Menu

Мярка 6.3Отворена е за кандидатстване подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Краен срок за кандидатстване: 15.05.2020 г., до 17:30 ч.

Основни цели на процедурата:

1. икономическо развитие и укрепване на малките земеделски стопанства като устойчиви и жизнеспособни единици;
2. ускоряване на модернизацията и технологичното обновление на малките земеделски стопанства;
3. подобряване на опазването на околната среда и адаптация към климатичните промени.

Допустими кандидати:

• кандидати, при които към датата на подаване на проектното предложение над 50% от икономическия размер на стопанството, измерен в СПО се формира от животни съгласно Приложение №1 и са:
- физически лица, навършили 18 години;
- еднолични търговци (ЕТ), еднолични дружества с ограничена отговорност (ЕООД) и дружества с ограничена отговорност (ООД), регистрирани по Търговския закон;
- кооперации, регистрирани по Закона за кооперациите.
- регистрирани като земеделски стопани по реда на Наредба №3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани;
- имат икономически размер на стопанството, измерен в стандартен производствен обем (СПО) в границите между левовата равностойност на 2000 евро и 7999 евро включително;
- са собственици и/или ползватели на цялата налична в земеделското стопанство земя;
- са собственици и/или наематели на животновъдните сгради и помещения, използвани за животновъдната дейност;
- са микропредприятия или малки предприятия по смисъла на чл. 3, ал. 2 и 3 от Закона за малките и средните предприятия;

Бюджет на процедурата:

• 6 000 000 евро

Размер на безвъзмездната помощ:

• максимум - 15 000 евро

Процент на безвъзмездно финансиране:

• 100%

Допустими разходи:

• поне една инвестиция в дълготрайни материални и/или нематериални активи

Продължителност на проекта:

• 5 години

Начин на кандидатстване:

• онлайн формуляр в ИСУН2020

Допълнителна информация:

Изплащането на помощта се извършва на два етапа:
1. първо плащане в размер на левовата равностойност на 10 000 евро (19 558 лв.) – в срок до два месеца след сключване на Административния договор;
2. второ плащане в размер на левовата равностойност на 5 000 евро (9 779 лв.) - когато след извършена проверка Държавен фонд „Земеделие“ - Разплащателна агенция, установи точното изпълнение на бизнес плана.

Очаквани резултати:

• Икономическо развитие и укрепване на малките земеделски стопанства в устойчиви и жизнеспособни единици;
• Повишаване на жизнеспособността на малките земеделски стопанства, подобряване на опазването на околната среда и адаптация към климатичните промени и ускоряване на тяхната модернизация и технологичното обновление.

Критерии за оценка:

• Проектни предложения, които се изпълняват в сектор "Животновъдство" - 30 т.
• Проектни предложения на кандидати, чиито животни са били унищожени (убити) в следствие на заболяване - 20 т.
• Проектни предложения на кандидати, в райони с установено огнище на заболявания - 15 т
• Проектни предложения представени от кандидати, с по- малък размер на СПО на земеделското стопанство - 15 т.
• Проектни предложения на кандидати в планински райони - 10 т.
• Проектни предложения на кандидати с образование в областта на ветеринарната медицина - 10 т.
Минимален брой точки - 15
Максимален брой точки - 100

Насоки за кандидатстване

При желание за кандидатстване по схемата за безвъзмездна помощ, може да се свържете с екипа на фирмата на посочените по-долу координати.

Контакти

тел.:  042 919 242
GSM: 088 619 4483
e-mail: office@finansirane.org

Бюлетин