Menu

agriculture IGRP 2017 1На 19.05.2017 г. Министерство на земеделието и храните публикува изменена Индикативна годишна работна програма по ПРСР за 2017 година.

юли - септември 2017 г. Подмярка 2.1.2 „Консултантски услуги за малки земеделски стопани“
юли - август 2017 г. Подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“
юли 2017 г. Подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“
август - септември 2017 г. Подмярка 2.1.1 „Консултантски услуги за земеделски и горски стопани“
август - септември 2017 г. Подмярка 4.1.2. „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства"
август - септември 2017 г. Подмярка 6.1 „Създаване на стопанства на млади фермери"
август 2017 г. Подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за водено от общностите местно развитие“
септември - октомври 2017 г. Подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“
септември - октомври 2017 г. Мярка 14 „Хуманно отношение към животните“
октомври 2017 г. Подмярка 7.3 „Широколентова инфраструктура, включително нейното създаване, подобрение и разширяване“
октомври - ноември 2017 г. Подмярка 8.3 „Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“
октомври - ноември 2017 г. Подмярка 8.4 „Възстановяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“
октомври - ноември 2017 г. Подмярка 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти“
ноември - декември 2017 г. Подмярка 7.6 „ Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и на културното и природното наследство на селата“
ноември - декември 2017 г. Мярка 9 „Учредяване на групи и организации на производителите“
ноември - декември 2017 г. Подмярка 16.1 „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ“
декември 2017 г. Подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“

Индикативна годишна работна програма по ПРСР за 2017 г.

Контакти

тел.:  042 919 242
GSM: 088 619 4483
e-mail: office@finansirane.org