Menu

Финансиране на проекти за инвестиции в земеделски стопанства по Мярка 4.1.2

Прочети още...Отворена е за кандидатстване процедура BG06RDNP001-4.009 - Процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 4.1.2. "Инвестиции в земеделски стопанства" по Тематичната подпрограма от мярка 4 "Инвестиции в материални активи" от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

Краен срок за кандидатстване: 18.09.2020 г., до 17:30 ч.

Финансиране на проекти за залесяване и поддръжка на горски масиви

Прочети още...Управляващият орган на Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 отваря за кандидатстване процедура BG06RDNP001-8.005 по подмярка 8.1 „Залесяване и поддръжка“ от мярка 8 „Инвестиции в развитие на горските райони и подобряване жизнеспособността на горите“.

Краен срок за кандидатстване: 16.10.2020 г., до 17:30 часа

Целеви прием за земеделски стопани в сектор Животновъдство по Мярка 4.1 на ПРСР

Прочети още...Управляващият орган на Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 отваря за прием на проекти процедура BG06RDNP001-4.008 „Целеви прием за земеделски стопани в сектор „Животновъдство“ по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“.

Краен срок за кандидатстване: 30.09.2020 г., до 17:30 ч.

Контакти

тел.:  042 919 242
GSM: 088 619 4483
e-mail: office@finansirane.org