Menu

ОбученияПроцедура BG05M9OP001-2.086 „Професионална интеграция на младежи от резидентни услуги и услуги в общността“ по ОПРЧР е насочена към включване на пазара на труда на младежи в риск, включително с увреждания, настанени в резидентни услуги и от общността.

Краен срок за кандидатстване: 21.02.2020 г., до 17:30 ч.

Основна цел на процедурата:

• чрез социална и професионална интеграция, наставничество и обучение да се създадат предпоставки за развитието на младежите и включването им в обществото.

Допустими кандидати:

• Работодатели
• Неправителствени организации
• Социални предприятия
• Кандидатите трябва да имат финансов капацитет.

Допустими дейности:

• Компонент 1
1. Дейности за активиране на икономически неактивни младежи за включването им на пазара на труда, в т.ч. (до 20% от разходите):
- информационни кампании и събития;
- индивидуална работа с идентифицираните лица:
- изготвяне на индивидуален профил за определяне на потребностите;
- психологическо подпомагане;
- насочване към образователни институции и структури на Министерството на образованието и науката на регионално и местно ниво за продължаване на образованието; насочване към включване в обучение;
- насочване към и подпомагане на регистрация на неактивните лица в дирекции „Бюро по труда“ към Агенция по заетостта.
2. Предоставяне на обучение - мотивационно обучение, обучение за придобиване на професионална квалификация и на ключови компетентности.
3. Осигуряване на възможност за заетост – наемане на лица от целевата група.
4. Трудово наставничество за младежите, за които се осигурява заетост.
5. Предоставяне на стимули на работодатели за наемането на безработни младежи.

• Компонент 2
1. Подкрепа за дейността на социални предприятия във връзка с осигуряване на заетост и създаване на трудови навици и социални умения, тип „защитена работна среда“ за младежи от резидентни услуги - например кафене, ресторант, ателие и т.н., места, в които да придобиват трудови навици на практика.
2. Социална и професионална интеграция на младежите, осигуряване на подкрепа, чрез трудово наставничество за провеждане на трудова практика в реална работна среда – дейността е насочена само към наетите лица в социалното предприятие.
3. Обучения за лицата, за които се осигурява заетост – обученията могат да бъдат извършени преди наемането на лицата или след това по преценка на работодателя и според нуждите на лицето.
4. Адаптиране и оборудване на новоразкритото/ите работно/и място/места.

Целеви групи:

• Целева група по Компонент 1
- Младежи в риск от 16 до 29 г., вкл. с увреждания.
• Целева група по Компонент 2:
- Младежи от 16 до 29 г., вкл. с увреждания, настанени в резидентни услуги в общността;
- Младежи в риск от 16 до 29 г., вкл. с увреждания.

Бюджет на процедурата:

• 3 000 000 лева

Размер на безвъзмездната помощ:

• минимум - Н/П
• максимум - 195 583 лв.

Процент на безвъзмездно финансиране:

• 100%

Допустими разходи:

• Компонент 1
- Общи разходи
- Разходи за заплати
- Разходи за обучения
- Единна ставка - 10% от преките допустими разходи

• Компонент 2
- Преки разходи за персонал
- Единна ставка - 40% от преките допустими разходи

Продължителност на проекта:

• до 30.06.2023 г.

Начин на кандидатстване:

• онлайн формуляр

Критерии за оценка:

• Оперативен капацитет - 15 т.
• Съответствие - 20 т.
• Методика и организация - 45 т.
• Бюджет и ефективност на разходите - 20 т.
Максимален брой точки - 100

Насоки за кандидатстване

При желание за кандидатстване по схемата за безвъзмездна помощ, може да се свържете с екипа на фирмата на посочените по-долу координати.

Контакти

тел.:  042 919 242
GSM: 088 619 4483
e-mail: office@finansirane.org

Бюлетин