Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/finayius/public_html/plugins/system/gantry/gantry.php on line 406
Актуална индикативна годишна работна програма по ПРСР за 2018 г. - Проекти, европейско финансиране, консултации
Menu

ИГРП ПРСР 2018Министерство на земеделието и храните публикува първи вариант на Индикативна годишна работна програма по ПРСР за 2018 година.

януари 2018 г. Подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“
февруари 2018 г. Подмярка 6.1 „Създаване на стопанства на млади фермери“
февруари 2018 г. Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“
февруари 2018 г. Подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“
март 2018 г.  Подмярка 7.3 „Широколентова инфраструктура, включително нейното създаване, подобрение и разширяване“
март 2018 г. Подмярка 8.3 „Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“
март 2018 г. Подмярка 8.3 „Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“ - за общините Симитли и Кресна
март 2018 г. Подмярка 8.4 „Възстановяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“
март 2018 г. Подмярка 8.4 „Възстановяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“ - за общините Симитли и Кресна
март 2018 г. Подмярка 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти“
април 2018 г. Подмярка 4.1.2. „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“
април 2018 г. Подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“
април 2018 г. Мярка 9 „Учредяване на групи и организации на производителите“
май 2018 г. Подмярка 16.1. „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ“
юни 2018 г. Подмярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и на културното и природното наследство на селата“
юли 2018 г. Подмярка 1.1 „Професионално обучение и придобиване на умения“
септември 2018 г. Подмярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“

Индикативна годишна работна програма по ПРСР за 2018 г.

Контакти

тел.:  042 919 242
GSM: 088 619 4483
e-mail: office@finansirane.org