Menu

  • Категория: За фирми
  • Посещения: 171

Innovation old companies 2020Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 отваря за кандидатстване процедура BG16RFOP002-1.022 „Стимулиране внедряването на иновации от съществуващи предприятия“.

Краен срок за кандидатстване: 30.04.2020 г., до 16:30 часа

Основна цел на процедурата:

• предоставяне на фокусирана подкрепа на българските предприятия за повишаване на иновационната дейност в тематичните области на Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС), като изпълнението на проектите, подкрепени по процедурата, следва да води до внедряване на продуктова иновация (стока или услуга) или до внедряване на иновация в бизнес процесите, насочена към производство на стоки и предоставяне на услуги. Внедряваните иновации следва да попадат в приоритетните направления на тематичните области на ИСИС.

Допустими кандидати:

• търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите или са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство;
• да имат минимум три приключени финансови години (2016, 2017 и 2018 г.)

Допустими проекти:

1) Изпълнението на проекта следва да води до внедряване на продуктова иновация (стока или услуга) или до внедряване на иновация в бизнес процесите, насочена към производство на стоки и предоставяне на услуги. Допълнително, изпълнението на проекта може да води и до внедряване на иновация в бизнес процесите, насочена към: разпространение и логистика и/или маркетинг и продажби, и/или информационни и комуникационни системи, единствено когато тя е допълваща спрямо задължителната за внедряване продуктова иновация (стока или услуга) или иновация в бизнес процесите, насочена към производство на стоки и предоставяне на услуги.
Внедряваните иновации следва да попадат в обхвата на изброените по-долу приоритетните направления на тематичните области на ИСИС:
- Информатика и ИКТ
- Мехатроника и чисти технологии
- Индустрия за здравословен живот и био-технологии
- Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии
2) Проектите трябва да са насочени към внедряване на иновация, която е собствена разработка или на база интелектуални права, вече придобити от трети лица.
В случай че се изпълняват при условията на режим „регионална инвестиционна помощ“ (Елемент А) допустими за подкрепа са само проектни предложения, които имат за свой основен предмет осъществяването на една от следните първоначални инвестиции в материални и нематериални активи:
- създаване на нов стопански обект
- разширяване на капацитета на съществуващ стопански обект
- диверсификацията на продукцията на стопански обект с продукти, които не са били произвеждани до момента в стопанския обект
- основна промяна в целия производствен процес на съществуващ стопански обект

Допустими дейности:

Елемент А „Инвестиции“ (задължителен)
• Внедряване на продуктова иновация (стока или услуга) или иновация в бизнес процесите, насочена към производство на стоки и предоставяне на услуги, посредством придобиване на машини, съоръжения и оборудване.
• Внедряване на продуктова иновация (стока или услуга) или иновация в бизнес процесите, насочена към производство на стоки и предоставяне на услуги, посредством придобиване на специализиран софтуер (вкл. разработване), патенти, лицензи, „ноу хау” и др.

Елемент Б „Услуги“ (незадължителен)
• Консултантски и помощни услуги в подкрепа на иновациите
- консултиране, подпомагане и обучение в областта на трансфера на знания
- консултиране, подпомагане и обучение в областта на придобиването, защитата и експлоатацията на нематериални активи
Помощните услуги в подкрепа на иновациите включват:
- осигуряване на бази данни с цел разработване на по-ефективни продукти, процеси или услуги
- осигуряване на библиотеки с цел разработване на по-ефективни продукти, процеси или услуги
- осигуряване на пазарни проучвания с цел разработване на по-ефективни продукти, процеси или услуги
- осигуряване на лаборатории, с цел разработване на по-ефективни продукти, процеси или услуги
- осигуряване на етикети за качество с цел разработване на по-ефективни продукти, процеси или услуги
- изпитване и сертифициране с цел разработване на по-ефективни продукти, процеси или услуги

Приложими режими:

• регионална инвестиционна помощ
• минимална помощ

Целеви групи:

• Приоритет ще бъде даден на проекти, които попадат в приоритетните тематични области на ИСИС.
• проекти на кандидати, които са регистрирани (имат седалище) и се изпълняват на територията на определени области в страната
• включват надграждане на резултати по програми за финансиране на иновации - Рамковите програми на ЕС (вкл. ECSEL Joint Undertaking) или са получили печат за качество (seal of excellence) по програма Хоризонт 2020;
• включват дейности за внедряване на еко-иновации

Бюджет на процедурата:

• 117 349 800 лева

Размер на безвъзмездната помощ:

• минимум - 100 000 лева
• максимум - 500 000 лева за микро и малки предприятия
• максимум - 750 000 лева за средни предприятия
• максимум - 1 000 000 лева за големи предприятия

Процент на безвъзмездно финансиране:

При режим регионална инвестиционна помощ
• 70% - за микро и малки предприятия извън ЮЗР
• 45% - за микро и малки предприятия в ЮЗР
• 60% - за средни предприятия извън ЮЗР
• 35% - за средни предприятия в ЮЗР
• 50% - за големи предприятия извън ЮЗР
• 25% - за големи предприятия в ЮЗР

При режим минимална помощ
• 70% - за микро, малки, средни и големи предприятия

Допустими разходи:

Елемент А „Инвестиции“ (задължителен)
• Разходи за придобиване на машини, съоръжения, оборудване, представляващи дълготрайни материални активи (ДМА), необходими за изпълнението на проекта.
• Разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи (ДНА) – специализиран софтуер (вкл. разработване), патенти, лицензи, „ноу хау” и др., необходими за изпълнението на проекта - до 200000 лева.
• За големи предприятия разходите за нематериални активи са допустими само до 50% от общите допустими инвестиционни разходи за първоначалната инвестиция при приложим режим на държавна помощ „Регионална инвестиционна помощ“.

Елемент Б „Услуги“ (незадължителен)
• Разходи за консултантски и помощни услуги в подкрепа на иновациите - до 25% от общо заявените и одобрени допустими разходи по проекта.
- разходи за консултиране, подпомагане и обучение в областта на трансфера на знания
- разходи за консултиране, подпомагане и обучение в областта на придобиването, защитата и експлоатацията на нематериални активи – до 20 000 лв.
- разходи за осигуряване на бази данни с цел разработване на по-ефективни продукти, процеси или услуги
- разходи за осигуряване на библиотеки с цел разработване на по-ефективни продукти, процеси или услуги
- разходи за осигуряване на пазарни проучвания с цел разработване на по-ефективни продукти, процеси или услуги - до 15000 лева
- разходи за осигуряване на лаборатории с цел разработване на по-ефективни продукти, процеси или услуги
- разходи за осигуряване на етикети за качество с цел разработване на по-ефективни продукти, процеси или услуги
- разходи за изпитване и сертифициране с цел разработване на по-ефективни продукти, процеси или услуги

Продължителност на проекта:

• до 18 месеца

Начин на кандидатстване:

• онлайн формуляр в ИСУН

Критерии за оценка:

I. Иновативност и пазарна приложимост на подкрепяната иновация - 32 т.
1. Степен на защита на подкрепяната по проекта иновация - 10 т.
2. Новост на подкрепяната иновация - 10 т.
3. Пазарна приложимост и жизнеспособност на иновацията - 12 т.
II. Иновативен капацитет и финансова стабилност на кандидата - 39 т.
1. Опит на кандидата в реализацията на иновативни продукти (стока или услуга) или внедряването на иновативни процеси - 5 т.
2. Научно-изследователска и развойна дейност (НИРД) на предприятието за 2016, 2017 и 2018 г. - 5 т.
3. Придобити права по индустриална собственост - 6 т.
4. Съпоставимост между претеглената стойност на EBITDA за 2016, 2017 и 2018 г. и стойността на заявените общи допустими разходи по проекта - 5 т.
5. Претеглен марж на печалбата (2016, 2017 и 2018 г.) - 5 т.
6. Претеглена брутна добавена стойност (2016, 2017 и 2018 г.) - 5 т.
7. Претеглен коефициент на дългосрочна задлъжнялост (2016, 2017 и 2018 г.) - 4 т.
8. Претеглен коефициент на разходите за данъци спрямо реализираните приходи (2016, 2017 и 2018 г.) - 4 т.
III. Приоритизиране на проекти - 14 т.
1. Регионална специализация съгласно ИСИС - 3 т.
2. Регионална приоритизация за проекти - 5 т.
3. Надграждане на резултати по програми за финансиране на иновации - 3 т.
4. Подкрепа за еко-иновации - 3 т.
IV. Реалистичност на разходите по проекта - 5 т.
1. Реалистичност на разходите по проекта - 5 т.
Максимален брой точки: 90 т.

Насоки за кандидатстване

При желание за кандидатстване по схемата за безвъзмездна помощ, може да се свържете с екипа на фирмата на посочените по-долу координати.

Контакти

тел.:  042 919 242
GSM: 088 619 4483
e-mail: office@finansirane.org

Бюлетин