Menu

  • Категория: За фирми
  • Посещения: 501

covid 19 eu policyУправляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 обявява прием на проекти „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ по Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“. 

Краен срок за кандидатстване: 15.06.2020 г., до 16:30 ч.

Основна цел на процедурата:

• осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Допустими кандидати:

• юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите.
• които са регистрирани преди 01.01.2019 г. и през 2018 г. и 2019 г. са осъществявали стопанска дейност.
• микро или малко предприятие
• които са регистрирали спад поне 20% в оборота за месеца, предхождащ месеца, в който е подадено заявлението за подпомагане (проектно предложение) спрямо средно аритметичния оборот през 2019 г.
• към 31 декември 2019 г. предприятието-кандидат не е в затруднено положение, но кандидатът е изпитал затруднения след тази дата в резултат от епидемията от COVID-19.

Допустими дейности:

• Н/П

Целеви групи:

• микро и малки предприятия 

Бюджет на процедурата:

• 173 000 000 лева

Размер на безвъзмездната помощ:

• минимум - 3 000 лева
• максимум - 10 000 лева

Процент на безвъзмездно финансиране:

• 100%

Допустими разходи:

• Разходи, необходими за преодоляване на недостига на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 (за заплати, консумативи, материали, външни услуги)

Продължителност на проекта:

• 3 месеца, считано от датата на влизане в сила на административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

Начин на кандидатстване:

• онлайн формуляр

Допълнителна информация:

Насоки за кандидатстване

При желание за кандидатстване по схемата за безвъзмездна помощ, може да се свържете с екипа на фирмата на посочените по-долу координати.

Контакти

тел.:  042 919 242
GSM: 088 619 4483
e-mail: office@finansirane.org

Бюлетин