Menu

careers in agricultureМинистерство на земеделието и храните публикува първи вариант на Индикативна годишна работна програма по ПРСР за 2018 година.

февруари 2018 г. Подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“
март 2018 г. Подмярка 7.3 „Широколентова инфраструктура, включително нейното създаване, подобрение и разширяване“
март 2018 г. Подмярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и на културното и природното наследство на селата“
април 2018 г. Подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“
май 2018 г. Подмярка 16.1. „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ“
юли 2018 г. Подмярка 1.1 „Професионално обучение и придобиване на умения“
септември 2018 г. Подмярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“

Индикативна годишна работна програма по ПРСР за 2018 г.

Контакти

тел.:  042 919 242
GSM: 088 619 4483
e-mail: office@finansirane.org