Menu

  • Категория: За фирми
  • Посещения: 226

ЦЗЗАгенцията за хората с увреждания обявява конкурс за създаване на Центрове за защитена заетост.

Краен срок за кандидатстване: 04.10.2019 г., до 17.30 часа

Основна цел на процедурата:

• осигуряване на трудова заетост на хора с трайни увреждания, с оглед преодоляване на социалната им изолация и пълноценното им интегриране в обществото. създаване на предпоставки за водене на независим и пълноценен живот от хората с увреждания.

Допустими кандидати:

• специализирани предприятия и кооперации на хората с увреждания, трудово-лечебни бази, както и всяка организация, регистрирана по действащото законодателство
• да бъдат новообразувани икономически субекти

Допустими дейности:

• Компонент 1 – Създаване на Центрове за защитена заетост (ЦЗЗ)
• Компонент 2 – Поддържане на устойчивост на дейностите в създаден ЦЗЗ.

Целеви групи:

• хора с множество трайни увреждания, всяко от които е не по-малко от 50% намалена работоспособност

Размер на безвъзмездната финансова помощ:

• максимум - 300 000 лева

Процент на безвъзмездно финансиране:

• 100%

Допустими разходи:

• Компонент 1
- инвестиционни разходи – до 35% от общата стойност на проекта, като сумата се предоставя за строително-монтажни работи и такива, свързани с придобиване на материално-технически средства, технически уреди/помагала, съоръжения и приспособления и други, необходими за функционирането на ЦЗЗ. Придобиваните активи трябва да са нови;
- административни разходи – разходи за възнаграждения, за осигуровки за сметка на работодател на административния състав: ръководител, счетоводител, техническия сътрудник, разходи за комуникации, пощенски услуги, режийни разходи за поддръжка, разходи за консумативи на офис оборудването, банкови такси и други, имащи пряко отношение към работата на администрацията във връзка с реализацията на проекта, които не трябва да превишават 10% от общата стойност на проекта;
- преки разходи, които имат отношение към предвидената текуща работа с хората с множество трайни увреждания и чийто размер не трябва да превишава 55% от общата стойност на проекта. При представяне на преките разходи трябва да се спазва следната последователност:
   - разходи за финансови стимули за наетите хора с увреждания - 50% от минималната работна заплата за страната за всяко наето лице (в т.ч. и дължимите осигуровки за сметка на работодателя), ако за същото не са платени на друго основание;
   - разходи за възнаграждения (в т.ч. и дължимите осигуровки за сметка на работодателя, ако за същото не са платени на друго основание) на ключови специалисти, лектори, консултанти, външни сътрудници, които се определят в размери, съответстващи на нормативната уредба, в т.ч. и почасови ставки, или обосновани ставки, обичайни за конкретната длъжност/дейност за страната;
   - разходи за командировки на ключови специалисти, лектори, консултанти, външни сътрудници, определени в съответствие с разпоредбите на Наредбата за командировките в страната.

• Компонент 2
- административни разходи – разходи за възнаграждения, за осигуровки за сметка на работодател на административния състав: ръководител, счетоводител, техническия сътрудник, разходи за комуникации, пощенски услуги, режийни разходи за поддръжка, разходи за консумативи на офис оборудването, банкови такси и други, имащи пряко отношение към работата на администрацията във връзка с реализацията на проекта, които не трябва да превишават 10% от общата стойност на проекта;
- преки разходи, които имат отношение към предвидената текуща работа с хората с множество трайни увреждания и чийто размер не трябва да превишава 55% от общата стойност на проекта. При представяне на преките разходи трябва да се спазва следната последователност:
   - разходи за финансови стимули за наетите хора с увреждания - 50% от минималната работна заплата за страната за всяко наето лице (в т.ч. и дължимите осигуровки за сметка на работодателя), ако за същото не са платени на друго основание;
   - разходи за възнаграждения (в т.ч. и дължимите осигуровки за сметка на работодателя, ако за същото не са платени на друго основание) на ключови специалисти, лектори, консултанти, външни сътрудници, които се определят в размери, съответстващи на нормативната уредба, в т.ч. и почасови ставки, или обосновани ставки, обичайни за конкретната длъжност/дейност за страната;
   - разходи за командировки на ключови специалисти, лектори, консултанти, външни сътрудници, определени в съответствие с разпоредбите на Наредбата за командировките в страната.

Продължителност на проекта:

• Компонент 1 – 22 месеца (4 - инвестиционен и 18 - слединвестиционен период)
• Компонент 2 – 18 месеца

Начин на кандидатстване:

• Проектните предложения ведно с изискваните документи се подават с придружително писмо в деловодството на Агенцията за хората с увреждания по един от следните начини:
1. На място, в офиса на АХУ, на адрес: гр. София, 1233, ул. „Софроний Врачански” № 104-106, на електронен носител (подписани и сканирани) или на хартиен носител, придружен с електронен вариант на същите документи.
2. Чрез лицензиран пощенски оператор с обратна разписка с пощенско клеймо или чрез куриер, не по-късно от крайния срок за подаване на проектите за конкурса, на електронен носител (подписани и сканирани) или на хартиен носител, придружен с електронен вариант на същите документи.
3. По електронен път, при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги, или подписани и сканирани на посоченият електронен адрес на АХУ - e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Допълнителна информация:

В ЦЗЗ трябва да бъдат включени минимум 15 лица с множество трайни увреждания.
За всеки разход се представят 3 оферти, като с протокол се избира офертата с най-ниска цена. Офертите трябва да са издадени не по-рано от 1 месец преди датата на кандидатстване и да са с валидност най-малко 3 месеца след датата на подаване на проектното предложение.
ДДС се признава, ако кандидатът не е регистриран по ЗДДС.

Китерии за оценка:

1. Точност и пълнота на формуляра - макс. 4 х 4 точки
2. Обективност и обоснованост на предложението- макс. 4 х 5 точки
3. Реалистичност на очакваните резултати - макс. 4 х 2 точки
4. Пълнота и изчерпателност на дейностите - макс. 4 х 5 точки
5. Точност, обективност, нагледност и прозрачност на бюджета - макс. 4 х 3 точки
6. Устойчивост на дейностите - макс. 4 х 4 точки
7. Предварителни договори с работодатели за наемане на хора с множество увреждания - макс. 2 х 4 точки
8. Осигуряване на транспорт до работното място и обратно - макс. 2 х 3 точки
9. Други персонални подкрепящи услуги, предложени от кандидата - макс. 2 х 2 точки

Максимален брой точки - 110
На финансиране със средства от АХУ подлежат само предложения, които са събрали ≥ 55 точки

Насоки за кандидатстване

При желание за кандидатстване по схемата за безвъзмездна помощ, може да се свържете с екипа на фирмата на посочените по-долу координати.

Контакти

тел.:  042 919 242
GSM: 088 619 4483
e-mail: office@finansirane.org

Бюлетин