Menu

  • Категория: За фирми
  • Посещения: 112

Заетост хора с уврежданияАгенцията за хората с увреждания обявява конкурс по Националната програма за заетост на хората с увреждания.

Краен срок за кандидатстване: 13.08.2019 г., до 17,30 часа

Основна цел на процедурата:

• Насърчаване и подпомагане на работодателите, съответно органите по назначаване, за създаване на условия за заетост, наемане на работа и/или повишаване на пригодността за заетост на хората с трайни увреждания.

Допустими кандидати:

• работодател, който има приключила една пълна отчетна /календарна/ година, преди годината на кандидатстване, през която е извършвал дейност, и който през предходната пълна отчетна /календарна/ година, преди годината на кандидатстване, не е отчел финансов резултат „загуба“.

Допустими дейности:

• Компонент 1 – осигуряване на достъп до съществуващи или разкривани нови работни места за лица с трайни увреждания в трудоспособна възраст - за осигуряване на архитектурен достъп до сградата и вътре в нея на лица, имащи увреждания на опорно-двигателния апарат, зрителни увреждания или други специфични увреждания;
• Компонент 2 – приспособяване на съществуващи работни места за лица с трайни увреждания в трудоспособна възраст;
• Компонент 3 – за оборудване на нови работни места за лица с трайни увреждания в трудоспособна възраст, съответстветстващо на характера на тяхното заболяване;
• Компонент 4 – квалификация и преквалификация, съответно обучение за професионално и служебно развитие за лица с трайни увреждания в трудоспособна възраст.

Целеви групи:

• хора с трайни увреждания

Размер на безвъзмездната финансова помощ:

• максимум - 200 000 лева

Процент на безвъзмездно финансиране:

• 100%

Допустими разходи:

• Компонент 1 – до 10 000 лв. - за изграждане на рампи, пътеки за хора със зрителни увреждания, механизми за облекчено влизане/излизане през външния вход на сградата, в която се разполагат работните места за лицата с трайни увреждания, за изграждане и/или приспособяване на санитарни помещения и подстъпите към тях. Исканато финансиране за изграждане и/или приспособяване на санитарно помещение за нуждите на лица с трайни увреждания трябва да се използва само за извършване на строително-монтажни работи. Неговият размер не може да бъде повече от 5000 лв.
• Компонент 2 – до 10 000 лв. за едно работно място - за приспособяване на уреди, приспособления и съоръжения, с помощта на които се компенсират дефицитните състояния, свързани с увреждането на лицето.
• Компонент 3 – до 10 000 лв. за едно работно място - за придобиване на оборудване за работно място за новонаето лице с трайни увреждания. Оборудването трябва да осигурява необходимите технически условия, технология и последователност в процедурите, позволяващи на новонаетото лице ефективно да изпълнява вменените му служебни задължения.
• Компонент 4 – до 200 лв. на лице с трайно увреждане на ден - за провеждане на обучителни курсове за наето лице с увреждане, които са пряко свързани със заеманата длъжност.

Продължителност на проекта:

• 36 месеца

Начин на кандидатстване:

• Проектните предложения ведно с изискваните документи се подават с придружително писмо в деловодството на Агенцията за хората с увреждания по един от следните начини:
1. На място, в офиса на АХУ, на адрес: гр. София, 1233, ул. „Софроний Врачански” № 104-106, на електронен носител (подписани и сканирани) или на хартиен носител, придружен с електронен вариант на същите документи.
2. Чрез лицензиран пощенски оператор с обратна разписка с пощенско клеймо или чрез куриер, не по-късно от крайния срок за подаване на проектите за конкурса, на електронен носител (подписани и сканирани) или на хартиен носител, придружен с електронен вариант на същите документи.
3. По електронен път, при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги, или подписани и сканирани на посоченият електронен адрес на АХУ - e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Допълнителна информация:

Работодателят трябва да наеме или преназначи лице от целевата група за срок, не по-кратък от 36 месеца.
Непосредственно след подаване на проектното предложение всеки кандидат е длъжен да изиска от АХУ входящ номер, с който е заведено проектното предложение в деловодната система.
Телефони за справка: 02/ 931 80 95, 832 90 73

Критерии за оценка:

1. Точност и пълнота на формуляра - макс. 4 х 4 точки
2. Обоснованост на преоборудваните и разкриваните работни места - макс. 4 х 5 точки
3. Реалистичност на очакваните резултати - макс. 4 х 2 точки
4. Пълнота и изчерпателност на дейностите - макс. 4 х 4 точки
5. Прозрачност на бюджета - макс. 4 х 2 точки
6. Устойчивост на дейностите от етапа на осигуряване на заетост - макс. 4 х 3 точки
Максимален брой точки - 84
На финансиране със средства от АХУ подлежат само предложения, които са събрали ≥ 44 точки

Насоки за кандидатстване

При желание за кандидатстване по схемата за безвъзмездна помощ, може да се свържете с екипа на фирмата на посочените по-долу координати.

Контакти

тел.:  042 919 242
GSM: 088 619 4483
e-mail: office@finansirane.org

Бюлетин