване имат регистрирани животновъдни обекти за едри и/или дребни преживни животни, свине или пчели и/или отглеждат култури от сектор "Плодове и зеленчуци" - 35 т.
• Проекти на кандидати, чиито стопанства са сертифицирани за биологично производство на земеделски продукти и храни по смисъла на Регламент на Съвета (ЕО) № 834/2007 от 28 юни 2007 г. относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) 2092/91 - 20 т.
• Проекти на кандидати, чиито животновъдни обект/обекти(ако е наличен такъв) и минимум 50% от използваните земеделски площи са разположени в планински и необлагодетелствани райони съгласно Наредбата за определяне на критериите за необлагодетелстваните райони и териториалния им обхват - приета с ПМС № 30 от 15.02.2008 г., обн., ДВ, бр. 20 от 26.02.2008 г., в сила от 26.02.2008 г.- 25 т.
• Подпомагане на проекти с инвестиции за повишаване на енергийната ефективност и/или иновации в стопанствата - 10 т.
• Подпомагане на проекти с инвестиции за напояване - 4 т.
Максимален брой точки - 94.
Минимален брой точки за финансиране - 10.

Насоки за кандидатстване

При желание за кандидатстване по схемата за безвъзмездна помощ, може да се свържете с екипа на фирмата на посочените по-долу координати.