Menu

  • Категория: За фирми
  • Посещения: 116

АХУ 2020Агенцията за хора с увреждания обявява конкурс за финансиране на проекти за започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност на хората с увреждания.

Краен срок за кандидатстване: 17.30 часа на 13.07.2020 г.

Допустими кандидати:

• физически лица с 50 и над 50 на сто трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане.
Ако лицата са в трудови/служебни правоотношения, след класиране на представеното от тях конкурсно предложение е необходимо да декларират, че ще извършват трудова дейност единствено във връзка с неговото изпълнение.

Допустими дейности:

• Първа група - инвестиционните дейности, чието осъществяване подготвя започването и развитието на самостоятелна стопанска дейност, Продължителността на същите не може да бъде по-голяма от 4 месеца.
• Втора група - дейностите, които предстои да се изпълняват след приключване на инвестиционните дейности. Продължителността им не може да бъде по-малка от 36 месеца.

Размер на безвъзмездната помощ:

• минимум - Н/П
• максимум - 20 000 лева

Процент на безвъзмездно финансиране:

• 100%

Допустими разходи:

• компонент 1 - разходи, свързани с учредяването на едноличното предприятие;
• компонент 2 - разходи, свързани със създаване на здравословни и безопасни условия на труд, СМР (до 20%);
• компонент 3 - средства за придобиване на оборудване;
• компонент 4 - средства за начален оборотен капитал - за придобиване на материални запаси (материали и/или стоки) не може да превишават 15% от исканите средства.
• компонент 5 - разходи, свързани със заплащане на краткосрочен квалификационен курс (максимум 8% от исканото финансиране).

Продължителност на проекта:

• мин. 40 месеца

Начин на кандидатстване:

• формуляр

Допълнителна информация:

Проектните предложения, ведно с изискваните документи се подават в папка подредени систематично, по ред описан в таблица за административно съответствие (Приложение 4) с придружително писмо в деловодството на Агенцията за хората с увреждания - на място, чрез куриер или по имейл (с е-подпис).
Непосредственно след подаване на проектното предложение всеки кандидат е длъжен да изиска от АХУ входящ номер, с който е заведено проектното предложение в деловодната система, не по-късно от крайния срок за подаване на проектните предложения.
При стартиране на дейностите по проекта кандидатът задължително трябва да докаже, че има подходящите умения, квалификация и управленски опит за реализиране на начинанието. Като доказателство се прилагат подходящи документи, издадени от лицензирани образователни и обучителни институции – дипломи, удостоверения, сертификати и др., както и документи, удостоверяващи правото да се осъществява дейност, подлежаща на регистрационен, разрешителен или лицензионен режим.

Критерии за оценка:

1. Точност и пълнота на формуляра - макс. 4 т. х 4
2. Обективност и обоснованост на предложението - макс. 4 т. х 5
3. Реалистичност на очакваните резултати - макс. 4 т. х 2
4. Пълнота и изчерпателност на дейностите - макс. 4 т. х 5
5. Точност, обективност, нагледност и прозрачност на бюджета - макс. 4 т. х 3
6. Устойчивост на дейностите от втора група - макс. 4 т. х 4
Максимален брой точки - 92

Насоки за кандидатстване

При желание за кандидатстване по схемата за безвъзмездна помощ, може да се свържете с екипа на фирмата на посочените по-долу координати.

Контакти

тел.:  042 919 242
GSM: 088 619 4483
e-mail: office@finansirane.org

Бюлетин