Menu

EducationПроцедурата е по подмярка 1.1. „Професионално обучение и придобиване на умения“ на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. и е насочена към повишаване на знанията и подобряване на уменията на земеделските и горските стопани и на заетите лица в техните стопанства чрез постигане на подходящо ниво на техническо и икономическо обучение и увеличаване на капацитета за достъп на знания и информация в областта на селското и горското стопанство.

Краен срок за кандидатстване: 16.03.2020 г. 17:30 ч.

Основна цел на процедурата:

• Подпомагането по процедурата е насочено към повишаване на знанията и подобряване на уменията на земеделските и горските стопани и на заетите лица в техните стопанства чрез постигане на подходящо ниво на техническо и икономическо обучение и увеличаване на капацитета за достъп на знания и информация в областта на селското и горското стопанство.
Чрез разпространение на знания и усъвършенстване на уменията в земеделието и горското стопанство се цели подобряване на човешкия потенциал, осигуряване на адекватно равнище на техническите и икономическите знания и умения в областта на управлението и бизнеса, новите технологии, качеството и безопасността на продуктите, биологичното производство и устойчивото управление на природните ресурси, включително възобновяемите източници на енергия.

Допустими кандидати:

• висши училища
• професионални гимназии
• центрове за професионално обучение
• научни институти
• опитни станции

Допустими дейности:

• Курсове за обучение за земеделски стопани и заетите лица в техните стопанства:
- краткосрочни с минимална продължителност 30 учебни часа;
- дългосрочни с минимална продължителност 150 учебни часа;
- специализирани с минимална продължителност 100 часа за придобиване на правоспособност за работа със земеделска техника.
• Курсове за обучение за горски стопани и заетите лица в техните стопанства:
- краткосрочни с минимална продължителност 30 учебни часа;
- дългосрочни с минимална продължителност 150 учебни часа и
- специализирани с минимална продължителност 100 часа за придобиване на правоспособност за работа с горска техника.
• Семинари за земеделски стопани и заетите лица в техните стопанства:
- 8 учебни часа или
- 18 учебни часа
• Семинари за горски стопани и заетите лица в техните стопанства:
- 8 учебни часа или
- 18 учебни часа
• Курсове за обучение за земеделски стопани и заетите лица в техните стопанства с минимална продължителност 30 учебни часа.
Семинари за земеделски стопани и заетите лица в техните стопанства
- 8 учебни часа или
- 18 учебни часа

Целеви групи:

• Земеделски и горски стопани и заетите лица в техните стопанства.
• Във всеки курс участниците трябва да бъдат разпределени в учебни групи, с максимален брой до 30 лица в група, които се обучават по едно и също време и място по учебната програма на дадения курс.
• За всеки семинар, участниците трябва да бъдат разпределени в групи, с максимален брой до 60 лица в група, които участват по едно и също време и място по темата на дадения семинар.
• Едно лице може да бъде включено в:
- един дългосрочен (100 или 150 учебни часа) и/или
- до два краткосрочни (30 учебни часа) курса на различни теми и/или
- неограничен брой семинари на различни теми.

Бюджет на процедурата:

• 15 646 400,00 лева

Размер на безвъзмездната помощ:

• минимум - без ограничение
• максимум - 1 000 000,00 лева

Процент на безвъзмездно финансиране:

• 100%

Допустими разходи:

• За курс с минимална продължителност 150 часа – на стойност 2 364 лв. за един обучаем;
• За курс с минимална продължителност 100 часа – на стойност 1 595 лв. за един обучаем;
• За курс с минимална продължителност 30 часа – на стойност 524 лв. за един обучаем;
• За семинар 8 часа – на стойност 61 лв. за един обучаем;
• За семинар 18 часа – на стойност 180 лв. за един обучаем.

Продължителност на проекта:

• до 36 месеца
• Крайният срок за изпълнение на проекта не може да бъде по-късно от 15.06.2023 г.

Начин на кандидатстване:

• онлайн формуляр

Допълнителна информация:

• За всеки курс в рамките на проектното предложение трябва да се представи подробна учебна програма по образец.
• Учебната програма за всички курсове се разработва от кандидати висши училища, като курс за повишаване на квалификацията.
• В учебната програма задължително се предвижда практическо обучение, което трябва да е минимум 50 процента от общия брой часове на курса.
• В учебната програма за курсове за обучение за земеделски стопани се включват модули, свързани изцяло с предотвратяване и/или преодоляване на усложнена епизоотична обстановка, включително и подобряване биосигурността в стопанството.
• В учебната програма на всички допустими курсове по настоящата процедура задължително се включват часове по следните теми:
- смекчаване на последиците от изменението на климата и адаптиране към него;
- опазване на околната среда;
- иновации.
• За всеки курс задължително се определя конкретен брой часове за всяка от трите теми, като техният сбор трябва да е не по-малко от 10% от общия брой часове на курса.
• За всеки семинар в рамките на проектното предложение трябва да се представи семинарна програма
• В програмата на семинарите за земеделски стопани и заетите лица в техните стопанства се включват модули, свързани изцяло с предотвратяване и/или преодоляване на усложнена епизоотична обстановка, включително и подобряване биосигурността в стопанствата.
• Лекторите, които провеждат обучение чрез курсове и/или семинари, трябва да декларират съгласието си за участие като преподавател/лектор като попълнят декларация по образец.

Китерии за оценка:

• Общият максимален брой на точките по настоящата процедура е 100 точки.
• Минималният брой точки е 50.

Насоки за кандидатстване

При желание за кандидатстване по схемата за безвъзмездна помощ, може да се свържете с екипа на фирмата на посочените по-долу координати.

Контакти

тел.:  042 919 242
GSM: 088 619 4483
e-mail: office@finansirane.org

Бюлетин